Vi lever i en tid hvor vi opplever å ha for lite av alt, til tross for at vi lever i et av verdens rikeste land.  En vanlig 8 timers arbeidsdag oppleves for kort til å levere det vi skal, vi burde jobbe mer hvis vi skal nå målene våre. Vi beveger oss for lite, muskel- og skjelettplager og overvekt er et stadig økende problem for samfunnet. Vi har ikke tid til å ta vare på det som betyr mest for oss – vi kjøper tjenester utenfra for å passe barn og stelle hus. I mange tilfeller ofrer vi både helse og velvære for jobben. Arianna Huffington skriver i sin bok ”Thrive” at denne måten å leve på koster oss uforholdsmessig mye og er ikke en bærekraftig strategi. Vi må faktisk se organisasjonens bunnlinje i sammenheng med medarbeideres helse for å komme til en strategi som fungerer på lang sikt. For at vi skal kunne skape en sunn hverdag, samtidig som vi jobber for å nå målene våre, må vi fokusere på å ta vare på oss selv. Det som er bra for individet er faktisk også bra for organisasjonen som helhet.

Holdningene som er dominerende i de fleste bedrifter i dag går ut på å være best innenfor området man opererer for å vinne kunder, øke markedsandel og maksimere profitt. For at organisasjoner skal bli best er de avhengige av medarbeidere som er dedikerte til organisasjonens mål og som gir 100% til enhver tid. Dette kan resultere i en kultur hvor medarbeidere er så opptatt av sine prestasjoner på jobb at de aldri klarer å skru av og tillate seg å være utilgjengelige. Noen mennesker kan oppleve det som engasjerende og motiverende å ha mye og gjøre, de opplever jobben som altoppslukende. Men hvorfor blir det en negativ stressfaktor for mange?

I følge Verdens Helseorganisasjon er arbeidsrelatert stress et resultat av et misforhold mellom press og krav på arbeidsplassen, og en persons kapasitet, kunnskap og evner. En stressfaktor som er spesielt viktig i denne sammenhengen er ”home-work interference”. Det innebærer, blant annet, at forpliktelser på jobb kommer i konflikt med forpliktelser i hjemmet, at medarbeidere opplever manglende støtte på arbeidsplassen for problemer i hjemmet og omvendt. Det er en stor belastning på medarbeidere når de opplever at jobben krever så mye av dem at det går hardt utover familieliv, fritid og helse.

Stress påvirker ikke bare individet; det kan også få konsekvenser for omgivelsene.

På organisasjonsnivå kan stress føre til økt fravær og turnover, lavere kundetilfredshet, lavere forpliktelse blant medarbeidere og det kan hindre prestasjoner og produktivitet. Det blir stadig mer tydelig at de negative konsekvensene stress kan føre til innebærer en enorm kostnad både for samfunn og organisasjoner. Bevisstheten rundt dette alvorlige problemet øker stadig. 25% av store amerikanske bedrifter har innført stress-reduksjonsprogram som ofte innebærer muligheter for meditasjon eller yoga i arbeidstiden. Bedrifter som Starbucks er opptatt av å sørge for at alle ansatte har gode arbeidsbetingelser som helseforsikring, rett til ferie, støtte til utdanning, og grundig opplæring. Boston Consulting Group ble nummer 3 på Fortune`s liste over de 100 beste selskapene å jobbe for i 2014,  og de jobber for å begrense overtidsbruk gjennom å flagge det i en såkalt ”rødsone-rapport”. Også i Norge blir det stadig større fokus på tiltak som fremmer helse og velvære på arbeidsplassen.

Det tyder på at stadig flere ser verdien av å engasjere seg i medarbeidernes velvære. Individrettede tiltak kan ta oss et stykke på veien, men, i følge Stein Knardahl ved Statens miljøinstitutt, må fokuset på lang sikt også inkludere primær forebygging på arbeidsplassene. Det vil innebære å endre arbeidsinnhold, miljø og arbeidsbelastning  for å minske risikoen for psykiske og fysiske plager. For å skape en levedyktig bærekraftig strategi for suksess, bør bedriftene sette seg tydelige mål for hva de ønsker å oppnå også tilpasse arbeidssituasjonen etter medarbeiderne. Ved å anerkjenne medarbeideres helse og velvære som egne suksesskriterier for bedriften kan man skape en arbeidssituasjon som fremmer dette, istedenfor å kreve at medarbeidere skal tilpasse seg en situasjon som ikke nødvendigvis er holdbar. Dette er en strategi som innebærer å jobbe smartere – ikke mer.

 

Anine.jpg

TEKST: Anine Myhre Jensen, rådgiver i Dossier Solutions:

Anines faglige bakgrunn er innenfor organisasjonspsykologi, med en master of science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra BI. Anine har bred erfaring med HR-relaterte oppgaver fra store bedrifter, både offentlig og privat, og fungerer som rådgiver og prosjektleder i Dossier. Hun er opptatt av å beholde et solid faglig fundament i sitt daglige arbeid, og kunne dele kunnskapen med andre.