”Pasienten”er syk, ligger nede og symptomene på hva som feiler ”pasienten” vises kun på overflaten (finanskrisen). Under overflaten finner vi langt mer dyptgående og alvorlige årsaker til hva som ligger bak symptomene. For oss som daglig kjenner på symptomene i næringslivet handler det nå om å ta viktige og riktige verdivalg, tenke nytt og å endre kurs. 

For bedriftene innebærer dette å endre fokus fra vekst, vekst, vekst til fokus på menneskene. Dette er i og for seg ikke noe nytt for bølgen av lederutviklingsprogram, kurs i kommunikasjon, coaching, selvledelse, teambuilding med mer har vært økende de siste 10-20 årene. Forskjellen nå er at ”pasienten” sakte men sikkert vil bli sykere og om mulig lide en smertefull død, dersom vi ikke tar tak i de dyptliggende årsakene.
”Det er nå engang slik at det hjelper lite med brannslokning i 1. etasje dersom brannen befinner seg i Tårnsuiten!”
Mange bedrifter driver nå med brannslokning og iverksetter utallige tiltak, med vekt på det som ”ikke puster”. Det blir bl.a. anskaffet nye systemer, endret struktur, omorganisert, tilført ny kompetanse, eller økt mengde av aktiviteter osv for å oppnå raske resultater. Effekten av disse tiltakene er ofte positive i øyeblikket, men bidrar som regel ikke til langsiktige, bærekraftige resultater.
FOKUS PÅ VARIGE RESULTATER
Hvordan kommer vi oss opp av grøfta? Hva kreves? Hovedsakelig handler det om verdivalg, helhet og langsiktighet, samt det å tenke nytt ut fra et menneskelig perspektiv, som innebærer at bedriften velger å ha hovedprioritet på ”det som puster”!
Det er tross alt menneskene som skaper resultatene!
Derfor er det helt avgjørende å ha rett ”mann” på rett plass! Alltid HVEM før HVA og HVORDAN!
Jim Collins viser nettopp dette i sin bok ”From Good to Great” - en studie over fem år om hva som kjennetegner bedrifter som går fra ”good til great” over tid, og blir der.
Vi må ha de rette menneskene (HVEM) med de riktige mentale innstillingene/holdningene, verdiene, troene/overbevisningene som støtter opp under bedriftens visjon, verdier og målsetninger. Det er nå engang slik at kompetanse, systemer, produkter og tjenester kan kjøpes og kopieres. Mens menneskene derimot ikke lar seg kopiere, dvs menneskene med de rette mentale kartene som harmonerer med bedriftens identitet og verdier.
Så hvor starter vi? Som i de fleste sammenhenger handler det om å ha gode rollemodeller og forbilder i organisasjonen som viser vei gjennom eksemplets makt.
SUKSESSKRITERIER
Et tidligere sitat av Tom Karp (professor - markedshøyskolen) ”Ledelse skjer mellom mennesker. Mennesker jobber for mennesker – og ikke for strategier, planer eller powerpoints.” Dette sitatet  treffer spikeren på hodet nettopp fordi tøffe tider utløser nye og krevende situasjoner som presser frem denne nye formen for lederskap. Pga store endringer og omveltninger i arbeidslivet blir mange medarbeidere preget av usikkerhet, stress og frykt.
I slike tider blir betydningen av lederen som rollemodell, eksemplets makt, ofte avgjørende for hvordan resten av organisasjonen agerer. Hva innebærer denne type lederskap i praksis?
Ordtaket om at alle gode ting er tre, passer godt når vi skal beskrive den nye lederrollen i krisetider – de tre T’ene står for en leder som er TRYGG, TILSTEDE og TYDELIG. Vi kan glemme alle mulige ledelsesretninger og teorier og rette fokuset på hva menneskene i organisasjonen trenger. Å være en TRYGG, TILSTEDEVÆRENDE og TYDELIG LEDER handler om:
  • Å være trygg på seg selv som menneske og leder - stå i ”stormen” sammen og for mennesker.
  • Å ta ansvar for medarbeidere ved å sette av tid til kommunikasjon og vise tydelighet og omsorg i kommunikasjon.
  • Å være et godt eksempel/rollemodell for sine medarbeidere gjennom ”walk the talk”.
  • Å være fullt tilstede for sine medarbeidere i kropp, sjel og sinn når vanskelige situasjoner oppstår.
  • Å takle uforutsigbarhet og nye mestringsområder sammen med medarbeidere – være et medmenneske - en MENNESKELEDER!
 Vi er klar over at vi forenkler virkeligheten noe og at en leder i dag trenger å ha fokus på mange viktige områder. Likevel er vi overbevist om at når ledere ser det som sin hovedoppgave å ta ansvar for å løfte og ta vare på sine medarbeidere som bedriftens viktigste ressurs, så vil de også lykkes på lang sikt. Nettopp fordi de gjennom denne formen for lederskap skaper troverdighet, forutsigbarhet og trygge medarbeidere som yter mer. Det igjen bidrar til en helhetlig, menneskelig og bærekraftig bedriftskultur som tåler både oppgangs- og nedgangstider.
Når alt kommer til alt så er vi alle bare mennesker og to av de mest grunnleggende behovene vi har uansett hvor vi befinner oss på denne kloden handler om :
  • Verdsettelse som menneske – bli sett/anerkjent/ha en betydning (Hvem vi er).
  • Mestring ift oppgaver med bakgrunn i våre evner og ferdigheter (Hva vi gjør og hvordan vi gjør det).

Så hvordan er det i din bedrift? Er du en leder som ser dine medarbeidere både som menneske og ift deres prestasjoner? Er svaret JA, flott! Fortsett med det!

Er svaret NEI? Ja, da er det på tide å finne ut av hva som er grunnen til at du ikke gjør det! Kanskje du trenger de tre T’ene for å være en: TRYGG, TILSTEDEVÆRENDE og TYDELIG LEDER!      
LYKKE TIL!
Tekst: Astrid Aass Nilsen, Bedre AS, Executive Coach/Prosessveileder og Mental Trener