Det er mange ledere som bør legge om stilen sin, sier ledertrener Ingrid Schjelderup Bygland i Dale Carnegie.

Gjennom en internasjonal undersøkelse gjennomført av Qualtrics, har Dale Carnegie kartlagt norske og internasjonale trender for hva som forventes av en god leder, og hva som faktisk oppleves.  Undersøkelsen viser blant annet at ledere i Norge i alt for liten grad lytter aktivt til de ansatte.

- Å være en god leder er sammensatt. Det vi ser er at en suksessfull leder er en som respekterer de ansattes mening, en som gir oppriktig anerkjennelse, og en som aktivt lytter til sine ansatte. En lederstil som ikke vektlegger de ansattes meninger og oppfatninger er feil vei å gå hvis lederen ønsker motiverte medarbeidere, sier Bygland. 

Stor avstand mellom ønsket og opplevd lederstil

Undersøkelsen avdekket hvilke tre lederatferder som for norske arbeidstakere er viktigst og mest ønsket hos sin leder. 88 prosent at de spurte ønsker en leder som gir dem oppriktig anerkjennelse for sitt arbeid, men kun 49 prosent forteller at det er noe de opplever. Hele 93 prosent ønsker en sjef som lytter aktivt, en vesentlig større andel enn de 59 prosentene som oppgir at dette er noe lederen deres gjør. I tillegg ønsker 88 prosent en leder som innrømmer egne feil og mangler, fremfor en leder som prøver å framstå ufeilbar. Bare 45 prosent mener at deres leder passer den beskrivelsen. 

- At det er så stor avstand mellom hva ansatte ønsker av en leder og hva de faktisk opplever, illustrerer at norske ledere har mye å hente på å legge om stilen og endre atferd. Motiverte medarbeidere er engasjerte medarbeidere, og forskning viser at virksomheter med høyt medarbeiderengasjement presterer langt bedre enn virksomheter med lavt engasjement, sier Bygland.

Universell lederstil

I undersøkelsen oppgir omlag 9 av 10 av de spurte norske arbeidstakerne at de blir mer motivert dersom lederen lytter aktivt, respekterer de ansattes mening og anerkjenner de ansattes prestasjoner.

- De ansatte ønsker en åpen og ærlig relasjon med sjefen sin, hvor lederstilen er bygget på dialog, anerkjennelse og medvirkning, ikke et utelukkende funksjonelt fokus på å få jobben gjort, sier Bygland.

Dette er en universell trend for ønsket lederatferd, viser undersøkelsen. På global basis vil en leder som utviser de overnevnte adferdene øke sannsynligheten med 27 prosent for at medarbeideren ønsker å bli i jobben i to år eller mer. Videre viser den globale undersøkelsen at dersom en sjef ikke tør å innrømme egne feil og mangler, vil 54 prosent av de ansatte se seg om etter en ny jobb innen 1 år.

- Dette viser at forskjellene mellom Norge og resten av verden ikke er så store som vi ofte tror, forteller Bygland.

- Enten du er sjef i Norge eller i et annet land blir arbeidstakere motivert av den samme lederstilen, til tross for betydelige kulturforskjeller i arbeidslivet. En urovekkende trend vi ser er at mange ansatte slutter som følge av misnøye med lederen sin, og ikke på grunn av momenter som har med selve jobben å gjøre. Heldigvis er atferd noe alle ledere kan jobbe med og endre. En god start er å bli mer bevisst på hvordan en leders lederstil påvirker motivasjonen, engasjementet, og dermed også de ansattes prestasjoner, avslutter Bygland.

Kilde: Pressemelding