Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø ved Handelshøyskolen BI, har analysert data hentet fra AFFs omfattende lederundersøkelse som sist ble gjennomført i 2011. Undersøkelsen målte blant annet personlighetstrekk ved norske ledere, arbeidsmotivasjon og organisasjonsforpliktelse, skriver Forskning.no.

Når det gjelder evnen til å utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte, har personligheten nesten like stor betydning som intelligens.

- For ledere spiller personligheten en enda mer sentral rolle enn for mange andre yrker, sier Martinsen og Glasø.

Forskning har kommet frem til en modell, femfaktor-modellen, som tar for seg fem sentrale trekk som til sammen gir et godt bilde av vår personlighet. Disse fem trekkene er: Følelsesmessig stabilitet, utadventhet, åpenhet for nye erfaringer, omgjengelighet og planmessighet. Personlighetstrekkene måles i grader, fra høy til lav.

- Internasjonale studier viser at de dyktigste lederne oppnår høye verdier på alle de fem trekkene, påpeker Martinsen.

Høye verdier på de fem personlighetstrekkene gir oss følgende fem kjennetegn på virkelig effektive leder:

 • Evne til å tåle press og stress i jobben. Ledere har høy grad av følelsesmessig stabilitet.
   
 • Evne til å ta initiativ, å være tydelig og kommunikativ. Ledere er utadvendte, med høy grad av ekstraversjon.
   
 • Evne til nytenkning, nysgjerrighet og visjon. Effektive ledere har høy grad av åpenhet for nye erfaringer.
   
 • Evne til å støtte, imøtekomme og inkludere medarbeidere. Effektive ledere viser høy grad av omgjengelighet.
   
 • Evne til å sette mål, være grundig og å følge opp. Effektive ledere har høy grad av planmessighet.

Tall fra AFFs lederundersøkelse viser at kvinnelige ledere oppnår høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene som er målt.

- Resultatene antyder at kvinner har noe bedre personlighetsmessige annlegg for ledelse enn sine mannlige kollegaer når det gjelder tydelighet, nytenkning, støtte og målrettet grundighet, sier Glasø.

Likevel indikerer undersøkelsen at kvinnelige ledere har en noe sterkere tendens til å bekymre seg.

- Hvis vi ser bort ifra bekymringen, altså følelsesmessig stabilitet, kan det være legitimt å spørre om kvinner er mer velfungerende i lederrollen enn sine mannlige kollegaer, sier Martinsen.

Overraskende tall

Resultatene fra undersøkelsen overrasker og utfordrer kanskje våre oppfatninger og stereotypier om ledere i offentlig sektor. Ledere i offentlig sektor skårer nemlig høyere både på nytenkning, støtte og målrettet grundighet enn sine kollegaer i privat sektor.

- Finner vi egentlig de beste lederne i offentlig sektor?, undrer forskerne.


Les også: Ikke kom med tomme løfter - og flere gode ledertips