Mona Halvorsen og Susann Johansen har skrevet masteroppgaven ved Norges Handelshøyskole (NHH), der 18 ansatte i fire bedrifter er blitt spurt om hvordan de opplever sine kvinnelige og mannlige ledere. Disse bedriftene opererte i handels- og finansnæringen, skriver Forskning.no.

- Mannlige sjefer er i mindre grad opptatt av det sosiale på jobben. Fokuset er i større grad på det faglige og at det skal jobbes, mens kvinnelige sjefer er mer opptatt av at de ansatte har det bra på jobben, sier Halvorsen.

- Vi vet fra tidligere studier at det er klare kjønnsforskjeller i lederstil. Det interessante med denne studien er at forskjellene er så stabile mellom bedriftene. Dette gir oss en indikasjon på at det er snakk om robuste funn, sier professor Rune Lines ved Institutt for strategi og ledelse på NHH.

Flinke til å se den enkelte

Det ser ut til at mannlige ledere i stor grad tar det for gitt at de ansatte trives på jobben.

- Flere opplevde at mannlige ledere i hovedsak tok opp spørsmål rundt jobbtrivsel på medarbeidersamtalene. Dersom de ikke hørte noe, så gikk de ut fra at medarbeiderne hadde det bra, sier Johansen.

- Når det gjaldt kvinnelige sjefer, opplevde de ansatte at de var langt flinkere til å følge opp trivsel i det daglige. Det kunne være små ting som å spørre om hvordan det går og om man har det bra.

- De ansatte sa at de kvinnelige sjefene rett og slett var flinkere til å se den enkelte, sier Halvorsen.

Likevel er de begge klare på at trivselsfokuset til de kvinnelige lederne også kan ha negative sider.

- Om man er for opptatt av trivsel på jobben, er det en fare for at det går på bekostning av arbeidet som skal gjøres. Det er en hårfin balansegang her, sier Johansen.

Mannlige ledere er mer direkte

I formidlingsstilen til lederne er det også forskjeller. Kvinner bruker gjerne flere ord og forklaringer for å få fram et budskap, mens mennene blir opplevd som mer direkte og tydelige.

Halvorsen og Johansen vil ikke ha noen formening om hvem som er best egnet til å være ledere.

- Det finnes flere veier til godt lederskap. Derfor kan vi ikke si at kvinner er bedre eller dårligere ledere enn menn. På en arbeidsplass finner du ansatte med ulike personligheter noe som gjør det nødvendig å ha ledere med forskjellige lederstiler, sier Lines.

- Bildet er heller ikke svart-hvitt. Du vil naturligvis finne variasjoner i lederstilen både blant menn og blant kvinner. Det er derfor viktig med flere studier som undersøker forskjellene mellom kjønnene i flere bedrifter enn det vi har gjort, sier Johansen.


Referanse:

Halvorsen og Johansen (2013): "Kjønn og ledelse: hvilken betydning har lederstil og kjønn for medarbeidernes oppfattelse av en effektiv leder?" masteroppgåve ved Noregs Handelshøgskole.


Les også: Stoler ikke på sjefen (VIDEO)