Virksomhetene mangler det mest elementære på HMS-området. I fjor fikk 6 av 10 virksomheter reaksjoner etter besøk fra arbeidstilsynet. Den vanligste årsaken var manglende systematisk HMS-arbeid. Hvordan står det til på din arbeidsplass?


Mangel på grunnleggende HMS
Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor 15.000 tilsyn i virksomheter over hele landet. Resultatet av dette var at nærmere 10.000 pålegg ble gitt. Brudd på de helt grunnleggende HMS-kravene var den vanligste årsaken til pålegg. Dette er krav som gjelder alle virksomheter og som er grunnlaget for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Å ha dette på stell burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen i en kommentar på Arbeidstilsynets nettside. 

For dårlig forebygging av muskel- og skjelettlidelser
Den hyppigste årsaken til langtidsfravær hos arbeidstakere er muskel- og skjelettplager. Å sette inn forebyggende tiltak her vil derfor kunne gi stor gevinst både for arbeidsgiver og for samfunnet. For arbeidsgiver er det forbundet store utgifter med sykefravær og for den enkelte arbeidstaker er selvfølgelig god helse av stor betydning.

Arbeidstilsynet avdekker at det jobbes for dårlig med å forebygge disse problemene. 6 av 10 virksomheter har ikke foretatt kartlegging og risikovurdering for å avdekke årsaken til slike plager hos sine ansatte.  Her bør det være en motivasjon for alle til å gjøre en innsats. 


Arbeidstilsynet har gjennom sine besøk avdekket at mye av arbeidet som gjøres i virksomhetene for å forebygge muskel- og skjelettplager er tilfeldig valgt. I stor grad retter tiltakene seg mot å ta tak i allerede oppståtte problemer fremfor å søke å forebygge at disse oppstår. Ved gode rutiner for kartlegging og risikovurdering kan virksomhetene komme tidligere på banen og rette fokuset mot å hindre at de ansatte utvikler problemer. 

Enklere enn du tror 
Det er det mest elementære innen HMS det syndes mest mot. Her er det stort rom for forbedring fra virksomhetene med enkle grep. Mye handler om å ha rett fokus og arbeide systematisk med HMS som en naturlig del av virksomhetens arbeid. Ha fokus på hva som kan gjøres for å hindre skadelige forhold i arbeidsmiljøet. Å komme i gang med et godt systematisk HMS-arbeid er antakelig enklere enn du tror. 
•    Ta en beslutning om å igangsette et systematisk HMS-arbeid
•    Kartlegg virksomhetens forhold, f.eks. ved vernerunder og medarbeidersamtaler 
•    Gjøre en risikovurdering, hva kan gå galt, hvor sannsynlig er dette og hva blir konsekvensen om det skjer
•    Lag en rutine for ansattes avviksmeldinger
•    Følg opp!  

Fokus på forebygging 
Alle virksomheter er pålagt å ha et systematisk HMS-arbeid. Hensikten er å forebygge skader og hindre utvikling av negative sider ved arbeidsplassen. Virksomheter med et godt HMS-arbeid vil være føre var. HMS-arbeidet skal dekke både de fysiske forhold ved arbeidsplassen så vel som de psykososiale som stress, mobbing mm. For å være i forkant må virksomhetene kartlegge sine forhold og foreta en vurdering av hvilke risikofaktorer som er tilstede. Dette sammenfattes i en handlingsplan som danner grunnlag for videre HMS-arbeid. Gode rutiner for å takle uheldige situasjoner som kan oppstå er også vesentlig for et godt og sikkert arbeidsmiljø.


Fra og med 1. januar 2013 ble HMS-forskriftene omstrukturert. Dette innebærer i praksis at det som tidligere var 47 forskjellige forskrifter nå er sammenfattet i 6 nye forskrifter. Arbeidstilsynet mener endringen nå gjør det enklere for alle virksomheter å finne frem i regelverket og følge loven.


Her ser du noen av de reglene som arbeidstilsynet ofte avdekker brudd på:
•    Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)
•    Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 
•    Forskrift om tungt og ensformig arbeid 
•    Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

 

TEKST: Marit Ingvaldsen Risvaag, jurist og rådgiver i Sticos' fagavdeling. www.sticos.no