Fedrekvoten ble innført i 1993 da fire uker av den samlede foreldrepermisjonen ble forbeholdt far. Den permisjonsperioden som er forbeholdt far bortfaller dersom far velger å ikke avvikle denne.  Fra 1. juli 2006 ble fedrekvoten utvidet til seks uker og videre utvidet til 10 uker i 2009. Hver utvidelse av fedrekvoten er gjennomført ved en samtidig utvidelse av den samlede permisjonsperioden. Fra 1. juli 2011 er fedrekvoten 12 uker. Utvidelsen er gjennomført ved at en uke er tatt fra den delen av permisjonsperioden som har vært til felles benyttelse for foreldrene, mens den andre uken kommer som en utvidelse av den samlede permisjonsperioden.   

Utviklingen i uttak av fedrekvote

Hensikten med innføring av fedrekvoten var å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet de første leveårene. Det foreligger et ønske om at far skal være mer hjemme. Dette både for barnets skyld og for å få en bedre likestillingsprofil. Regjeringens utgangspunkt er at det er nødvendig å utvide fedrekvoten for å få norske menn til å være mer hjemme med barna. De viser blant annet til Danmark der man har gått motsatt vei, med det resultat at færre fedre enn før tar ut pappapermisjon. Etter at Danmark i 2002 fjernet fedrekvoten har andel fedre som tar permisjon gått drastisk ned. Det vises til at pappas foreldrepermisjon fortsatt henger direkte sammen med hvor stor pappas kvote er. I takt med innføring og utvidelse av fedrekvoten, har antall fedre i pappapermisjon økt fra 900 til 40.000 og pappas andel tilsvarer nesten alltid kvoten. Tross innføringen av fedrekvoten tar mor fremdeles ut 85 prosent av permisjonen. 

Regler for uttak av fedrekvote

Fars rett til fedrekvote er avhengig av mors opptjening av rett til foreldrepenger. Fedrekvoten ble utvidet til 12 uker fra 1. juli 2011. Det er dato for fødsel eller omsorgsovertakelse som er avgjørende. Ved fødsel eller omsorgsovertakelse fra og med 1.juli er fedrekvoten 12 uker. Far har rett til fedrekvote dersom både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger, det vil si at begge foreldrene har hatt pensjonsgivende inntekt seks av de siste ti månedene. Kravet om at mor måtte ha arbeidet 50 prosent eller mer i opptjeningstiden ble fjernet fra og med 1. juli 2010. Fars rett til å ta ut fedrekvote avhenger altså av at mor har opptjent rett til foreldrepenger. Fra 1. juli 2011 har far også rett til å ta ut foreldrepenger i inntil 60 dager, hvis moren mottar uførepensjon fra folketrygden. 

I noen tilfeller vil ikke far ha rett eller plikt til fedrekvote. Dersom far, grunnet sykdom er avhengig av hjelp for å kunne ta seg av barnet, kan han søke NAV om unntak fra fedrekvoten. Innvilges unntak overføres permisjonen til mor. Når en av foreldrene ikke har opptjent rett til foreldrepenger vil ikke far ha rett til fedrekvote. Det samme gjelder dersom mor er alene om omsorgen.

Sammenhengende eller delt

Uttak av fedrekvoten kan gjøres når som helst i stønadsperioden, med unntak av de første seks ukene etter fødsel. Tre uker før fødsel samt de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor. Far kan avvikle fedrekvoten som en sammenhengende periode eller han kan dele den opp. Han kan også utsette uttak av fedrekvoten. Far må da søke om utsettelse før den siste dagen i den felles foreldrepermisjonsperioden. Søker han om utsettelse etter dette mister han stønadsdagene som ligger mellom utløp av foreldrepermisjonen og søknadstidspunktet. Det er ingen begrensning i hvor lange perioder med utsettelse far kan søke om, men fedrekvoten må være avviklet innen tre år etter fødsel eller omsorgsovertakelse.

Foreldrene kan også velge å dele på foreldrepermisjonen slik at begge har graderte foreldrepenger samtidig. Fedrekvoten kan også tas ut samtidig med at moren tar ut graderte foreldrepenger på opptil 50 prosent.

Noen eksempler på avvikling av fedrekvoten:

·  Far kan motta foreldrepenger sammenhengende i 12 uker

·  Far kan motta foreldrepenger en dag og arbeide fire dager i uken i 60 uker

·  Far kan arbeide 50 prosent og motta foreldrepenger i 120 dager

·  Far kan motta foreldrepenger i to uker for så å arbeide full tid i to uker for så å avvikle resten av fedrekvoten

·  Far kan ta ut fedrekvote samtidig med at han avvikler ferie eller på dager han vanligvis ikke arbeider

Ingen krav til mor

Mens far avvikler fedrekvoten stilles det ingen krav til hva mor gjør. Hun kan velge å gå ut i arbeid eller fortsatt være hjemme. Når far ønsker å motta foreldrepenger ut over perioden med fedrekvote, er det et vilkår at mor er i arbeid eller utdanning eller at hun grunnet sykdom har fått overført permisjonen til far fordi hun ikke kan ta seg av barnet uten hjelp. Dette innebærer at mor ikke kan være hjemmeværende for eksempel med ulønnet permisjon når far har foreldrepermisjon ut over fedrekvoten. 

Etter utvidelsen av fedrekvoten er 12 uker av foreldrepermisjonen forbeholdt far mens 9 uker er forbeholdt mor. Fortsatt er hoveddelen av permisjonstiden felles slik at foreldrene kan fordele denne etter eget ønske.  

Skribent: Marit Ingvaldsen Risvaag, Sticos