I dag har vi PCer og nettilgang over alt. Vi har bærbare PCer, vi har mini-PCer og vi har PCer hjemme, på hytta og i båten. Vi har til og med email, intra- og internet på mobilen - en mobil som ligner stadig mer på en ultramini-PC.

Da sier det seg selv at det ikke er lett, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeids- og overtid. Vi lever i en tilgjengelighetsverden hvor arbeid og fritid ikke alltid enkelt lar seg skille. Vi passerer ”alminnelig arbeidstid” i stadig større tempo!
Ulovlig

Overtid som en fast ordning er ulovlig! Arbeidsgiver kan kun pålegge overtid dersom det foreligger et spesielt, tidsavgrenset behov for det.  Du arbeider overtid så snart du arbeider ut over den alminnelige arbeidstid, som normalt er 37,5 timer per uke.

Jeg kjenner mange som daglig jobber langt ut over dette og som ikke får godtgjørelse for det. Eller som arbeidsgiver ofte sier: ”Det er inkludert!”. Arbeidsmiljøloven har klare regler for når det er tillatt å jobbe overtid, hva som er overtid, og hvor mye man kan jobbe. Moralen får være: Lær deg reglene og still krav! Dersom overtid ”er inkludert!”, skal det i arbeidsavtalen spesifiseres hvor mye denne utgjør i tid og kroner årlig.

Alminnelig arbeidstid:

må ikke overstige ni timer i døgnet

må ikke overstige 40 timer i løpet av en uke

Alt utover dette er overtid.

Overtid:

må ikke overstige ti timer i løpet av uka

må ikke overstige 25 timer i måneden

må ikke overstige 200 timer per år


Bedrifter bundet av tariffavtale kan avtale overtid utover disse grensene. Dette blir da en avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte, men det kan aldri avtales mer enn 300 overtidstimer årlig. Dette vil også være frivillig for den enkelte. Maksgrenser per døgn og uke vil fremdeles gjelde.

Unntak

Det finnes også andre unntak for bransjer med spesielle behov, herunder revisjonsbransjen, som for eksempel oss i BDO. ”Ledende ansatte” har stor frihet, mens ansatte for øvrig vil kunne arbeide inntil 64 timer overtid over en åtte ukers periode. 200 timersgrensen gjelder også i denne bransjen, men det gis anledning til å legge dette innenfor årets seks første måneder, hvor det er spesielt stort trøkk.
”Jeg er visst en ledende ansatt”, sier de som jobber for mye og ikke får spesielt godt betalt for det. Og det er ikke rart at arbeidsgiver gjerne vil ha flere ”ledende ansatte”.

Sjekk arbeidsavtalen

Reglene om overtid gjelder nemlig ikke for arbeidstaker i ”ledende eller særlig uavhengig stilling”. Dersom du i følge sjefen din har havnet i denne kategorien, bør du sjekke arbeidsavtalen din. Dette skal fremgå her. Men det er ikke nok! Arbeidstaker må også reelt sett ha en ledende eller særlig uavhengig stilling. Er du en ”ledende ansatt” bestemmer du blant annet selv når du skal jobbe og hvordan du disponerer din egen arbeidshverdag. Er du en ”ledende ansatt” kan du ha en lønn og eventuell annen godtgjørelse som kompenserer for overtiden.

Kompensasjon

Og overtiden skal kompenseres! Det skal betales et tillegg til din alminnelige lønn på minimum 40 prosent. Det er ulovlig å avtale en lavere sats, men det kan selvsagt avtales høyere. Dersom det er avtalt et fast lønnstillegg som skal dekke overtidsarbeid (”Det er inkludert!”), skal den alminnelige lønnen gå fram av arbeidsavtalen. Utført overtidsarbeid må ses i forhold til det lønnstillegget dekker, og må eventuelt kompenseres i tillegg med minst 40 prosent av den alminnelige lønnen.

Det kan avtales avspasering av overtidstimer, men det er ikke tillatt å avtale avspasering av selve overtidstillegget. Selve overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent skal utbetales.

Håndheves strengt

Arbeidstilsynet tar disse problemstillingene seriøst! Vi har sett eksempler på at reglene om arbeidstid håndheves strengt. Blant annet i vår egen bransje, revisjonsbransjen, som er kjent for å jobbe hardt og lenge i vintermånedene.

Tekst: Ove Haugen, partner i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO i Larvik og Trond-Morten Lindberg, partner i BDO Oslo DA