Omstilling og strategi er store og komplekse områder, gjerne forbundet med omfattende prosesser hvor man evner å se for seg virksomhetens framtidige konkurransekraft og posisjon.  

– Vi vet ikke helt hva som vil påvirke en virksomhet eller bransje fremover, og strategien og omstillingsarbeidet må kunne håndtere de usikkerhetene dette medfører, forteller Annita Fjuk og Dragana Trifunovic i DigitalNorway.

veiviser omstilling og ledelse.png

En veiviser som guider ledere

Derfor har de utviklet en gratis veiviser for ledere som har ansvar for omstilling og strategiutvikling i en digital tid, slik at de kan ta proaktive grep og iverksette nødvendige omstillingstiltak. Målgruppen er ledere og nøkkelpersoner som står i eller skal i gang med en omstillingsprosess, og som trenger en strukturert tilnærming til å utvikle og implementere nye strategier som tar høyde for omstilling i en digital tid.

Veiviseren består av 8 moduler og hver modul består av 3-6 steg som gir brukeren praktisk veiledning. Veiviseren er utviklet i samarbeid med Bekk Consulting, med bidrag fra NHH og OsloMet, og med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Tilbakemeldinger fra brukere og ledere er at veiviseren gir en veiledet struktur av ulike verktøyer og som bidrar til at velkjente verktøy blir enklere å ta i bruk.  Den gir en helhetlig tilnærming med hele prosessen fra strategi og målbilde, til tiltak, gevinstrealisering og oppfølgning fra ledelsen.

Dette kan du forvente å få ut av veiviseren:

  1. Du får hjelp til å evaluere og kartlegge hva som er virksomhetens sterke og svake sider.  
  2. Du får hjelp til å vurdere hva som kan være virksomhetens konkurransefortrinn, samt hvordan dette påvirker organisasjon og ansatte.
  3. Du vil få tips om hva digitalisering og omstilling vil kreve av deg som leder.

– Små og mellomstore bedrifter kjennetegnes gjerne av at de har knappe ressurser. De står i operativ drift og har ikke de store innovasjonsmiljøene og strategiteamene som større bedrifter har. Så det å skulle gå i gang med en omstillingsprosess for dem kan være ekstra krevende. Vi ønsker å senke terskelen for dem slik at de lettere kommer i gang, sier Trifunovic. 

Veiviseren «Omstilling og Ledelse» er en gratis verktøykasse som gjør det enklere å starte med omstillingsprosessen, og tilpasse virksomheten til skiftende vilkår i markedet.

4 tips til deg som skal jobbe med digital omstilling:

  1. Forstå kundenes utfordringer, forventninger og behov først. Eksperimenter deretter med hvordan digital teknologi og data kan bidra til verdiøkende tjenester eller produkter.
  2. Utvikling av forretningsmodeller i en digital tid skjer under stor usikkerhet. Stol på data og fakta i stedet for meninger og magefølelse for å redusere og håndtere usikkerheten.
  3. Start med små og håndterbare tiltak. Dette gjør det lettere å avbryte prosjekter eller initiativer om nødvendig, uten å miste for mye verdifull tid og ressurser.  
  4. Omstilling er ikke forbeholdt ledelsen. Hele virksomheten må forstå viktigheten av omstillingen og nye strategisk tiltak, og å føle eierskap til endringene som igangsettes. Involvere medarbeidere – selv de som er skeptiske.

 

De som lykkes har to tanker i hodet samtidig

Dragana 2.jpg

Dragana Trifunovic er project manager i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog/NewsLab

Dragana forteller at virksomheter som lykkes med strategier for endring og omstilling er de som klarer å ha to tanker i hodet på en gang, med fokus på både den daglige operative driften samtidig som man har et fokus på forretningsutvikling og nyskaping. De er proaktive fremfor reaktive, det vil si de griper mulighetene og snur endringer til sin fordel.

Hun minner om at en virksomhet kan risikere å bli irrelevante for kundene over natten.

– Den største faren er at det du leverer og måten du leverer på ikke er relevant med tanke på endringer i kundeforventninger og andre eksterne påvirkninger. Koronapandemien har vist oss viktigheten av omstilling, og hvor viktig det har vært å snu seg raskt rundt for å levere varer og tjenester på nye måter. De beste har denne evnen til å tilpasse seg nye situasjoner og rammebetingelser, og til å eksperimentere seg fram til nye løsninger. Risikoen er høy for å bli irrelevant for kundene eller brukerne hvis du «sitter for stille i båten og håper at stormen gir seg»

På tvers av sektorene har de som har klart det hatt viljen og evnen til å omstille seg. 

Her kan du ta i bruk Veiviseren helt gratis