En ny start

En undersøkelse av amerikanske baseballspilleres resultater i kamper i perioden 1974–2014 viser at dem med relativt lave historiske resultater (ett standardavvik under gjennomsnittet målt gjennom antall treff på ballen) forbedret sine påfølgende resultater etter å ha byttet klubb.

Det er to divisjoner i amerikansk baseball, og bare spillere som bytter mellom de to divisjonene får offisielt nullstilt sine tidligere resultater. Disse spillerne forbedret sine resultater mer enn dem som skiftet klubb innenfor samme divisjon.

Hva så med spillere med relativt gode historiske resultater (ett standardavvik over gjennomsnittet)? De reduserte faktisk sine påfølgende resultater etter å ha fått nullstilt sine tidligere resultater, sammenlignet med gode spillere som ikke opplevde nullstilling.

Selv om det ble statistisk kontrollert for en rekke alternative forklaringer i endring av spillernes resultater (for eksempel klubbens resultater), kan ikke baseballundersøkelsen slå fast at nullsetting av tidligere resultater forårsaker endring i fremtidige resultater.

LES OSÅ: Oppnå bedre prestasjoner

 

Troen på mestring

Derfor gjennomførte forskeren tre randomiserte eksperimenter som både gjorde det mulig å teste årsaks-virkningssammenhenger og å etablere en mulig forklaring på hvorfor nullstilling fører til bedre resultater for dem med dårlige tidligere resultater og motsatt for dem med gode tidligere resultater.

Mestringstro refererer til en persons tro på sine evner til gjennomføre en gitt oppgave på en god måte. Mestringstro gir utholdenhet og motivasjon til å forbedre seg selv og en viktig kilde til mestringstro er en persons tidligere prestasjoner.

LES OGSÅ: Snu dårlige valg til topp prestasjon

Mulig å bryte med fortiden

Tidligere gode prestasjoner gir økt mestringstro og tidligere svake prestasjoner gir redusert mestringstro.

En som derimot opplever nullstilling, vil redusere tendensen til å basere sin mestringstro på tidligere resultater. Derfor vil en med svake tidligere prestasjoner kunne bryte med fortiden og i mindre grad se på tidligere prestasjoner som en kilde til fremtidige prestasjoner og dermed få økt mestringstro.

Det samme gjelder for dem med gode tidligere prestasjoner, en nullstilling gjør de gode tidligere prestasjonene mindre utslagsgivende for fremtidige prestasjoner, som gir lavere tro på egne evner til å prestere godt i fremtiden.

Tekst: Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI. BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon)

Bård Kuvaas.jpg