I dag er verdiskapningsprosessene i stor grad avhengig av kunnskaps- eller servicemedarbeideren. Medarbeidernes motivasjon, intellektuelle kapasitet og kompetanse er vesentlig for mange organisasjoners suksess. Arbeidet med de menneskelige ressursene har derfor blitt mer og mer viktig og nødvendig.

Hva er dagens HR-oppgaver?

Hovedoppgaven til en HR-avdeling er å bidra til verdiskapningen i virksomheten. HR-medarbeidere skal legge til rette for at virksomheten tiltrekker, beholder og utvikler dyktige medarbeidere, og de skal bidra til at virksomheten får maksimalt ut av de menneskelige ressursene man har til rådighet.

Men hvor er så blitt av det gamle personalkontoret som tok seg av og hjalp ansatte som hadde behov for det?

-HR-faget utvikler seg i større og større grad til å bli et viktig strategisk verktøy for arbeidsgiver. HR-avdelingen skal tilby veiledning og utvikle rutiner, prosedyrer og verktøy som underbygger god utnyttelse av de menneskelige ressursene. Oppgaver som bemanningsplanlegging, leder- og kompetanseutvikling og onboarding hører da med. HR må også bidra til at arbeidsgiver følger lover og avtaler på arbeidsrettsområdet. Ivareta ansatte bør både HR og ledere gjøre, men HR-avdelingen skal ikke primært være et sted for sosial støtte. Dette sier redaktør av HR-boka Åshild Egerdal som til daglig er organisasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet.

Hun fortsetter; - En kompetent HR-avdeling leverer det virksomheten trenger for å være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver hos både nåværende og potensielt nye medarbeidere. Når HR-leveransene har god kvalitet bidrar de til at virksomheten får brukt og utviklet den kompetansen og kapasiteten som ligger hos ansatte. Da har HR legitimitet som bidragsyter til verdiskapningen.

Virksomheter trenger dyktige HR-medarbeidere og personalledere

Vi mennesker har i utgangspunktet en unik evne til å lære, omstille oss og utvikle oss i takt med endrede krav. Det må kunne sies å være et gode for virksomheter som er avhengig av de ansattes evne til å være fleksible og endringsdyktige. Målet for enhver virksomhet er å få til en optimal bruk av de økonomiske og teknologiske ressursene. Da er det selvsagt kritisk å få disse ressursene til å spille på lag med de ansatte og deres kompetanse. Da kreves det godt personalarbeid, og da må både HR-medarbeidere og personalledere være dyktige.

En kompetent HR-funksjon er viktigere enn noen gang. God kvalitet på personalarbeidet kan derfor være like viktig for virksomhetene som å sikre seg tilgang til kapital, gode markeder eller fremtidsrettede digitale løsninger. Profesjonelt HR-arbeid er rett og slett et sterkt konkurransefortrinn i et arbeidsliv som stadig er i endring.

HR-faget er et relativt ungt fag, men det innebefatter mange ulike oppgaver som både er operative og strategiske samt at mange av dem har et ledelsesaspekt i seg. HR-boka tar for seg bredden av det en HR-medarbeider og en personalleder vil kunne få ansvar for. Boka kan derfor brukes både til å lære mer om HR-faget og som et oppslagsverk på konkrete tema. HR-boka formidler kunnskap som både HR-medarbeidere, personalledere, tillitsvalgte og verneombud vil ha nytte og glede av.

HR-boka er skrevet av forfattere som har sitt daglige virke innen HR-faget. Det vil si at de jobber med HR og personalarbeid ute i ulike virksomheter. Forfatterne er tilknyttet både privat og offentlig sektor, noen er ledere og andre er HR-medarbeidere. I sum har de tung HR-erfaring. Og, ikke minst har de et stort hjerte for og er opptatt av at det er viktig å jobbe med organisasjonens menneskelige ressurser.

Hvis du sender en sms med «HRBOKA» til nummer 2030 vil du få boka tilsendt portofritt.

HR-BOKA_550x800.jpg

Åshild Egerdal er redaktør av HR-boka utgitt på Gyldendal Akademisk. Til daglig er hun organisasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet og jobber dessuten som fagansvarlig og foreleser i HR ved Høgskolen i Østfold. Hun har omfattende ledererfaring fra ulike virksomheter i privat og offentlig sektor.