Det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre i forbindelse med oppsigelser er å legge opp til en ryddig og rettskaffen prosess. På den måten vil den enkelte ansatte som sies opp enklere forstå bakgrunnen og grunnlaget for oppsigelsen. Arbeidsmiljøloven sørger langt på vei for å legge opp til en slik prosess. . dsrettslige problemstillinger.n god artikkeloverskrift

Drøftelsesmøte

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15 -1 at arbeidsgiver så langt det er mulig skal drøfte oppsigelsesspørsmålet med arbeidstakeren før endelig beslutning om oppsigelse fattes. På drøftelsesmøte skal både grunnlaget for oppsigelsen og andre relevante forhold diskuteres. At drøftelsesmøtet ikke har blitt avholdt, slås ofte hardt ned på av domstolene, og tillegges i utgangspunktet betydelig vekt i arbeidsgivers disfavør i en tvistesak. Ved oppsigelse av flere arbeidstakere enn ti (masseoppsigelser) gjelder egne drøftelsesregler, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2.

Oppfyller formkrav

Når endelig beslutning om oppsigelse er tatt er det viktig at oppsigelsen oppfyller formkravene i arbeidsmiljøloven. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-4 at oppsigelsen skal være skriftlig. Videre skal oppsigelsen enten sendes i rekommandert brev til arbeidstaker, eller overleveres personlig. Oppsigelsen må, for å være formriktig, dessuten inneholde opplysninger om:

 

-       arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål

 

 

-       arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen inntil en eventuell sak er avgjort

 

 

-       frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen

 

 

-       hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist

 Konsekvensen av at ovennevnte formkrav ikke er overholdt kan være at oppsigelsen anses ugyldig og et eventuelt erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Saklig grunn til oppsigelse

Sist men ikke minst, og kanskje den viktigste regelen, er at arbeidsgiver må godtgjøre at det foreligger en saklig grunn til oppsigelsen. Vernet mot usaklig oppsigelse er nok den mest elementære rettigheten arbeidstaker er gitt i arbeidsmiljøloven. Å bli sagt opp på det som oppleves som usaklig grunnlag vil fremstå som grunnleggende urettferdig for arbeidstaker, og det er vår erfaring at slike tilfeller er de som oftest ender opp med et rettslig etterspill. Vi anbefaler derfor eksempelvis at arbeidsgiver sørger for å nedfelle og meddele skriftlig til arbeidstaker forhold som har relevans for oppsigelsen på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig. 

Svekker arbeidsgiver

En uryddig oppsigelsesprosess hvor de ansatte føler seg overkjørt og dårlig behandlet kan svekke arbeidsgiver på flere måter. Foruten et belastende etterspill kan en uheldig prosess også medføre at arbeidsgiver oppfattes som useriøs, lite profesjonell og at tilliten til bedriften svekkes både innad og utad. Vi anbefaler derfor at arbeidsgivere i forbindelse med spørsmål om oppsigelse tar kontakt med en advokat i god tid før endelige beslutninger tas. Slik sikrer man at prosessen kan skje på best mulig måte.

Skribent: Ulrik Rød Karlsson, advokatfullmektig , www.legalisadvokat.no