Den er utarbeidet av NUES som står for Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse. NUES har sin administrasjon tilknyttet Oslo Børs, men består av ulike organisasjoner som stort sett har tilknytning til norske investormiljøer. I mange land er det utarbeidet tilsvarende koder eller anbefalinger for corporate governance, men det ikke alle er like klar over er at i mange land finnes det flere og ulike koder. Disse kodene er gjerne utarbeidet av grupper med ulike bakgrunner og de har delvis forskjellige formål.

De første kjente kodene ble utviklet av grupper av bedriftsledere (The Business Roundtable) i USA, andre koder har vært utviklet av styremedlemmer, næringslivsorganisasjoner, offentlige myndigheter, internasjonale organer og børser. De kodene som i løpet av de senere årene har fått størst innflytelse, er de som er utviklet i samarbeid med ulike børser. Børsene har i større grad enn andre hatt sanksjonsmuligheter dersom bedrifter ikke følger anbefalingene eller kodene.
 
Koder og anbefalinger for godt styrearbeid
I noen land har man utviklet anbefalinger (koder) som er spesielt rettet mot små bedrifter. Dette er blant annet gjort i Belgia. Der har de ”Code Beusse: Corporate Governance for Non-Listed Companies”. I kodene finnes det også en utdyping av anbefalinger for familiebedrifter. Code Beusse er tilgjenglige blant annet på websidene til European Corporate Governance Institute (www.ecgi.org/codes). 
Da jeg i slutten av 1990-årene var leder av StyreAkademiet i Norge, vurderte vi også å utvikle koder for godt styrearbeid, og jeg får fortsatt en del spørsmål om utvikling av koder for små bedrifter.
 
Board Governance er den organisasjonen i Danmark som har det største omfang på opplæring av styremedlemmer der. Deres virksomhet er også etablert i andre land. Board Governance har utviklet ti anbefalinger for hvordan man skal skape verdier i og med styret. De har blant annet følgende anbefalinger:
  • Styreledere må forstå de ulike måtene et styre kan bidra til verdiskaping.
  • Styresammensetning må vurderes ut fra bedriftens behov.
  • Et hvert styremedlem bør ha en skriftlig kontrakt om hva som forventes av dem som styremedlem. Denne bør årlig revideres.
  • Et hvert styremedlem bør vurderes ut fra kompetanse, arbeidsinnsats og deres evne til å skape resultater.
Full liste finnes på deres hjemmesider (www.board-governance.com). Board Governance arbeider med et system knyttet til sertifiseringer av styremedlemmer enkeltvis, styreledere og styrer som helhet. De legger også opp til et system for sanksjoner overfor bedrifter som ikke har sertifiserte styrer eller styremedlemmer.
 
Norsk anbefaling for godt styrearbeid
Tidligere i vår diskuterte jeg Board Governance listen med studentene på BIs Master of Management Program om Det Verdiskapende Styret. Mitt generelle utgangspunkt har imidlertid vært at det ikke finnes noen beste måte å organisere og sette sammen et styre på, men likevel at ikke alle måter er like gode. Styret og styrearbeidet må utformes ut fra de sentrale aktørene og den konteksten bedriften er i. Vi kom likevel fram til en omforent liste med generelle anbefalinger for godt styrearbeid. Sett i forhold til den danske listen ser grunnpilarene i vår norske anbefaling for godt styrearbeid slik ut:
  1. Styret må arbeide som et team som skal arbeide for et felles mål. Verdi- og formålsdebatten er viktig, og styremedlemmene må forstå hvorfor de er der.
  2. Styreleder må vurderes som en leder, herunder det å være motivator og ordfører. Styreleders integritet er viktig.
  3. Styremedlemmene må ha relevant kompetanse, og denne kompetansen må brukes.
  4. Styret må ha en teamkultur som preges av respekt, jevnbyrdighet og likeverd.
  5. Styret må ha åpne og tydelige rutiner som støtter opp om verdiskapende styrearbeid.
  6. Styret må kontinuerlig være gjenstand for evaluering både i forhold til rekruttering av nye styremedlemmer og i forhold til egenutvikling.
Anbefalinger for små bedrifter?
Vi har her sett at det ikke er noe i veien for å utvikle anbefalinger og koder for godt styrearbeid i små bedrifter. Punktene som ble satt opp av BI studentene er i hovedsak basert på internasjonal strategi- og ledelsesforskning som er utprøvd på store bedrifter så vel som på norske små og mellomstore bedrifter. Sanksjonsmuligheter er viktig dersom corporate governance koder skal få gjennomslag. Finnes det noen sanksjonsmuligheter for små og mellomstore bedrifter? Mange kjenner de sanksjonsmuligheter banker og andre finansinstitusjoner kan ha for små bedrifter, men med litt bruk av fantasi kan man godt tenke seg at også andre institusjoner setter krav og vil kunne ha sanksjonsmuligheter. Det er kanskje hva Board Governance i Danmark har funnet ut?
 
Tekst: Morten Huse