Hilde Britt Mellbye er konsernsjef i Norlandia Care, en av Norges største aktører innen drift av barnehager, sykehjem og pasienthotell. Titusenvis av nordmenn har daglig befatning med Hilde Britts velsmurte maskin av tjenester – og de tas vare på av mer enn 5800 ansatte landet rundt.

Mellbye er født og oppvokst i Ålesund, og etter endt utdanning på Handelshøyskolen i Bergen i 1985, var veien kort til lederstillingene. Hun har blant annet vært forsknings- og utviklingsdirektør i Håg, nå Scandinavian Business Seating. I 2009 tok hun steget over i omsorgsbransjen og sin mest utfordrende lederstilling så langt.

Å lede tusenvis av ansatte

Å skulle lede mange ansatte kan være en utfordring for de fleste. Kommer antallet opp i flere tusen, kan oppgaven føles både uoversiktlig og vanskelig. Men ikke for Mellbye. Takket være solid næringslivserfaring og evnen til struktur og systematisering, har hun hatt fokus på å bygge en felles kultur og plattform. Dette har gitt henne rom til å kjenne på det positive i oppgaven, og hun finner både inspirasjon og engasjement i å kunne lede en skute med så mange mennesker om bord.

- Å være øverste leder for 5800 medarbeidere opplever jeg først og fremst som en stor tillitserklæring, noe jeg takker mine medarbeidere og styret for når anledningen passer. En annen opplevelse er å kjenne på den kraften det innebærer å ha så mange ressurser å inspirere i en bestemt strategisk retning.  

Mellbye kom inn på et tidspunkt der private aktører fortsatt var «stebarnet» i helseomsorgen. I et tidligere intervju har hun beskrevet hvordan de gikk nye veier for å hente kapital. Da hun startet som konsernsjef, jobbet hun først og fremst med å få på plass strukturkapital, og det ga god vekst noen år. Hun ble imidlertid lei av å vente på trege banker, da dette la hindringer i veien for målene selskapet hadde satt seg. Hun hadde fokus på investeringer, oppkjøp og å ligge i forkant av utviklingen, og det gjorde at selskapet trengte mer kapital enn de hadde tilgjengelig gjennom vanlige kapitalordninger med banker.

Utradisjonelle løsninger ga vekst

Norlandia Care og Mellbye valgte derfor ganske utradisjonelle løsninger. For å unngå bremseklossen som bankene representerte, gikk de ut i markedet og fikk det første obligasjonslånet i sin bransje. Tradisjonelt var det olje og gass som hentet inn penger via obligasjoner, men nå kom Mellbye med sykehjemsplasser og barnehager. Og at de gjorde inntrykk, var det ingen tvil om - de fikk tillit fra markedet og en ramme på én milliard kroner. Derfra har det bare gått oppover for selskapet.

I årsrapporten for 2015 fremgår det at selskapet hadde en økning i omsetningen det året på hele 61 prosent. Selskapet har blant annet gjort store oppkjøp av andre virksomheter i Nederland, Finland og Sverige. I årsrapporten kommenterer Mellbye den enorme veksten slik:

«Drift i storskala gir enda bredere anvendelse av våre kvalitetssystemer, lederverktøy og opplæringsrutiner. Mens vi har fortsatt å øke vår størrelse, har vi også fulgt et strengt program for vurdering av kostnader og drift for å sikre at vi holder oss så slanke og effektive som mulig».

Fokus på formidling

Med øverste ansvar for en arbeidsstokk på størrelse med et middels norsk tettsted, kan man lett tenke seg at Mellbye har svært hektiske dager. Hva får egentlig prioritet hos en toppleder på dette nivået?

- Jeg tror ikke der er noe merkverdig ved min arbeidshverdag. Det går i administrative oppgaver og internmøter og styremøter på hovedkontoret i Oslo på våre utekontorer. Jeg representerer selskapet utad i ulike sammenhenger og deltar i arbeidsgiver- og næringspolitikken i inn- og utland. Aller best liker jeg samlinger på alle nivåer i organisasjoner, fordi det gir meg nærhet til mange medarbeidere og hvor jeg kan formidle vår strategi og filosofi til mange og samtidig få feedback og innspill. Det er nok det som gir meg aller mest energi, forklarer hun.

Mellbye er generelt veldig opptatt av formidling. For noen år innførte hun en bevisst strategi når det gjelder Norlandia Cares kommunikasjon med omverdenen. Selskapet har nemlig tatt i bruk sosiale medier for å informere om hva som skjer. På denne måten får pårørende og foreldre følge med på hverdagen ved de ulike enhetene, og hvordan beboerne og barna har det i det daglige. Denne strategien har vist seg å fungere godt, og selskapet får tilbakemeldinger på at folk synes det sendes ut god informasjon.

Selv er Mellbye mest aktiv på Facebook og Twitter, der hun ofte påpeker fordelene ved privat drift av eldreomsorg og barnehager.

hilde melby i finland
Roof topping day for Norlandias pasienthotell i Tampere Finland sammen med Satu Eskelinen fra Technopolis.

Nedturer og oppturer

Mellbye har vært med på både oppturer og mindre heldige hendelser som konsernsjef for Norlandia Care. Opp- og nedturer er riktignok noe de færreste bedriftsledere er immune mot, men med tusenvis av ansatte og flere hundre enheter i fire land, er det knapt til å unngå at ting ikke alltid går på skinner. Heldigvis kommer også oppturene, og Mellbye har gjennom disse fått se effektene av sitt fokus på systemer og rutiner.

I 2012 kom Oppsalhjemmet på fjerdeplass blant 54 sykehjem i Oslo, i en spørreundersøkelse blant beboere og pårørende, utført av Synovate på oppdrag for Helseetaten i Oslo. I undersøkelsen kom det blant annet frem at Oppsalhjemmet hadde den største økningen i generell tilfredshet. Mellbye pekte på gode ansatte og lokale gode ledere som de viktigste årsakene til de gode resultatene. I tråd med Mellbyes fokus på systematisering, hadde ledelsen på Oppsalhjemmet nemlig innført systematiske kvalitetsmålinger og ansatt en egen kvalitetssjef.

Som svar på spørsmålet om hva hun selv husker best av positive hendelser i sin konsernsjefkarriere hos Norlandia, fremhever Mellbye nettopp gode resultater når det gjelder virksomhetsstyring.

- Det er vanskelig å velge ut enkelthendelser, men det er veldig gøy å få anerkjennelse for den gode innsatsen vi gjør for våre beboere, gjester og barn. Det er også veldig hyggelig å få gode tilbakemeldinger fra våre medarbeidere gjennom våre årlige undersøkelser. I pågående ISO revisjon fikk vi dessuten den beste utmerkelsen som er gitt noen sinne innen ledelse og virksomhetsstyring. Det smaker ekstra godt når det er eksterne som vurderer oss.

Men pendelen kan noen ganger også svinge andre veien. I 2011 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved mange sykehjem i Oslo, deriblant et av sykehjemmene til Norlandia Care. Ansatte jobbet for lange skift og hadde for mye overtid, ble det blant annet påpekt i rapporten. Dette er hendelser Mellbye ikke forsøker å skyve under teppet.

- De aller verste hendelser vi opplever er når kvaliteten svikter. Det kan være mange gode forklaringer til at kvalitetssvikt skjer innimellom, men det hjelper ikke på opplevelsen. At en beboer eller et barn har fått dårlig behandling, tar vi veldig alvorlig. Vi arbeider med kontinuerlig forbedring av kvalitet, og vi bruker slike hendelser til å lære, forklarer Mellbye.

Topplederen som rollemodell

Som toppleder har Mellbye fått muligheten til å påvirke på mange områder, og hun er svært bevisst på hvordan hun fremstår og hvilke signaler som sendes ut. Men å ha mange ansatte har også gitt noen utfordringer.

- Jeg er opptatt av at verdiene i konsernet er godt forankret og at de ansatte har de riktige holdningene gjennom verdibasert ledelse.
Da tror jeg også det er mulig å skape den riktige arbeidskulturen. Derfor er jeg også svært opptatt av å forstå effekten av min egen lederstil.
 For meg er oppgaven som rollemodell svært viktig, og jeg vet at signalene mine hele tiden blir tolket. Ting jeg sier, kroppspråket mitt, når jeg sier noe, eller hva jeg deltar på, alt dette kan ha en virkning og det er jeg veldig oppmerksom på.
- Når det gjelder utfordringer, er jeg klar over at jeg ikke lenger har kapasitet til å få besøkt alle våre enheter og hilst på personalet. Før satte jeg min ære i å kjenne personalet på våre ulike sykehjem og barnehager, men med 200 enheter spredd rundt i regioner i 4 land, så sier det seg selv at dette er utfordrende å få til ved siden av mine administrative forpliktelser. Måten jeg forsøker å bøte på dette på, er gjennom kommunikasjon i form av brev og hilsninger. De ansatte gir tilbakemelding på at de føler at de kjenner meg, selv vi ikke har hilst på hverandre. Det er hyggelig, men jeg kan og bør gjøre mye mer.

Hvordan påvirkes så privatmennesket Mellbye av det å lede et selskap av denne størrelsen?

- Jeg mener at lederansvaret skjerper meg til å være den beste utgaven av meg selv, men det er kanskje først og fremst selve samfunnsoppdraget med ansvaret for pleie, omsorg, trygghet og utvikling for så mange barn og eldre som har påvirket meg, i den forstand at den innsikten dette har gitt meg, har påvirket min holdning og mine handlinger til det samme i mitt privatliv også. 

TEKST INGER LISE KONTOCHRISTOS