engasjerte medarbeidere_750x749_cropped_450x347.jpg

Det viser en omfattende amerikansk studie blant medarbeidere og ledere i bedrifter mellom 50 og 1000 ansatte, gjennomført av MSWARS Research for Dale Carnegie.

Respondentene ble bedt om å rangere en rekke emosjonelle og funksjonelle forhold som i størst grad påvirker deres engasjement positivt på jobben. Overordnet viser resultatene at god lederkommunikasjon, ærlighet og det å bli verdsatt, er viktige drivere for medarbeiderengasjement. Samtidig er dette alle faktorer som ledelsen er relativt svake på å levere til sine medarbeidere.

– Selv om denne studien er amerikansk, erfarer vi at funnene stemmer godt overens med det vi opplever i Norge også. I mange virksomheter foreligger det et betydelig gap mellom sentrale faktorer som skaper medarbeiderengasjement, og ledelsens evne til å levere på disse områdene. Mange tror det er det sosiale som skaper engasjement, mens det er i realiteten er kommunikasjon og lederskapet i seg selv. Derfor er det viktig at virksomheter etablerer en felles plattform for lederskap og kommunikasjon for å kunne tette dette gapet, sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training Norge. 

Ellen Kristine Breiby_450x329.jpg

Ledelsen gir tillit, men opptrer uredelig

Resultatene fra den amerikanske arbeidslivsstudien viser at arbeidsgivers evne til å vise tillit til de oppgavene som medarbeideren utfører, er den viktigste emosjonelle faktoren som skaper engasjement på jobben (56 prosent har svart dette). Dernest følger muligheten til å gjøre en jobb med begrenset tilsyn (51 prosent). Over 50 prosent av de spurte mener også ledelsen er gode til å levere på disse områdene. Den videre rangeringen av faktorer som skaper jobbengasjement er  at bedriften verdsetter sine medarbeidere (51 prosent), god balanse mellom jobb og fritid (49 prosent) og sikker arbeidsplass (46 prosent). Sosiale tilstelninger på jobben rangeres langt nede på listen (19 prosent).

Det viktigste funksjonelle faktoren for medarbeiderengasjement er redelighet fra toppledelsens side. Likevel er det bare omlag 25 prosent som er helt enig i utsagnet om at toppledelsen opptrer redelig.

– Det handler om å skape en enhetlig og ærlig lederadferd som gir virksomhetens ansatte forutsigbarhet og trygghet i forhold til de oppgavene de skal utføre, uavhengig av hvem som utfører lederoppgavene. Dette inkluderer også evnen til å jobbe målorientert som leder. Det er ikke nok å sette seg egne mål. Lederen må også, gjennom riktig og ærlig kommunikasjon, kunne påvirke, inspirere og medvirke til at medarbeidere får eierskap til målene og dermed når sine mål, sier Breiby.

Den videre rangeringen er som følger: Høyere lønnsvekst enn veksten i levekostnadene (46 prosent), hjelp og støtte når man trenger dette (45 prosent), og god og effektiv internkommunikasjon (41 prosent). Disse forholdene vurderes som langt viktigere enn fleksible arbeidstidsordninger (35 prosent), utviklingsprogrammer (27 prosent) og frynsegoder som tilgang til treningsfasiliteter eller bil på jobben (11 prosent).

Menn vil ha utfordringer, kvinner tillit og trygghet

Hvilke emosjonelle faktorer som i størst grad påvirker medarbeiderengasjement varierer imidlertid mellom kvinner og menn. For menn rangeres betydningen av å utføre oppgaver med begrenset oversikt, høyest. I den videre rangeringen følger god balanse mellom jobb og fritid. For kvinner rangeres tillit til de oppgavene som utføres, høyest. I den videre rangeringen følger trygghet på arbeidsplassen.

Den kvalitative og kvantitative studien ble gjennomført blant 150 ledere og 150 medarbeidere.