Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
patent - hva nå
404

Du har patent, hva nå?

Patent

Patentporteføljen er på plass. Det er søkt om ett eller flere patenter, og noen av dem er sågar allerede godkjent. Nå kan ingen lovlig kopiere ditt produkt, og da er inntjeningen sikret – eller kanskje ikke?

Det faktum at du har et patent betyr dessverre ikke at produkter som ligner ditt, ikke dukker opp i markedet. Ofte er dette et resultat av uavhengig produktutvikling hos en konkurrent. Andre ganger er det bevisst kopiering. Uansett kan det være et såkalt inngrep i ditt patent, og du kan få stoppet dette.
For det første bør du som patenthaver forebygge inngrep ved å informere andre aktører om at du har søkt patent. En enkel måte å gjøre dette på er å merke produktet ”patent pending” eller lignende.
Dersom lignende produkter likevel dukker opp (og det gjør de ofte), er første bud å finne ut av hvem som står bak kopieringen og varsle denne part om at de begår inngrep i dine rettigheter. I svært mange tilfeller skyldes et inngrep at ”kopisten” ikke har vært kjent med at det forelå et patent, og partene kommer normalt til enighet om en av følgende muligheter: 1) ”Kopist”/inngriper stopper sin aktivitet, eller 2) Patenthaver tilbyr inngriper en lisensavtale slik at inngriper kan fortsette sin aktivitet mot å betale et vederlag til patenthaver.
En tredje mulighet er at du som rettighetshaver, selger ditt patent i sin helhet til inngriper. Dette vil typisk være aktuelt dersom patenthaver er en liten aktør og kopisten et stort selskap som er villig til å betale gode penger for å overta patentet. Se for øvrig mer om lisensavtaler og kjøp og salg av patenter i neste artikkel.

Les også: Vokt dine rettigheter
 

Hva om dere ikke blir enige?
Ikke alle forhandlinger gir suksess, spesielt ikke i de situasjoner hvor inngrepet, altså kopieringen, har vært bevisst. Som rettighetshaver har du da mulighet til å få stoppet den andre parts aktivitet ved dom. For å gjøre dette, må du anlegge et såkalt inngrepssøksmål. Rettssaker er dyre, og det er derfor viktig å gjennomføre en cost benefit-analyse før man igangsetter en slik prosess. Økonomisk tap som følge av at inngriper finnes i markedet, må veies opp mot sannsynlighet for å vinne sak, sannsynlig erstatning og betalingsevne til inngriper (det hjelper lite å bli idømt en stor erstatning dersom selskapet ikke kan betale for seg).

Hva får du i erstatning?
En eventuell erstatning skal dekke direkte økonomisk tap patenthaveren har lidd, men en kan også få dekket ikke-økonomiske tap så som skade på goodwill. Erstatningsbeløpet kan derfor være høyere enn inngripers fortjeneste, men i de fleste tilfeller i Norge er beløpet lavt. Det har imidlertid vært eksempler på høye erstatninger i den senere tid (for eksempel AquaScan vs Brødrene Wingan).

Hva annet kan du gjøre?
En inngrepssak tar tid. Mens du venter på resultatet, kan du be om å få inngripers aktivitet stoppet gjennom en midlertidig forføyning. Normalt vil du måtte stille en økonomisk garanti for å dekke motpartens krav dersom du skulle tape rettssaken. Du må dessuten regne med at motparten vil anlegge erstatningssøksmål dersom han vinner rettssaken.
Gjennom en (annen) midlertidig forføyning kan tollvesenet også pålegges å stoppe falske varer/piratkopier som forsøkes importert til Norge.

Hva om noen bestrider dine rettigheter?
Typisk møtes et inngrepssøksmål med et ugyldighetssøksmål. Normalt samkjøres da disse rettssakene. Gjennom ugyldighetssaken vil den part du mener begår inngrep i ditt patent, forsøke å få ditt patent slettet – for eksempel ved å hevde at patentet ble urettmessig innvilget fordi krav til nyhet og/eller oppfinnelseshøyde ikke var tilfredsstilt. Dersom motparten kan dokumentere dette ved å tilveiebringe informasjon som Patentstyret ikke hadde tilgang til under saksbehandlingen, vil dette kunne føre frem. I noen tilfeller vil du imidlertid kunne forsvare deg ved å endre omfanget av ditt patent gjennom en administrativ begrensning i Patentstyret.
En protest kan også innkomme på søknadsstadiet (såkalt innvending). Dette er ikke så vanlig i Norge, men vil kunne skje dersom en annen part sitter på informasjon som tilsier at oppfinnelsen ikke er ny. En oppfinnelse av ikke helt ukjente Ole, Dole og Doffen har faktisk resultert i et avslag i Norge, men slik informasjon kan vanskelig fanges opp i datasøkene Patentstyret benytter for å undersøke om teknologien allerede er kjent.
Likeledes kan hvem som helst innlevere en såkalt innsigelse i en tidsbegrenset periode etter at patentet er godkjent. Når denne perioden er utløpt, kan patentet kun bestrides gjennom å anlegge et ugyldighetssøksmål for domstolene.
Det er for øvrig også viktig å huske på at du også kan bestride andres rettigheter på tilsvarende måte.

Aktiv håndhevelse oppsummert
En aktiv håndhevelse av rettighetene innebærer altså å varsle potensielle inngripere om at teknologi er patentsøkt (merk: patent pending), angripe inngripere/kopister, forsvare deg mot innvendinger, innsigelser og påståtte inngrep, samt protestere mot at andre får rettigheter som er i strid med din produksjon.

Konkurrentovervåkning
For å gjøre dette, må du ha god oversikt over alt som foregår i bransjen. Utover alminnelig konkurrentovervåkning gjennom for eksempel besøk av konkurrenters utstilling på messer og i butikker, gjennomgang av reklamemateriell og media generelt, anbefales det å overvåke konkurrenters patenteringsaktiviteter. Slik overvåkning kan rettes inn mot enkeltstående patentsøknader (dvs. at du kan bli informert om hva som skjer med en patentsøknad en konkurrent har innlevert), en bestemt teknologi (dvs. følge med på alt som patentsøkes innen et visst fagfelt) eller en bestemt konkurrent (dvs. følge med på alt hva en spesifikk konkurrent patentsøker).
I denne artikkelen har vi fokusert på hvordan du bruker patenter til å sørge for at ingen kopierer ditt produkt. Tilsvarende vil også gjelde for patenterte fremgangsmåter og anvendelser. For varemerke og design er bildet relativt likt. I neste artikkel vil vi ta opp hvordan du kan tjene penger på å lisensiere inn/ut patentert teknologi og kjøp og salg av rettigheter.

Tekst: Solrun Figenschau Skjellum, daglig leder Oslo Patentkontor AS
www.oslopatent.no

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Ikke la det «hastende» ta over det «viktige»

Forskjellen mellom disse to er nøkkelen til riktig tidshåndtering, og er viktig for å styrke din bedrift.

Slik bruker du historiefortelling som kommunikasjonsform i lederskapet ditt

Visste du at du kan bruke historiefortelling til å inspirere og engasjere medarbeiderne dine? «Storytelling» har blitt et moteord som det snakkes om overalt, men hva handler det egentlig om? LederNytt...
Les mer
Annonsér her!
Annonsér her!

Sette rydding i system - frigjør både tid og energi

De fleste av oss skulle gjerne hatt det litt mer ryddig og ordentlig rundt oss. Hatt stålkontroll på alt og visst nøyaktig hvor teiprullen er. Og hvor var det nå du gjemte det hersens passet igjen? Sy...

Karrieredesign – meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv

Har du noen gang opplevd at karrieren din tar veier du ikke hadde planlagt? Eller at du føler deg låst i en karrierebane som ikke gir deg det samme nå som den gjorde da du startet på den? Er mangel på...

13 små vaner som fører til store resultater

Suksess skjer ikke på et øyeblikk. Det skjer gjennom mange små suksesser, oppnådd over tid. Hvis du ønsker å bygge noe stort, hvis du har en visjon, en drøm, eller bare et klart definert mål. 

Er du en av dem som ofte tyr til e-post når du skal formidle en beskjed til dine medarbeidere?

Da kan du være ganske sikker på at det vil dukke opp en hel del misforståelser fra tid til annen. Ved å velge muntlig kommunikasjon kan du skape en kultur med mindre konflikt – og bedre samarbeid. ...
Annonsér her!
Annonsér her!

Brikken som mangler for å endre medarbeidernes atferd

Å skape indre motivasjon handler om å hjelpe medarbeiderne å bli mer effektive og engasjerte. «De fleste er skeptiske til forandringer, men det er bare forandringer som gir fremgang.»

Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet?

Kjenn litt på ordet virksomhetsplattform! Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet? Hva slags kultur ønsker du å dyrke?  Ordet kultur kommer fra latinske cultura som betyr å dyrke. Hva dyrker ...

Kommunikasjon som ikke holder mål, kan gjøre stor skade i bedriften

Har du noen gang vært borti at dårlig kommunikasjonsflyt skaper misforståelser og usikkerhet? Kommunikasjon som ikke holder mål, kan nemlig gjøre stor skade i en organisasjon, mens god kommunikasjon k...

Snakker du om deg selv på en engasjerende måte?

Står folk med ørene på stilk og årvåkne blikk når du forteller ting? Eller ser de på klokken mens de skjuler en gjesp? Her får du ekspertens beste tips til hvordan du skal få de rundt deg interessert ...
Annonsér her!
Annonsér her!

De beste lederne skaper et trygt og tillitsfullt miljø for ansatte og ledere

Nevrovitenskap er med å vise at trygghet på jobben bør komme først. Når kroppen er i et kamp- eller flukt mønster, reduseres evnen til kreativitet, sosialt engasjement og «the drive for excellence». D...
Les mer

Få indre balanse som leder – og skap en mer balansert verden

Har du noen gang lurt på hva vi kan gjøre med en verden som er stadig mer ubalansert –  og om ledere kan bidra til å få den mer i vater? Svaret kan ligge i taoistisk ledelse.