1. Skap tillit mellom leder og ansatt.

- Bedriftene glemmer ofte hvor viktig forebyggende arbeid er. Det bør være et mål i enhver bedrift at det er naturlig for den ansatte å gå til lederen før legen, slik at man kan diskutere måter å tilrettelegge arbeidshverdagen på. Denne diskusjonen må en ta uansett, også om den ansatte kommer og leverer en sykemelding. Da er det i mange tilfeller unødvendig at den ansatte må gå til legen først. Men dette krever et tillitsforhold mellom leder og ansatt. Da er det lavere terskel for å snakke sammen om fravær og tilrettelegging i en tidlig fase.

2. Hold hyppig kontakt med den sykmeldte.

- Vi vet at fravær over tid gjør det vanskeligere å komme tilbake på jobb, og at det kan øke faren for nye sykemeldinger. Arbeidsgiver har et hovedansvar for oppfølging av sykemeldte ved å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre et dialogmøte innen sju uker. Men dette er sjelden tilstrekkelig for å få den sykemeldte tilbake så fort som mulig. Vi vet at det er svært viktig å holde kontakten med den ansatte som er borte. Ta hyppig kontakt på telefon, inviter vedkommende til avdelingsmøter, allmøter og gjerne til sosiale sammenkomster, eller bare stikke innom på jobben for en prat og treffe kolleger.

- Det er også mange misforståelser blant ledere på hva en sykemelding er. Det er viktig å huske at legens sykmelding kun er et råd til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan overprøve legens vurdering dersom man finner alternative løsninger slik at den ansatte kan jobbe. Sykmelding betyr ikke at man nødvendigvis skal være borte fra jobb. Prosentandelen i sykmeldingen viser nedsatt arbeidsevne og ikke hvor mye fravær en ansatt skal ha. Da må arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte utarbeide en plan som samsvarer med arbeidskapasiteten til medarbeideren. Også dette arbeidet er bygget på tilliten og kontakten mellom den ansatte og lederen.

3. Se medarbeideren og tilrettelegg.

- For de fleste av oss er et sykefravær noe som skjer en sjelden gang. Men av og til kan en medarbeider få et fraværsmønster som preges av tilstedeværelse og sykmeldinger om hverandre i lengre perioder. Da må lederen spørre: Hva kan jeg gjøre for å tilrettelegge arbeidshverdagen din slik at du greier å stå i jobb? Det er et enkelt spørsmål, men kan likevel være vanskelig å stille ettersom sykemeldinger ofte oppfattes som en privatsak. Men husk at det er diagnosen som er privat, ikke sykemeldingen. Skal du som leder ha noen som helst mulighet til å legge til rette en arbeidssituasjon som reduserer fravær, må dere snakke om det, understreker han.

Tekst: Heidi Kultorp.

Om Sticos: Hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk gjennom praktiske verktøy.