Målet med studiet er å dyktiggjøre deltakerne i å lede innovasjonsprosesser og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor demokratiske kontekster med et mangfold av interesser og aktører. Samfunnsutfordringer griper i økende grad på tvers av sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Samtidig øker forventningene til at løsninger både er innovative og effektive. Framover vil en sentral styringsutfordring være å utnytte potensialet i demokratiske prosesser og samtidig sikre gode løsninger i samspillet mellom stat, privat sektor og sivilsamfunnet. Åpne, samarbeidsorienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring for tradisjonelle modeller for ledelse og styring. Studiet er utviklet i nært samarbeid med Vestregionen (16 kommuner vest for Oslo) og regionens behov for lederkompetanse.

Følgende hovedtemaer belyses:

  • Tilnærminger til ledelse i offentlig sektor med vekt på nordiske forhold og «New Public Governance»
  • Hvordan realisere potensialet i åpne og demokratiske innovasjonsprosesser
  • Ulike perspektiver på innovasjon
  • Perspektiver på ledelse og styring med vekt på relevans for samfunnsinnovasjon
  • Metodiske tilnærminger og verktøy
  • Spenningsfeltet mellom ledelse, innovasjon og demokrati

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med fem samlinger á 4 dager med oppstart i februar.

Samlingsdatoer i 2018
1. samling:  13. – 16. februar (Drammen)
2. samling:  10. – 13. april (Aalborg)
3. samling:  29. mai – 1. juni (Drammen)
4. samling:  4. – 7. september (Malmø)
5. samling:  23. – 26. oktober (Athen)

I løpet av studiet vil studentene jobbe med cases og med et større prosjektarbeid under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer etter siste samling, sammen med en muntlig eksamen.

TA KONTAKT HER!