MEKLE har hittil i år løst 370 saker digitalt, og får stadig oftere oppdrag innenfor arbeidskonflikter fra hele landet. Ved å mekle digitalt, løser de sakene raskere og til en brøkdel av kostnadene til advokat.

Camilla Bull og Henrik Otterlei Rasmussen i MEKLE er tidligere arbeidsrettsadvokater, blant annet fra NHO og domstolen. De er begge overbeviste om at flere saker i tiden fremover vil løses gjennom mekling. 

Nedbemanning og oppsigelser

– Vi opplever økt pågang fra ulike virksomheter for å løse konflikter på arbeidsplassen, særlig i forbindelse med oppsigelse og nedbemanning. Det er tydelig at mange virksomheter er nødt til å stramme inn eller optimalisere driften i tiden vi er inne i, forteller Henrik.

Et meklingsmøte ledes av en sertifisert mekler og jurist som bistår partene med å finne en løsning. Mekler setter seg inn i begges perspektiver og interesser i saken. Forskning har vist at denne måten å håndtere konflikter på bidrar til å nedskalere konfliktnivået, samtidig som partene i konflikten lettere kommer frem til løsninger. 

– Vi ser at mekling er særlig godt egnet for konflikter på arbeidsplassen ettersom arbeidsgivere ønsker å ivareta relasjonen til arbeidstaker og samtidig ha en effektiv prosess som ikke stjeler for mye fokus fra den daglige driften, sier Camilla. 

Ved ordinær domstolsbehandling vil partene forsøke å overbevise dommeren ved å sette motparten i et dårlig lys. Målet er en vinnende og tapende part. Dette oppleves ofte svært belastende. Arbeidsgiver risikerer negativ omtale, og arbeidstaker kan bli fremstilt som “vanskelig”, som er uheldig med tanke på å få ny jobb. 

– Meklingsprosessen starter med et kort kartleggingsmøte der mekler snakker med arbeidsgiver og arbeidstaker hver for seg, der vi undersøker behov og interesser. Kanskje er arbeidsgiver og arbeidstaker enige om at arbeidsforholdet skal opphøre, men det er vanskelig å bli enige om betingelsene i sluttpakken. Så inviterer vi til et meklingsmøte hvor partene diskuterer ulike løsninger.

Les mer om våre meklere her!

MEKLE 2 NY.jpg

Kostnadseffektiv måte å løse konflikter

– Et annet viktig aspekt er kostnader. Advokatbransjen tar ofte betalt per time og mange av våre meklingsparter har dessverre opplevd at sakene drar ut i lang tid, selv om de nok kunne vært løst raskere. Vi har en fastpris på hele prosessen uansett hvor lang tid den tar, som gjør det mer forutsigbart og trygt for våre kunder, sier Henrik.

Til sammenligning må parter som taper sin sak tingretten, og må dekke motpartens sakskostnader, i snitt ut med 550.000 kroner dersom saken varer i tre dager. Da er ikke kostnader knyttet til tidsbruk for partene og interne ressurser tatt med i regnestykket.

– I mekling forsøker vi å være effektive og finne løsninger som ivaretar alle. Mekler har ingen dømmende makt og det er ikke viktig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker å “overbevise” mekler om det ene eller andre. Mekler vil lytte til partene og forsøke å sette seg inn i deres opplevelse. Deretter vil mekler hjelpe partene med å se på ulike løsninger som begge parter kan leve godt med, forklarer Camilla. 

– Dessuten slipper partene å bruke tid på å reise til og fra møter, noe vi erfarer at de fleste arbeidsgivere setter stor pris på, tilføyer Henrik. 

Meklingsmøtet avtales senest to uker etter at saken har blitt henvist. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan velge selv om de ønsker å stille med eller uten advokat. 

– Vi anbefaler å stille uten advokat. Dette er fordi vi er opptatt av at fokuset skal være rettet mot de som står i konflikten, og deres behov og interesser. Dessuten tar det også kortere tid når det er færre som er involvert i saken, sier Henrik.

Alt dette bidrar til å skape en tidsbesparende prosess. Møter gjennomføres på video og partene velger selv hvor de ønsker å være. Individuelle møter digitalt gjør prosessen smidig og effektiv, der mekleren kommer raskere til bunns i hva saken dreier seg om og kan teste ut ulike løsninger før de diskuteres i fellesskap.

Les mer om hvordan det fungerer her!

 

Konfidensialitet og skånsom metode

MEKLE 3 NY.jpg

Ved å rette fokuset mot det som er viktigst for partene fremfor å fokusere på feil hos andre, vil mekleren få god innsikt i behovene hos partene. Dette kan for eksempel handle om konfidensialitet rundt avtalen, hensyn til optimal drift, riktig kompetanse i virksomheten, eller til og med en unnskyldning. 

– Svært ofte kommer det frem ting som kan være svært viktig for den ene og som ikke koster så mye for den andre å gi. I en sak jeg meklet opplevde arbeidstaker seg urettferdig behandlet og ønsket en unnskyldning fra arbeidsgiver. For arbeidsgiver kostet det lite å komme med unnskyldningen, og var det som skulle til for at saken ble løst med en avtale begge var godt fornøyde med, forteller Camilla. 

– Forskning innen digital mekling antyder at partene blir mindre emosjonelt aktiverte når de slipper å sitte fysisk i samme rom. Når vi er mindre emosjonelt aktiverte klarer vi å tenke mer rasjonelt, har bedre evne til å tenke empatisk, og er dermed bedre rustet til å tenke løsninger som tar hensyn til begge parter, forklarer Camilla. 

Et av de viktigste prinsippene innenfor mekling er konfidensialitet. Det handler om at de som deltar i meklingen aksepterer, og signerer på at innholdet i samtalene ikke blir offentliggjort. Det samme gjelder det som blir avtalt i meklingsmøtet. 

– Vi opplever at dette er viktig for mange arbeidsgivere. Det har vært mange arbeidskonflikter som har fått mye mediefokus og store deler av saken har blitt delt med mediene. Arbeidsgivere som vi snakker med ønsker ikke en offentlig skittentøysvask, og vil holde diskusjonene innenfor lukkede rom slik at det ikke går utover virksomhetens rykte, sier Camilla. 

– For å starte en meklingsprosess, registrerer en av partene saken på mekle.no. Deretter vil vi kontakte den andre parten for å informere om tilbudet. Vi har ansatte som informerer partene om prosessen. Det er vår jobb å informere om tjenesten, slik at den som tar initiativ til meklingen ikke behøver å ta dette direkte med den andre parten. Vi sørger for god informasjonsflyt underveis slik at alle er oppdatert på prosessen, avslutter Henrik.

Ønsker du å prøve tjenesten?