Norstat har stilt 2500 arbeidstaker i Norge spørsmål om arbeidsliv, livsstil og helse på vegne av Stamina. Svarene i årets jobbhelseundersøkelse levner liten tvil. Jobben er viktig for vår opplevelse av lykke og å ha det bra. 8 av ti arbeidstakere mener jobben er viktig eller svært viktig for at de skal ha det bra. Ung eller gammel, kvinne eller mann. Det spiller liten rolle.

Jobbhelserapporten bekrefter dermed tall fra World Happiness Report. Rapporten konkluderte med at Norge troner på listen som verdens lykkeligste land. FN-rapporten viser til at arbeid påvirker graden av lykke sammen med faktor som omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse og inntekt.

Litt stikk i strid med romantisering rundt frie yrker. Hvitsnipparbeidere er generelt lykkeligere enn såkalte blåsnippaarbeidere, og høy lønn og status trumfer frie yrker innenfor jordbruk og fiske når det gjelder bidrag til lykkefølelsen.

Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes fra Stamina Census om betydningen av jobb

  • Forskning innenfor positiv psykologi viser at de menneskene som er lykkeligst opplever mening med livet, de engasjerer seg i noe de synes er betydningsfullt og de opplever tilhørighet til noe som er større enn dem selv. For mange leverer jobben på flere av disse parameterne.
  • En jobb der du kan utnytte dine styrker, bli utfordret og oppleve mestring igangsetter en positiv spiral som bidrar til at du utvikler deg. Det igjen gir grunnlag for opplevelse av trygghet og verdighet.
  • Norsk arbeidsliv er preget av mening, mestring og opplevelse av autonomi. Det bidrar til engasjement og arbeidsglede som forskning viser er noen av de viktigste faktorene når vi snakker om jobbhelse. I tillegg bidrar disse faktorene til virksomhetens resultater og god økonomi på samfunnsnivå.
  • Jobbrelasjoner i Norge er i stor grad preget av tillit og likeverd. De fleste opplever at de kan ta ansvar og bruke egne evner.

-Å ikke ha jobb kan faktisk fort bli en helserisiko. Ifølge resultatene i World Happiness Report, rapporterer de som er uten jobb (som gruppe) om omtrent 30 prosent mer negative følelser enn de som er i jobb, sier Sørnes.

Ikke glem balansen

Om du synes dette ble for mye av det gode. World Happiness Report er også helt tydelig på at en god work-life balance danner grunnlag for lykke.

I tråd med dette sier også Norsk Jobbhelserapport at det viktigste bidraget en leder kan gi sine ansatte for at de skal ha et sunt og godt liv, er å respektere skillet mellom privatliv og arbeidsliv. Les mer om dette her!