Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør den store majoriteten av norsk næringsliv. Kundegrunnlaget deres er i all hovedsak lokalt eller regionalt.  Svært få av disse bedriftene har en internasjonal målgruppe uavhengig av geografisk plassering. 7,7 prosent av SMB-ene i Sogn og Fjordane sier de har en internasjonal målgruppe, mot et landsgjennomsnitt på 4,4 prosent, og er dermed det mest internasjonale fylket. Det er SMB-bedriftene i Oslo som i størst grad sier de retter seg inn mot en nasjonal kundemålgruppe.

Dess mindre virksomheten er, dess mer lokal er hovedmålgruppen. I bedrifter med færre enn 10 ansatte sier 55,1 prosent av hovedmålgruppen er lokal. Til sammenligning sier 27.1 prosent av SMB-bedriftene med 31-50 ansatte det samme. 

Tallene fremkommer i Eniros SMB-barometer, som 2 154 små og mellomstore bedrifter har besvart. Barometeret omhandler SMB-bedriftenes forventninger til økonomisk utvikling og bruk av markedsføringsmidler og -virkemidler.  

- Det avtegnes en interessant næringsstruktur her, hvor graden av nasjonal og internasjonal målgruppe henger sammen med størrelse og bransje, samtidig som det også avtegner seg noen overraskende geografiske forskjeller. I Oslo vet vi det er mye IT- og teknologiorienterte SMB-er, og teknologi er ofte grenseløs, så her skulle man kanskje anta at det her var flest SMB-er med et internasjonalt fokus. Det samme skulle man trodd om Rogaland med sitt høye innslag av oljerelaterte virksomheter. Men slik er det altså ikke, kommenterer Håvard Atle Skaug, produktsjef hos Gule Sider.

Håndverkeren er ultralokal

SMB-barometeret avslører betydelig bransjeforskjeller med tanke på kundemålgruppe. Blant de små og mellomstore håndverkervirksomheten sier 66 prosent av målgruppen er lokal, 28,9 prosent regional og 4,8 prosent nasjonal. Også blant servicebransjen som frisører o.l, er kundegrunnlaget i all hovedsak lokalt (68 prosent).

- Snekkere, rørleggere og elektrikere livnærer seg i all hovedsak lokalt. Dette henger nok til en viss grad henger sammen med at den lokale forbrukeren når det gjelder disse tjenestene forholder seg til det lokale markedet. De velger leverandører som de kjenner, har hørt om eller får anbefalt av naboer og venner. De krysser ikke kommunegrensa når de trenger en rørlegger, men ringer den lokale rørleggeren, sier Skaug.

Hotell og restaurant mest internasjonal

Blant de små og mellomstore industrivirksomheten oppgir 47,5 prosent at målgruppen er nasjonal og 12,9 prosent at den er internasjonal.

- Industrivirksomheter henvender seg i større grad til et profesjonelt marked, og ikke forbrukere, og det er nok derfor enklere for denne type virksomheter å nå frem til kunder som er utenfor sin geografiske tilhørighet, sier Skaug.

SMB-bedriftene innen hotell- og restaurantbransjen har høyest andel internasjonal målgruppe. Her sier 22,7 prosent av SMB-ene at de har en internasjonal målgruppe, 18,7 prosent en nasjonal målgruppe. Men også i denne bransjen sier 32,2 prosent at hovedmålgruppen er lokal.

- Hotellbransjen er en bransje som blant annet baserer seg på turisme, og som derfor naturlig nok har en internasjonal målgruppe uavhengig av størrelse på virksomheten og geografisk beliggenhet – enten man driver et lite hotell i Rosendal eller et stort hotell i Oslo så vil man være avhengig av en internasjonale gjester, sier Skaug.

Kilde. Pressemelding.