Feriens lengde

Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstaker en viss årlig arbeidsfri til hvile og rekreasjon.

Ferie etter ferieloven er 25 virkedager, det vil si 4 uker og 1 dag. Arbeidstakere som har fylt 60 år har 6 virkedager ekstra ferie, det vil si en arbeidsuke ekstra. Ferieloven regner lørdag som virkedag og beregner derfor 6 virkedager pr. uke. I dag har svært mange arbeidstakere rett til 5 uker ferie på bakgrunn av tariffavtale eller individuell arbeidsavtale. 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid i henhold til ferielovens bestemmelser. Arbeidsgiver har rett til å pålegge arbeidstaker å avvikle ferie, og innenfor gitte rammer å fastsette tidspunktet for ferieavviklingen. Ferien skal som hovedregel avvikles innen utløp av ferieåret, men loven åpner for avtale om en begrenset overføring til neste år.

Arbeidstakers plikter

Arbeidstaker har plikt til å avvikle sin ferie hvert ferieår. Dette gjelder både den alminnelige ferien og ekstra ferie for de over 60 år. Det er unntak fra plikten til å avvikle ferie for arbeidstakere som ikke har full opptjening av feriepenger. Arbeidstaker kan motsette seg ferieavvikling dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Dersom arbeidstaker har vært i full jobb hele opptjeningsåret, har han full opptjening av feriepenger. Det spiller ingen rolle om feriepengene er opptjent hos nåværende eller tidligere arbeidsgivere.

Overføring av ferie etter ferieloven

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av ferie til påfølgende ferieår. Det kan inngås avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie, to ferieuker, til påfølgende ferieår. Overføring av ferie ut over dette kan som hovedregel ikke avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom det er lengre sykmelding som er årsak til at arbeidstaker ikke har kunnet avvikle sin ferie, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. Arbeidstaker må fremsette krav om overføring innen ferieårets utløp.

Overføring av avtalefestet ferie

Ferie etter ferieloven er som tidligere nevnt 4 uker og 1 dag. I dag har svært mange arbeidstakere rett til 5 uker ferie på bakgrunn av tariffavtale eller individuell arbeidsavtale. Denne ekstraferien på 4 dager reguleres ikke av ferieloven og omfattes derfor ikke av bestemmelsene i denne. Arbeidsgiver og arbeidstaker står her fritt til å avtale overføring av feriefritiden eller utbetaling av feriepenger for den avtalte delen av ferien.

Overføring av ferie ved ikke avviklet ferie

Av ferielovens § 7 nr. 3 fremgår at all ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieåret. Det er rett til å avtale overføring av inntil to uker ferie etter ferielovens bestemmelser. Dette innebærer at all ferie som overføres uten avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller som er ut over to uker, overføres til neste ferieår i strid med ferielovens bestemmelser. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg kreve erstatning for økonomisk tap og velferdstap etter erstatningsregelen i ferielovens § 14.

Feriepenger for ikke avviklet ferie

Tidligere var hovedregelen at feriepenger for ferie som ved utløp av ferieåret hverken var avviklet eller overført, skulle utbetales sammen med første ordinære lønning i januar. Slik utbetaling for ikke avviklet ferie er ikke lenger lov. All ferie som ikke er avviklet i løpet av året blir automatisk overført til neste ferieår. Feriepenger for denne overførte ferien kan ikke utbetales før ferien faktisk avvikles. Formålet med endringen er å sikre at feriefritiden faktisk blir benyttet og hindre at en kan få utbetalt feriepengene uten faktisk å avvikle ferien. 

Er årsaken til at ferien ikke er avviklet at arbeidstaker har vært sykmeldt eller har hatt foreldrepermisjon, kan feriepenger for ferie som verken er avviklet eller overført utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp.

TEKST: Randi Gjengstø er rådgiver i Sticos med fagområde lønn og personal. Randi er økonom med lang erfaring fra lønns- og personalarbeid.  Sticos er et kompetansesenter innen regnskap, lønn og personal. www.sticos.no