Vi har spurt Grete Johansen om hennes tanker rundt fremragende ledelse. Grete er partner i Great Place To Work og ansvarlig for rådgivning, ledertrening og utvikling. Hun har solid erfaring fra organisasjon, ledelse og HR og har tidligere vært blant annet HR direktør i Microsoft Norge og Avinor

Hva mener du er fremragende ledelse?

Fremragende ledelse handler om å bygge sterke og gode relasjoner til medarbeiderne og få det beste ut av medarbeiderne. Det er medarbeidernes kompetanse, kreativitet og kunnskap som ligger til grunn for nyutvikling, innovasjon, kvalitet og kunde- og brukeropplevelser. Mye kan kopieres, men evnen til å hente ut det beste av medarbeiderne er ikke kopierbart, og anses mer og mer som det avgjørende fortrinn for å skape resultater og nå oppsatte mål.

God kommunikasjon

Gode ledere er tydelige i mening og retning, tett på medarbeidere og gir tillit og spillerom til den enkelte. Tydelighet, kommunikasjon og gjensidighet er stikkord. Gode ledere sikrer at medarbeidere opplever fellesskap i retning og mening og kjenner sitt ansvar. De er opptatt av å kommunisere godt, i møter med en til mange, og en til en. De etablerer arenaer for kommunikasjon og er bevisst hvordan kommunikasjon fungerer. Hva fokuseres det på i møter; er det kun fokus på tall eller også mennesker? Er det rom for at medarbeidere kommer på banen, eller er det kun leder som snakker? Er det rapportering og se bakover, eller er det rom for å se fremover?

Det handler om å bli sett, tatt på alvor og stilt krav til. Når det skjer gjennom god dialog med tilbakemelding og læring, sikres grunnlag for vekst og utvikling. Gode ledere har hyppige en til en samtaler– som oppleves nyttig og relevant for begge. Denne arenaen legger til rette for å sikre sammenheng mellom overordnet mål og den enkeltes bidrag, god gjensidig forventningsavklaring, tilbakemelding og læring, som igjen bidrar effektivt til å nå felles mål gjennom gjensidighet og felles indre forpliktelse.  

Hva må gjøres og hva kan være utfordrende?

Sett av tid til å lede. Det er mye i en praktisk lederrolle som ikke er ledelse, det er en utfordring. Mange opplever press i hverdagen. Da er det viktig å delegere og fordele oppgaver. Oppgaver som delegeres kan bidra til at andre vokser. Prioritering er viktig; Hva haster og hva er viktig? Ha et bevisst forhold til hva som er administrasjon og hva som er ledelse. Det er også til stor hjelp hvis det er en felles bevissthet i virksomheten om hva som er god ledelse.

Råd til den enkelte leder:  

 • Ha en ekte tro på menneskers betydning
 • Vær interessert i mennesker – og se verdien i mangfold
 • Balanser det å være tydelig i retning og forventningssetting, med menneskeorientering. Dette er ingen motsetning, tvert imot – det er evnen til å kombinere dette som bidrar til å bygge tillit og fasthet i relasjonen.

På organisasjonsplan:

 • Ha fokus på det som gjelder. Tradisjonelt styres virksomheter etter økonomiske størrelser. Fokus på ledelse og kultur, med mulighet til å løfte frem og lære av de beste, internt og eksternt, bidrar til å fokusere og lære av det som virker i praksis  
 • Ha arenaer for læring og utvikling
 • Vis raushet og aksept for feil – bruk det til felles læring  

Hva kan hindre fremragende ledelse?

 • Manglende forankring og sammenheng mellom hva som sies og hvordan det praktiseres
 • Ensidig fokus på økonomiske faktorer
 • Mangel på fellesskap og fundament om betydningen av god ledelse og hva dette er
 • Mangel på åpenhet
 • Ensidige krav om leveranse basert på output – uten rom og tid for fokus på de viktigste input-faktorene: Kultur, lederskap og medarbeiderskap

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Det er veldig mange som gjør en meget god jobb innenfor ulike sektorer. En leder jeg synes har demonstrert god tillitsbasert ledelse i praksis er Marit Breivik. Hun har kombinert tydelighet i forventninger, med å bygge styrke og robusthet inn i laget. Hun er genuint interessert i å bidra til å utvikle mennesker og leter hele tiden etter muligheter og metoder for å utvikle laget. 

Tekst: Anne Marie Monsen 

LES OGSÅ: 

7 karaktertrekk som kjennetegner en fremragende leder

Fremragende ledelse handler om å skape grensesprengende resultater

For å bli fremragende leder må du forvalte menneskelige ressurser på en klok måte 

9 måter å etterligne en supersjef