Arbeidsforholdes medfølgende rettigheter og plikter

Normalt ved inngåelsen av et arbeidsforhold er at både arbeidsgiver og arbeidstaker signerer en arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten vil, sammen med arbeidsmiljølovens regler, danne rammene for ansettelsesforholdet og er bindende for begge parter. Alle arbeidskontrakter er like ved at arbeidstaker gjennom kontrakten forplikter seg til å gjøre en jobb for arbeidsgiver, selv om omfang og type arbeid naturligvis vil variere.

Arbeidskontrakten vil forplikte arbeidstaker i å møte på arbeid til avtalt tid. Møter ikke arbeidstaker til avtalt arbeidstid, vil det foreligger urettmessig uteblivelse og brudd på arbeidskontrakten med mindre det foreligger legitime grunner for fraværet. Arbeidsmiljøloven nevner enkelte legetime fraværsgrunner som for eksempel sykdom, fødselspermisjon og deltakelse i militærtjeneste. Andre legitime grunner for fravær enn de som følger av arbeidsmiljøloven, kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Oppsigelse grunnet uteblivelse fra arbeid

At arbeidstaker uteblir fra arbeid uten legitim grunn, kan gi grunnlag for oppsigelse av arbeidsforholdet. Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 kan arbeidstaker sies opp fra sin stilling hvor dette er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold. Uteblir arbeidstaker, uten legitim fraværsgrunn, vil det foreligge et brudd på arbeidskontrakten, som vil kunne gi saklig grunn for oppsigelse av arbeidsforholdet.

En oppsigelse fra arbeidsgiver vil utløse en rekke rettigheter på arbeidstakers side. Arbeidstaker vil kunne anføre at oppsigelsen er ugyldig og stillingen tilbake, samt erstatning for urettmessig oppsigelse.

Uteblivelse fra arbeid - egenoppsigelse fra arbeidstaker?

Uteblir arbeidstaker fra arbeid over en lengre periode, uten at arbeidsgiver får dokumentasjon på at det foreligger en legitim fraværsgrunn, vil det kunne stilles spørsmål ved om arbeidstaker selv har sagt opp sin stilling. Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen formkrav for oppsigelse fra arbeidstaker. Arbeidstaker trenger altså ikke, på samme måte som arbeidsgiver, formelt å meddele arbeidsgiver sin oppsigelse.

Arbeidsgiver kan ha grunn til å tro at arbeidstaker selv har sagt opp sin stilling om vedkommende uteblir fra arbeid over lengre tid, uten å ha meddelt noen legitim fraværsgrunn til arbeidsgiver. Hvorvidt så er tilfelle må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Av Advokat A. Désirée Bjørne-Larsen,