– Kompetansegapet øker på verdensbasis. Det er blitt et samfunnsproblem snarere enn kun å være et bedriftsproblem, sier Anne-Lene Festervoll, partner og leder for People and Organization i PwC.

Automatisering av jobber og digitalisering er bare noen faktorer som allerede stiller store krav til bedrifters omstillingsevne. Imidlertid starter det hos hver enkelt ansatt. Dette er noe som åpenbart opptar Anne-Lene Festervoll, som selvsikkert veksler mellom å snakke om store verdensutfordringer, til enkeltindividets situasjon:

– Spør hvordan den ansatte har det, og om den ansatte føler at arbeidshverdagen mestres. Om man har en jobb man ikke håndterer, så blir man sliten. Men hvis en arbeidsgiver gjør de ansatte i stand til å gjøre oppgavene sine, vil det ha mye å si for den enkeltes selvfølelse og for arbeidsmiljøet generelt.

Ikke glem lederrollen

Pandemien har framprovosert et voldsomt behov for upskilling, mener Festervoll. Mange har mistet jobben, og bedrifter har måttet finne nye måter å jobbe på, som netthandel.

I slike tider kan ikke lederen gjemme seg.

– Lederne må også «walk the talk» og selv delta aktivt i upskillingen. Pandemien gjør at det er mer avstandsledelse, og du må lede folk litt annerledes. Du må være mer påskrudd, mer lydhør og du må kunne sanse signaler gjennom en skjerm. Det gjelder å ta vare på de mer humane aspektene.

Årets kompetanseundersøkelse fra PwC viser også at upskilling kan ha positive ringvirkninger for bedriften. Godt over halvparten av respondentene svarer at upskilling-tiltak har positiv effekt på andre sider av bedriften, utover det å tette kompetansegap.

– Et godt arbeidsmiljø påvirker organisasjonskulturen på en positiv måte, som igjen kan føre til suksess på mange andre områder, sier Festervoll, og følger opp med eksempler som forbedret bunnlinje grunnet effektive ansatte, og økt innovasjonsevne.

Med slike positive virkninger bør upskilling være noe alle bedrifter er i gang med. Eller? Festervoll trekker pusten og tenker seg om noen sekunder.

– Større bedrifter kan ha en fordel når det gjelder å komme i gang med upskilling. De har ofte både mer investeringskraft og tid. Mindre bedrifter er mer sårbare for enkeltpersoners kapasitet. Imidlertid kan de ha fordelen av å kunne snu seg kjapt rundt og være mer agile, nyanserer hun.

pwc 2.jpg

Anne-Lene Festervoll, partner og leder for People and Organization i PwC.

Ulik oppfatning mellom ledere og ansatte

Årets undersøkelse viser imidlertid at det ikke bare er «å komme i gang», men at det også handler om perspektiv. Et av funnene viser nemlig en skjevhet i hvordan ansatte og ledere oppfatter upskilling. Svarene tyder på at ledere, i større grad enn ansatte, oppfatter at bedriften har kommet langt innen upskilling.

– Dette tror jeg skyldes mangel på kommunikasjon. Det er mangel på informasjon ut i selskapene om at det finnes opplæringsprogrammer. I tillegg tror jeg at mellomledere – i en travel hverdag – ofte finner det vanskelig å frigjøre tiden til å følge opp sine ansatte på dette området.

Leksjonen ser ut til å være at bedrifter bør være bevisste på hvordan de sprer informasjon om upskilling best mulig rundt i bedriften. Når informasjonen har nådd ut til de ansatte, kan selve læringsprosessen begynne. Og her svarer over halvparten av respondentene i årets undersøkelse at mer uformelle læringsformer kan være et effektivt grep.

– Kompetanseheving i gamledager var ofte «klasseromskurs». Jeg tror at måten vi lærer best på, er når vi kan være med i prosjekter. Mer «learning by doing», hospitering i andre avdelinger, gjerne i kombinasjon med tradisjonelle kurs, sier Festervoll.

Upskilling starter ikke av seg selv. Festervoll er klar på ansvaret som hviler på arbeidsgiver – og nevner at mange glemmer at dette står i arbeidsmiljøloven. Men arbeidstaker må melde seg på, og sørge for å legge opp dagen på en god måte.

Har du et siste upskilling-tips for lederne, Anne-Lene Festervoll?

– Vær engasjert, nysgjerrig og bevisst på at du skal tørre å prøve noe nytt.

Lær mer om hvordan PwC hjelper ledere med å kartlegge kompetansebehov og utvikling av sine ansatte

Om PwC og upskilling
PwC hjelper virksomheter i offentlig og privat sektor med å endre og effektivisere organisasjonens arbeidskraft. Det handler om riktig bruk av teknologi, og om å forutse fremtidens kompetansebehov.
PwCs kompetanseundersøkelse viser blant annet at ...
... 61 prosent av virksomhetene som har fokus på upskilling, er mer positive til framtiden
... 65 prosent mener upskilling-tiltak har ringvirkninger utover å tette kompetansegap
... 38 prosent av lederne mener de har kommet godt i gang med upskillingprogrammer, mens bare 26 prosent av medarbeidere og mellomledere mener det samme
... 51 prosent mener uformelle læringsformer har god effekt på virksomhetens vekst

(Med upskilling mener vi fokus på kompetanseheving og kompetansedreining for å utvikle medarbeideres kunnskap, ferdigheter og holdninger i møte med framtidens kompetansebehov.)