Status og ambisjoner

Undersøkelsen viser at 2 av 3 virksomheter enten allerede har eller planlegger å ta i bruk  IT for å effektivisere arbeidet med medarbeidersamtaler, kompetansekartlegging (CV) og kurs-/opplæringsadministrasjon. Ambisjonene er også høye innen talentutvikling og etterfølgerplanlegging.
Utviklingen i Norge er et klart speilbilde av en global trend. Bersin & Associates gjennomfører årlige markeds- og trendundersøkelser. For eksempel viser deres 2009-rapport at de fleste amerikanske selskaper har erstattet papirbaserte medarbeidersamtaler med IT-løsninger og kan vise til god ’Return on Investment’.
Tabell 1 – Status og planer for introduksjon av IT-støtte
Noe av forklaringen på den økte interessen for bruk av IT innen Talent- og prestasjonsledelse er ønsket om å arbeide enda mer systematisk fremover. De fleste anser det nå som helt utenkelig å operere med manuelle, papirbaserte systemer og ser derfor etter egnede IT-verktøy som støtter disse svært viktige prosessene. Størst utbredelse av IT-støtte finner vi på de områdene det anses viktigst å arbeide systematisk.
Fokus på IT er betydelig høyere i privat enn i offentlig sektor.
Målstyring og prestasjonsvurdering viktigst
I undersøkelsen sier HR-lederne at målstyring og vurdering av prestasjoner anses som det viktigste området å arbeide systematisk med. Kartlegging av organisasjonens kompetanse og utvikling av kompetanse i forhold til krav i stillingen er også viktig. Dette er helt i tråd med resultatet av HR-undersøkelsen 2009 som ble gjennomført av HR Norge og Ernst & Young.
Minst viktig er prestasjonsbasert avlønning og, kanskje noe overraskende, 360-graders feedback. Privat og offentlig sektor har stort sett sammenfallende prioritering, men privat sektor markerer høyere betydning av å arbeide systematisk enn offentlig sektor på de fleste områdene.
 
Tabell 2 - Viktigheten av å arbeide systematisk
Mangelfull budsjettmessig dekning
Ambisjonene for implementering av IT-støtte går gjerne lenger inn i fremtiden enn det finnes konkrete budsjetter for. Ifølge undersøkelsen sier kun 32 % at budsjettmidler er avsatt. HR-ledere anbefales derfor å gjøre grundig forarbeid med ’business cases’ for sikre at ambisjonene blir virkelighet.
Offentlig sektor har noe bedre budsjettmessig dekning for sine planer enn privat sektor.
Fakta om undersøkelsen:
-         Gjennomført i september 2009 av CatalystOne Solutions AS
-         Ca 500 HR-ledere mottok det web-baserte spørreskjemaet
-         176 svar (35 %), godt fordelt på bransjer og størrelse på virksomhetene
-         Omfattet både privat og offentlig sektor

 www.catalystone.com