Det er mye vi ikke vet om fremtidens arbeidsliv, men vi vet at den teknologiske utviklingen går fort. 

Det utvikles stadig nye løsninger som legger grunnlaget for nye forretningsmodeller, og som utfordrer organisasjoner til å finne andre måter å organisere og løse arbeidsoppgavene på. Måtene man kommuniserer og samarbeider på for å skape resultater er i endring.

Så vet vi en ting til. Det er at det er medarbeiderne - hodene til folk – som skal lede an, utvikle og forholde seg til den digitale utviklingen. Det vil si at alle organisasjoner er avhengig av medarbeidernes motivasjon og kompetanse for å lykkes i det fremtidige arbeidslivet. Å ha tilgang til de dyktigste kunnskapsmedarbeiderne kan bli et fortrinn som gjør at virksomheten klarer å møte den digitale revolusjonen.

Kunnskap om teknologi er ikke nok

I diskusjonen om digital utvikling er det lett å fokusere på teknologi, og kanskje også på tilgang til kapital og økonomiske ressurser. Og ja, det er viktig å ha kunnskap om teknologiske muligheter og hvordan nye digitale løsninger kan brukes. Det er viktig å ha nok kapital for å kunne satse på digital nyvinning. Men det holder ikke alene. Det å lede organisasjoner gjennom nødvendige endringer som følge av den teknologiske utviklingen fordrer også fokus på medarbeiderne. Det fordrer at man satser på medarbeiderne sine. Lederne må ha god kunnskap og innsikt i hvordan man tar vare på, utvikler og følger opp medarbeidere for å lykkes framover.

Gode relasjoner er et lederverktøy

Det å bygge gode relasjoner til egne medarbeidere, det å verdsette dem og skape en meningsfull arbeidshverdag er en ofte undervurdert suksessfaktor og slettes ikke vanskelig. Noen ganger er det så enkelt at ledere rett og slett glemmer å gjøre det. Å bygge relasjoner vil si å snakke med, lytte og «se» egne medarbeidere. Ledere må være tilstede, diskutere utfordringer og finne gode løsninger sammen med ansatte. Lederne må vise at de verdsetter og stoler på egne medarbeidere. Og lederne må vise at de bryr seg om og ønsker å legge til rette for medarbeideres mulighet til å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Derfor er ledelse på mange måter først og fremst en relasjon. Det er gjennom relasjonen til medarbeiderne at man kan jobbe sammen med dem for å skape resultater og oppnå mål. Ledere som forstår denne sammenhengen, sitter på nøkkelen til god og effektiv framtidsledelse. I et arbeidsliv med høye krav til effektivitet og lønnsomhet, og hvor tema som høy endringstakt og digital utvikling er sentralt, har ledere som ivaretar og utvikler relasjonell kompetanse gode forutsetninger for å lykkes.

Det er 6 faktorer du som leder må fokusere på når du skal bygge gode relasjonelle bånd:

1. Ledere må ha selvinnsikt

Du kan ikke være en god leder som skaper gode relasjonelle bånd til andre i organisasjonen uten å ha innsikt i egne drivere, eget følelseslandskap og egne behov. Det er først da man kan klare å se andre godt, og ikke minst klare å forstå hvordan man virker på andre. Evnen til å forstå seg selv er en viktig grunnmur når man skal bygge bærekraftige og gode relasjoner til medarbeiderne sine.

2. Ledere må ikke bli for høye på seg selv

Noen ledere går i den fella med å i praksis definere seg som mer verdifull og viktigere enn andre. Og egentlig er det ikke så rart. Som ledere har man mye makt, ansatte hører på lederen sin og som leder får man stort sett snakke uten avbrytelser. Hvis man i tillegg omgir seg med mange som snakker en etter munnen, ja da er storhetsfella lett å gå i. Gode relasjonelle bånd forutsetter at du ikke tror at du er verdensmester bare fordi du er leder.

3. Ledere må vise medarbeiderne respekt

Uansett hvem du møter i ledergjerningen din må du møte dem på en slik måte at du viser at de har samme verdi som deg selv. Det gjelder sentralborddamen, juristen og direktøren. De fortjener alle den verdigheten de får ved at lederen møter dem med respekt.  Dette er både alvorlig og viktig. Vi får nemlig opplevelsen og bekreftelsen av eget menneskeverd i møte med og i dialogen med andre mennesker. Det betyr at hver dag styrker eller svekker ledere selvfølelsen til egne medarbeidere gjennom måten de oppfører seg på og kommuniserer på.  Og fordi man som ledere har makt, har det en spesielt sterkt effekt når du som leder bygger opp selvrespekten til egne ansatte gjennom relasjonell ledelse.

4. Ledere må bygge tillit

Tillit kan ikke besluttes. Tillit bygger du over tid ved å ved å vise at det er samsvar mellom det du sier og det du gjør. Gjennom den daglige ledergjerningen og når du er sammen med medarbeiderne dine må du være forutsigbar. Og du må være det over tid. Det å gjenta eget budskap i ulike situasjoner bidrar til å bygge tillit i tillegg til at det sikrer at budskapet «setter seg» i organisasjonen. Det er også viktig at lederen viser at man stoler på og vet at medarbeiderne evner å ta ansvar for oppgavene sine. Og skal man opparbeide seg tillit må lederen selvsagt snakke sant og ikke manipulere og trikse. Redelighet, også i vanskelige tider, vekker tillit. Hvis man sier at medarbeiderne er organisasjonens viktigste ressurs, må man også mene det og behandle dem deretter. Tillitsskapende ledelse er relasjonsbygging.

5. Ledere må skape mening

En del av lederrollen er å skape mening i organisasjonen. At ledere er veivisere og viser retning er viktig. I møtet med medarbeidere bør du holde opp visjonen og målene, og hvorfor virksomheten finnes. Et slikt «feste» i arbeidshverdagen er viktig i en omskiftelig tid. Det kan skape organisatorisk trygghet som kommer godt med i et arbeidsliv med høy endringstakt og stor uforutsigbarhet. Relasjonen og det meningsfulle blir det stabile i det ustabile. Hvordan ledere kan bygge gode relasjoner og skaper mening i arbeidssituasjonen bør være et sentralt tema i all ledelse, også når man jobber med digital utvikling.

Relasjonsbygging er lurt, enkelt og lønnsomt

Gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere er lederens viktigste verktøy for å lede, og for å møte framtidens arbeidslivsutfordringer. Å bruke relasjonell ledelse for å vise retning, bidrar til at man kan frigjøre det potensialet som den enkelte medarbeider bærer med seg inn i virksomheten. Klarer man å bygge tillitsfulle relasjoner kan man også stimulere den nødvendig innovasjonskraften som trengs for å overleve i et konkurranseutsatt arbeidsliv. De virksomhetene og lederne som får til dette vil bli attraktive og få et godt omdømme. Da vil de også vinne konkurransen om de dyktigste medarbeiderne. Når du får de flinkeste og mest kompetente kunnskapsmedarbeiderne til å jobbe hos deg, da er du også rustet til å møte den digitale revolusjonen. Og,- best av alt er selvsagt at det å bygge gode relasjoner til egne medarbeidere er både billig, enkelt og lønnsomt. Og det er god ledelse.

Åshild Egerdal (002).jpgOm skribenten:

Åshild Egerdal er redaktør av HR-boka utgitt på Gyldendal Akademisk. Til daglig er hun organisasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet og jobber dessuten som fagansvarlig og foreleser i HR ved Høgskolen i Østfold. Hun har omfattende ledererfaring fra ulike virksomheter i privat og offentlig sektor.