For en tid tilbake leste jeg et innlegg av teologen Helge Hognestad der han blant annet skriver: «Vi må åpne oss for det som er i ferd med å komme». Dette ga meg inspirasjon til å reflektere rundt lederskap i vår tid og behovet for å se dette i et fornyet og bredere perspektiv enn det vi vanligvis gjør.

Jeg ønsker at vi reflekterer mer over hva lederskap egentlig er og hvilket mangfold av lederskap vi ønsker. På lengre sikt trenger vi ledere som kan lede oss til en annen type bevissthet og handling, omkring lederskap og hva det innebærer. Lederskap bor i oss alle. Det har denne krisen vi står midt oppi vist oss. Vi trenger i enda større grad å se på lederskap på en annen og mindre en-dimensjonal måte.

Lederskap bor i oss alle. Med denne erkjennelsen, får vi forløst et mye større lederpotensial som bor i mange flere. Ved større bevissthet omkring egne og andres styrker. Samtidig kan vi ikke alle løpe først. Men vi har mye å tjene på å bevege oss i felles og klok retning – og da trenger vi; samfunnet, arbeidsplasser og organisasjoner å «se» den flerdimensjonale siden av lederskapet. Det er dette vi trenger å ha fokus på nå. Vi må løfte i flokk.

I den flokken er vi ulike, men likevel avhengig av hverandre. Det har koronakrisen vist oss. Det er ikke nødvendigvis politikeren med formell vedtaksmakt og fagfolk som fatter faglig funderte beslutninger, som vil sette de aller største sporene etter seg, når vi snur oss og ser tilbake.

La oss se på lederskap på en annen måte, på en mer flerdimensjonal måte. Vi kan ikke alle løpe først, men vi trenger også noen som gjør det, og dette er ofte de menneskene vi forbinder med tradisjonelle ledere, mennesker som tar grep og går foran. Samtidig finnes det andre styrker som fortjener større fokus som lederskap. Den lederen som evner å samarbeide, den som drar flere sammen med seg, den som ser hvordan det å utfylle hverandre er en styrke og som evner å gå i takt og som ser at din egen svakhet, kan være en annens styrke som du er avhengig av. Vi har også ledere som best leder gjennom andre, ledere som står bak og skyver, løfter, motiverer og inspirerer, i en mer passiv rolle. Disse mindre synlig, men lar andre synes. Vi har ledere som evner å se hva som er nødvendig her og nå, som har det store overblikket, som klarer å se hva som kommer, samler tråder og som kommuniserer det. Og tilslutt har vi ledere som gjennom verdistandpunkt og indre driv, leder gjennom kraft og tro, visjoner og drømmer. Som evner å se målet helt klart, uten å la seg stoppe av alle hindringene underveis.

Lederskap er å bruke den styrken du har, der du er! Det har mange mennesker måttet gjøre i det året som har gått, og det demonstrerer nettopp det. Vi har ristet skikkelig i det tradisjonelle synet på lederskap. Det å akseptere at alle er sterke på ulike typer lederskap, uten nødvendigvis å være formell sjef, og at vi alle er avhengig av hverandre – er den gjensidige respekten og erkjennelsen vi trenger å ta med oss videre nå.

Tekst: Eva Søgnebotten. Hun er daglig leder og gründer av BeNow. Eva har i tillegg  års erfaring som jurist fra offentlig virksomhet og privat næringsliv, herunder egen juridisk praksis og ledererfaring fra Forsvaret. Hun har også bred lokalpolitisk og kommunal erfaring, blant annet en periode som varaordfører. benow.no