Dette høres fint og flott ut, men hva innebærer dette i praksis? Globalisering og en rivende teknologisk utvikling gjør at verden er blitt mindre, og vi får daglig et innblikk i andre lands vanskeligheter og menneskeskjebner som er berørt av dette.

Bedriftens verdigrunnlag

”Bedriften gir penger til veldedige formål, sorterer avfall, stiller opp gratis for lokalsamfunnet …mm.”

Ja, dette og mye mer dekker det vi i dag forstår med begrepet samfunnsansvar/CSR. Tidligere (og til dels fortsatt) var samfunnsansvar enkeltstående tiltak som gikk utover bedriftens virksomhetsområde. I dag handler det om hvordan verdiskapningen skjer, dvs at bedrifter produserer varer og tjenester på en anstendig, lønnsom og bærekraftig måte. Samfunnsansvar bygger på bedriftens verdigrunnlag og må gjennomsyre bedriftens strategi, mål og daglige drift. 

Hva er samfunnsansvar/CSR?

Samfunnsansvar dekker mange områder:

 • Menneskerettigheter – det å respektere menneskeverdets ukrenkelighet
 • Miljø –å unngå skadelig miljøpåvirkning og sørge for en bærekraftig utvikling
 • Arbeidsliv – det å sikre gode og anstendige arbeidsforhold
 • Forretningsmessig integritet –å motvirke korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte
 • Omgivelser/samfunn/verden –å bidra positivt lokalt og globalt

 

Det sentrale spørsmålet er: Hvordan opptrer bedriften i samfunnet?
Det finnes en rekke definisjoner. NHO definerer samfunnsansvar slik: "Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Ansvarlige bedrifter tar hensyn til dette."

EU definerer (2001) samfunnsansvar som at bedriften …"frivillig velger å bidra til et bedre samfunn og renere miljø" og "integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin forretningsvirksomhet og i interaksjon med interessentene". (Jfr. P.S. Brønn/Ihlen s. 205.)

I tillegg finnes det nå en internasjonal standard ISO 26000 som er en ”veiviser” i hvordan bedriften kan integrere samfunnsansvar i sin virksomhet.

Hvorfor er samfunnsansvar viktig?

Samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning, og samfunnet er avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes. Samfunnsansvar har ikke bare en stor betydning fordi det er riktig ut i fra et samfunnsperspektiv, men også fordi det gir vekst og er lønnsomt. NHO understreker videre at samfunnsansvar bygger på verdier som rettferdighet, respekt, omtenksomhet og ærlighet. Når bedriften kombinerer samfunnsansvar med forretningsmessig drift, oppleves dette positivt og verdifullt av eiere, styret, ledere og medarbeidere.

Og når de ansatte fullt og helt står bak bedriftens CSR-strategi og lever den gjennom bedriftens verdier; da skapes det en unik kraft i organisasjonen som gir bærekraftige resultater for bedriften og samfunnet – det er samfunnsansvar i praksis og anses som dagens og fremtidens konkurransefortrinn! 

Hvordan praktisere samfunnsansvar/CSR?

For at bedriften skal ta samfunnsansvar må det legges et strategisk arbeid til grunn som er forankret gjennom bedriftens verdigrunnlag.  Det handler om å kartlegge, evaluere og handle ut fra de ønsker og krav som omgivelsene måtte ha overfor virksomheten, (Brønn/Ihlen s. 218) slik at  samfunnsansvar er noe som gjennomsyrer alle prosessene i bedriften, vises i  leder- og medarbeideratferd og gjennom bedriftens  markedskommunikasjon og omdømme. Samfunnsansvar må integreres i virksomhetens arbeid, ikke være et haleheng til det.

Samfunnsansvar er et lederansvar og må være godt forankret i styret og i ledelsen for at det skal ha noen effekt.

Hva krever det av dagens ledere?

Først og fremst en autentisk lederstil hvor lederen ER en leder gjennom sin personlighet, sin visjon, sine verdier, holdninger og overbevisninger. En autentisk leder er ”hel ved”, en leder vi kan stole på, som har høy moral, setter andre og bedriften foran seg selv og har et stort samfunnsengasjement.

Det er samsvar mellom egne og bedriftens verdier og disse etterleves naturlig. Den autentiske lederen er et forbilde/et godt eksempel som skaper engasjement, troverdighet og motivasjon gjennom å være autentisk. Samtidig har han/hun et sterkt fokus på samfunnsansvar og hva det innebærer for bedriften.

Å være en autentisk leder handler om:

 • Å være helhets- og menneskeorientert
 • Å være sitt samfunnsansvar bevisst uten å være ”Mor Teresa”
 • Å være tro mot egne og bedriftens verdier og CSR-strategi
 • Å være trygg og tro på seg selv som menneske og leder
 • Å være uselvisk, sette bedriftens og samfunnets beste først
 • Å være opptatt av å lykkes gjennom andre og la andre ”gå” forbi seg
 • Å være et godt eksempel/rollemodell for sine medarbeidere ”walk the talk” –å leve det han/hun ER.

Noen mener at det ikke er realistisk at ledere oppfører seg helt autentiske, da det kan bli selvutslettende. Men gode autentiske ledere har også evnen til å ha to tanker i hodet samtidig om at:

” I tillegg til at samfunnsansvar  er av stor betydning fordi det er riktig ut i fra et samfunnsperspektiv, så gir det også bærekraftig vekst og er lønnsomt for bedriften og samfunnet.”

Som i alle andre sammenhenger handler det også her om å finne balanse mellom et autentisk lederskap som er nøkkelen til å ta ansvar for å etterleve samfunnsansvar, og å opprettholde en levedyktig bedrift gjennom lønnsom drift. Det er få av oss som kan være ”Mor Teresa”, men vi kan likevel ha en bevisst holding til hva samfunnsansvar innebærer i praksis og ”walk the talk”!

Tekst:  Astrid Aass Nilsen , Coach/Prosessveilder Bedre AS, www.bedre.org