Lean produksjon er å oppnå mer med vesentlig mindre anstrengelse – og metoden kan vise til store resultatforbedringer for bedriftene som har lyktes med å implementere denne.

Utfordringen er at bedrifter som ønsker å implementere Lean ikke vektlegger kulturreisen som vil utfordre bedriftens holdninger og oppfatninger til hvordan ting skal gjøres. Strategien handler om bl.a. lederutvikling hvor medarbeidere blir involvert og får medbestemmelse for å skape en forbedringskultur som mislykkes fordi de ansatte vet ikke hvordan de skal samhandle. Manglende kultur for forbedringsarbeid gjør at implementeringen tar for lang tid og konfliktnivået øker som igjen øker sjansen for at prosessen feiler. Ledelsen svikter samtidig siden de ikke tar denne utfordringen på alvor og gir den nok oppmerksomhet.

Ledelsen må eie implementeringen av Lean – og kan ikke delegere dette til andre. De må sitte i førersetet og vise at dette er noe de tror på og opplever som forretningskritisk for å lykkes i framtiden. De må invitere ansatte med i en dugnad om kontinuerlig forbedring – og ansvarliggjøre alle ansatte på dette området. Her begynner kulturreisen – som ledelsen må lede.

Allan Fahden ledet nyskapningsgrupper i over 30 år og er forfatter av boken ”Innovation on Demand” (Nyskapning på forlangende). Sammen med Sam Namakkal utviklet han en metode som tar hensyn til at ansatte har ulike preferanser for nyskapning som må brukes aktivt i ulike deler av nyskapningsprosessen hvis resultatet skal bli optimalt. Metoden ble utviklet for å bevisstgjøre ansatte og ledelse slik at de tok hensyn til denne ved kontinuerlig forbedringsarbeid. Noen har sin styrke i å komme med mange ideer i en forbedringsgruppe mens andre er flinkere til å ta de nye ideene i bruk. Metoden tok også hensyn til at noen tenker konseptuelt mens andre er mer lineær i sin tilnærming til problemløsningen. Metoden gir de ansatte et veikart for hvordan de skal bidra i en nyskapningsprosess. Resultatet av denne treningen ble oppblomstring av nye ideer som også ble implementert. Deltakere i innovasjonsgruppene var bevisst sine sterke nyskapningsegenskaper og ble respektert for dette i prosessen – som gav vitalitet og kraft fordi ansatte forsto av at nettopp jeg betyr noe her.

Lean teoretikere forteller at hele 90 prosent av tiden i en gjennomsnittlig arbeidsprosess ikke gir verdi for kunden - så mulighetene er enorme for store resultatforbedringer.

Kultur for kontinuerlig forbedring må vies langt større oppmerksomhet hvis Lean transformasjoner skal lykkes med de enorme gevinstene som ligger i det. Metoden og veikartet er utviklet og kulturtilpasset norske forhold og kan læres på kort tid sammen med andre Lean verktøy.