Har ledere som setter miljø på agendaen

Ann-Kristin Ytreberg 1.jpg

- Miljøfyrtårn-virksomheter som har lykkes med forankring av miljøledelse og miljøtiltak, har ledere som setter miljø på agendaen, setter klare mål, og bruker tid og ressurser på å involvere ansatte og spre riktige holdninger, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

Det er viktig at miljøledelse og bærekraft forankres i ledelsen og implementeres i kjernestrategien, før man sørger for å bevisstgjøre og informere ansatte om bedriftens miljøansvar, og tydelig kommunisere bedriftens miljømål. Deretter starter arbeidet med gjennomføring gjennom interne ressurser.

En bonus som følger god forankring av miljøledelse og samfunnsansvar i bedriftens kultur og strategi, er at det kan skape mer tillit til ledelsen. Det gir fremfor alt en unik mulighet til å mobilisere interne ressurser og ansattes kompetanse. Når lederne er våken for dette, kan miljøledelse og miljøarbeid bli en katalysator for grønn vekst og innovasjon gjennom felles engasjement og økt kreativitet.

Les gjerne denne saken også, om hvordan du kan gå frem med miljøledelse i din bedrift.

Her kan du se hvordan din bedrift kan bli sertifisert

 

Forankring gjennom involvering, tydelig retning og relevans

Miljøfyrtårn 2.jpg

I en rapport om Norges beste arbeidsplasser og deres samfunnsansvar av Great Place to Work i 2019, er det flere funn som underbygger viktigheten av forankring og involvering av ansatte. I rapporten blir følgende fellestrekk trukket frem fra bedriftene som lykkes best med samfunnsansvar:

  • De involverer ansatte i valg av formål de ønsker å støtte og tiltak de ønsker å gjøre.
  • De er tydelige i kommunikasjon og medarbeiderne involveres konkret i det som skal gjennomføres.
  • De gir hver enkelt medarbeider muligheten og tid til å delta, og bidra til formålet – slik at det blir en tydelig kobling mellom hva de gjør og hvilken effekt dette har.
  • Medarbeidernes kompetanse blir brukt slik at ansatte føler at de er med på noe stort og viktig, samtidig som de utvikler egen kompetanse.
  • Det deles informasjon rundt hva som blir gjort og hvilken effekt det har, noe som igjen bidrar til å skape fellesskap og stolthet.  
  • De er gode på forberedelser, gjerne med involvering av ansatte, der det skapes en tydelig retning og kommunikasjon rundt hva som skal gjøres og effekten av det.
  • De tiltrekker flere talenter og beholder dyktige medarbeidere gjennom å ha meninger og engasjement utad.

Videre i rapporten kommer det frem at et aktivt samfunnsansvar og tydelig formål ikke bare bidrar til økt stolthet, fellesskapsfølelse og et godt omdømme – det er faktisk også lønnsomt.

Her kan du lese om sertifiseringskriterier

 

Hvordan kan det gjøres i praksis?

Miljøfyrtårn_1.jpg

Ytreberg forteller at en Miljøfyrtårn-sertifisering er et konkret verktøy for å få kontroll på miljøpåvirkningen du har i driften, og det stimulerer til innovasjon og nytenking. Mange virksomheter opplever styrket omdømme og endring i medarbeidernes holdninger som følge av sertifiseringen.

Dette er hvordan noen Miljøfyrtårn-virksomheter har lykkes med miljøledelse og å skape en god grønn kultur:

Mester Grønn forankret miljø i ledelsen i mange år før de ble Miljøfyrtårn-sertifisert. En samlet ledergruppe tok del i arbeidet som etter hvert involverte alle ansatte. I dag får alle nye ansatte opplæring i miljø og to ganger i året blir de oppfordret til å diskutere miljøprestasjonene på arbeidsplassen. Miljøarbeidet ga overraskende positive resultater med begeistring og fornøyde ansatte som en effekt, og de ansatte har oppgitt at de er stolte av å jobbe et sted som tar samfunnsansvar.

Multiconsult integrerer miljø og HMS i alle sine oppdrag. Selskapets «Grønt i alt vi gjør»- tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at alle oppdrag får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering av alle sine 19 enheter over hele landet, heves den generelle standarden på alle byggeprosjekter

Bama Logistikk opprettet en egen stilling for å følge opp sjåførene, og arrangerer sjåførsamlinger og kurs på riktig bruk av lastebil. Alt dette er med på å skape gode holdninger, bedre flyt og mindre stress i hverdagen for sjåførene. Det aller viktigste for Bama har vært å få sjåførene med på laget og sørge for at de får riktig holdning og kunnskap til å kjøre smartere og bedre.

Hotel Continental har jobbet mye med bevisstgjøring av medarbeiderne gjennom faste møter og ved å henge opp informasjonsmateriell på personalrommet. Fokuset på å heve kompetansen hos medarbeiderne har bidratt til kraftig reduksjon i matsvinnet.

Toyota-forhandleren Bauda ble Miljøfyrtårn-bedrift for å løfte fram egen miljøinnsats. De erfarte at miljøsertifiseringen inspirerte ansatte til å gjøre det lille ekstra. Det ble en lærerik prosess som bevisstgjorde alle på hva de kan gjøre lokalt for å minske fotavtrykket på miljøet. De setter seg klare mål, og medarbeiderne er motivert til å gjøre sitt for at de når dem.

Meny har vært gode på å inkludere ansatte, og oppdaget i ledelsesundersøkelser en økt bevissthet rundt kulturbygging blant lederne. Å forankre miljøledelse og miljøarbeidet ga bedre ledelse, og fokuset på arbeidsmiljø spredde entusiasme og gode holdninger.

Meny-sjefen Vegard Kjuus ser på Miljøfyrtårn som et konkurransefortrinn og mener det skiller seg fra andre miljømerker ved å inkludere arbeidsmiljøet. Sertifiseringen av Meny sine butikker ble til et ledelsesverktøy der Miljøfyrtårn fungerer som et styringsverktøy som bedriften kan måle kvalitet på.

Les mer om suksesshistoriene her.