Nedenfor finner du en oversikt over flere av de mest vanlige ytelsene, og den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av disse.

Firmabil

En arbeidstaker med fri bil beskattes etter en sjablongregel. Fordelen beregnes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 275 700, og 20 prosent av det overskytende beløp. Grunnlaget for fordelen reduseres dersom bilen er eldre enn 3 år, ved yrkeskjøring utover 40 000 km i året, ved bruk av elbil, og i særlige tilfeller der listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken.

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelse og drift av personbil og varebil i klasse 1. Ved andre typer kjøretøy foretas det en fordeling ut fra andelen privat- og yrkeskjøring.

Parkeringsplass

Det har lenge pågått en politisk debatt om man skal skattlegge fri parkeringsplass på arbeidsstedet. Foreløpig er denne fordelen skattefri.

Det gis imidlertid ikke fradrag for inngående merverdiavgift for parkeringskostnader for personbiler og varebiler i klasse 1. For lastebiler og varebiler i klasse 2 gis det fradrag.

Avis

Avisabonnement med levering til hjemstedet er en skattepliktig fordel, men ikke om man holder en egen avis i tillegg. Ved arbeidsmessig behov for flere aviser, er fordelen ikke skattepliktig.

Fasttelefon, mobil og bredbånd

Får arbeidstakere dekket telefon- og bredbåndkostnader, vil refusjon inntil kr 1 000 pr. år være skattefritt. Dekkes mer, er de neste kr 4 000 skattepliktig for én elektronisk tjeneste, og kr 6 000 ved flere tjenester. Refusjon utover henholdsvis kr 5 000 og 7 000, er med andre ord skattefritt.

Det er ingen fradragsrett for merverdiavgift på privat bruk.

Hjemme-PC

Arbeidsgiver kan kjøpe og låne ut datautstyr til ansatte uten beskatning for privat fordel dersom utlånet er begrunnet i tjenstlig bruk. Øvelsesbruk for å øke arbeidstakerens ferdigheter til å produsere tekster, beregninger og tegninger for arbeidsgiver, vil kunne omfattes av tjenstlig bruk.

Dersom en arbeidstaker kjøper datautstyr rimelig fra sin arbeidsgiver, vil forskjellen mellom markedsverdi og betalt beløp være skattepliktig.

Det er fradragsrett for merverdiavgift på datautstyr plassert hjemme hos arbeidstakeren, selv om hun/han helt eller delvis har finansiert kjøpet. Ansattes bruk av hjemme-pc gir også rett til fradrag dersom bruken ikke er av privat karakter. Den private bruken, som også inkluderer den ansattes øvelsesbruk som arbeidsgiver har fordel av, gir ikke rett til fradrag.

Utdanning

Fordel ved betalt utdannelse kan være både skattefri for arbeidstakeren og gi fradragsrett for arbeidsgiveren dersom utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i arbeidsforholdet. Det er videre vilkår knyttet til blant annet utdanningens varighet (inntil 4 semestre) og lengden på arbeidsforholdet (ett år for heltidsstilling). Både skolepenger, bøker, reiser og opphold kan dekkes av arbeidsgiver.

Det er fradragsrett for merverdiavgift på for eksempel reise og overnatting, men ikke kost.

Lån

Det er skattefritak for kortsiktige (maksimalt ett år) rentefrie lån når opprinnelig lånebeløp ikke overstiger 3/5 g (kr 51 147 med dagens sats). Ved andre rentefrie lån eller rente under statens normrente (2,25 % for jan-okt 2013), er rentefordelen skattepliktig. Normrenten kan endres seks ganger i året.

Gaver

En arbeidstaker kan skattefritt motta gaver på inntil kr 1 000, dersom arbeidsgiveren ikke krever skattemessig fradrag for gaven. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å gi pengegaver.

Det kan også gis gaver i form av reklameartikler. Forutsetningen er da at det er kjøpt inn et større antall eksemplarer hvor firmamerke/-navn er fast knyttet til en gavegjenstand, og verdien ikke overstiger kr 235 pr. gjenstand.

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver kan også gis i forbindelse med bedriftsjubileum, når ansatte fyller år, ved oppnådd tjenestetid, når en ansatt gifter seg, går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år i bedriften. Det kan også gis premie for forbedringsforslag. Beløpsgrensene knyttet til disse områdene er nærmere beskrevet i Lignings-ABC.

Det er ingen fradragsrett for merverdiavgift på gaver.

Reiser

Reiser kan være skattefrie velferdstiltak når tilbudet rettes til alle ansatte og reisen/oppholdet har en varighet på inntil to overnattinger. Dersom oppholdet varer utover dette, vil feriereisen i sin helhet bli skattepliktig som lønn. Oppholdet kan utvides dersom reisen kombineres med kurs, uten at dette medfører skatteplikt for den ansatte. Arbeidsgiver må dokumentere at kurset er reelt og at det har et faglig innhold.

Merverdiavgift på slike reiseutgifter er ikke fradragsberettiget.

Utleie til kontor

Arbeidsgivers leie av kontor i ansattes bolig kan være skattefri. Det må foreligge en skriftlig leieavtale. Følgende forhold kan ha betydning for å vurdere om leieforhold er reelt; omfanget av arbeid som utføres i lokalene står i forhold til leiekostnadene, egen inngang, lokalene har eget sanitæranlegg, lokalene brukes til å motta arbeidsgivers kunder, lokalene er markert utad, etc. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidsgiver ikke har annet kontor i området.

Her er det viktig å være oppmerksom på at en slik utleie også kan få skattemessige konsekvenser ved et salg av boligen dersom «boplikten» knyttet til kontordelen ikke er oppfylt.

Arbeidsgiver har ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnader som skal dekke boligbehov, men kjøper arbeidsgiver inn kontorutstyr, er merverdiavgiften fradragsberettiget.


Tekst: Kristi Jensen

Kristi er registret revisor og har jobbet i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen siden 1999. Hun har allsidig erfaring med revisjon- og konsulenttjenester fra flere revisjonsselskap og innenfor en rekke bransjer. I tillegg til revisjonsbransjen har Kristi bakgrunn fra Skatteetaten og Skatteetatskolen. Hennes bakgrunn, i tillegg til interesse, gjør henne til en ressursperson innenfor lønn i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.


Les også: Personalsjefer lokker ansatte med feil ting