Rask omstilling og endringer er blitt en del av hverdagen. Faglig kompetanse innen endringsledelse kreves både hos linjeledere og prosjektledere. For virksomheter som står foran større endringer er det helt avgjørende for å lykkes at endringsarbeidet foregår på en strukturert og gjennomtenkt måte.

God kunnskap og et strukturert metodeverk for arbeid med endringsledelse er ett av flere suksesskriterier for å lykkes med å hente ut gevinstene fra ditt prosjekt. Nettopp det kan være forretningskritisk. Endringsledelse handler i stor grad om å forberede, tilrettelegge og følge opp at organisasjonen og de ansatte er forberedt og modne til å ta imot gevinstene fra prosjektet eller endringsinitiativet som er iverksatt.

  • Hvordan få alle berørte til å forstå hva endringen innebærer og hvorfor endring er nødvendig?
  • Hvilken innvirkning har endringen og hvor beredt er egentlig organisasjonen?
  • Hvordan best organisere endringsarbeidet og hvilken koordinering er viktig overfor prosjektledelse og linjeledelse?
  • Hvem skal motiveres, involveres og på hvilken måte?
  • Hvordan øker du sannsynligheten for å lykkes med endringen?
  • Er planen for endringsledelse tilstrekkelig komplett og hvordan håndteres risiko for at endringen ikke lykkes?

Vi gir deg blant annet denne innsikten gjennom kurset Endringsledelse.

Kurset bygger på «ACMP Standard for endringsledelse©» som er et internasjonalt anerkjent metodeverk som gir deg beste praksis innenfor endringsledelse. Kurset gir deg et solid fundament for en eventuell sertifisering (valgfri). 

Kurset er utviklet og leveres i samarbeid med A-2 Norge.

Uttalelser fra fornøyde kursdeltakere:
 
"Kurset var svært nyttig for meg. Det gav meg gode verktøy i planleggingen av endringer, og elementene i det vi lærte vil absolutt kunne komme til anvendelse ved både små og store endringer. Jeg ser også paralleller til utviklingsarbeid og prosjekter der mye av dette vil være svært hensiktsmessig".
(Bjørg, Sarpsborg kommune)
 
"Kurset var faglig svært nyttig da det gav meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Det hjelper meg også til å stille sterkere i samtale med leverandører. Joe og Henriette er faglig dyktige og erfarne instruktører som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet".
(Lill, Yara International)
 
 
LÆRINGSUTBYTTE
Gjennomført kurs i endringsledelse gir deg god forståelse av hva endringsledelse er, og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med dette i dine prosjekter. Videre får du solid kunnskap om endringsprosesser, inkludert sentrale begreper og aktiviteter i ulike faser i henhold til ACMP standard for endringsledelse©.
 
  • Etter kurset vil du kunne innta 360 graders perspektiv på endringsledelse. Resultatet er større helhetsforståelse og økt kunnskap for å kunne bekle ulike roller i en endringsprosess.
  • Du vil ha bedre forståelse av hvordan du kan bruke en utvidet verktøykasse basert på beste praksis innen endringsledelse.
  • Den internasjonale standarden for endringsledelse vil dessuten gi deg et begrepsapparat som fremmer konstruktiv dialog med andre som er involvert i endringsprosesser.
  • Du vil få utvidet kompetanse innen endringsledelse som vil styrke deg ved ansettelser, og gir deg økte karrieremuligheter.

 

MÅLGRUPPE
Kurset passer for ledere av endringsarbeid og prosjektledere som ønsker en bredere faglig horisont, men er også verdifullt for alle som skal delta i endringsprosesser. For deg som jobber i HR-posisjoner er kurset nyttig fordi det å få til en vellykket endring i en organisasjon nettopp krever evne til å få de ansatte til å endre måten de arbeider på. Alle vil bli kjent med et strukturert metodeverk som bidrar til å skape robuste og endringsdyktige medarbeidere og virksomheter.

 

 
KURSDETALJER OG FORBEREDELSER
I forkant av kurset anbefaler vi at du gjør deg godt kjent med innholdet i ACMP Standard for Change Management© fra The Association of Change Management Professionals®, og ACMP Change Management Code of Ethics.

Standarden og de etiske retningslinjene er på engelsk, og er tilgjengelig på ACMP. Vi anbefaler at du laster ned både standarden og de etiske retningslinjene før kursstart. Det kan være praktisk at du tar med deg et papireksemplar av standarden til bruk i gruppeoppgaver mv. på kurset.

Kurset avholdes på norsk, og kursmaterialet vil også være på norsk.

Kurset vi tilbyr gir deg et grunnlag for å bli sertifisert som Certified Change Management Professional (CCMP™). Selve sertifiseringen inngår ikke i kurset og gjennomføres ikke i vår regi.

Kurset er utviklet og holdes av A-2 Norge som er registrert QEP™ (Qualified Education Provider). A-2 Norge oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©