Benja Stig Fagerland_750x1008_cropped_450x406.jpg

Bildetekst: Benja Stig Fagerland er en dansk-norsk forfatter, konsulent, og businessblogger, samt mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt. Med lang og bred erfaring bak seg i forskjellige lederstillinger og styreverv, har hun et vidt nettverk og en tverrfaglig tilnærming. Hun er er spesielt opptatt av å øke kvinners nettverk og innflytelse innen business og ledelse. FOTO: Ingar Næss, studiof2.no

Ledernytt ba henne fortelle litt om prosjektet Women Sp3akers™, og hvorfor hun mener det er et nødvendig tiltak.  

            ­- For det første må jeg si at det har vært utrolig morsomt å være med på den utviklingen som har skjedd,etter at jeg initierte Female Future for NHO, for en del år tilbake, sier Benja engasjert.  ­- Mens kvinner og ledelse tidligere ble sett på som et likestillingstema, er det helt klart at flere og flere nå tar inn over seg at dette handler om ren skjær samfunnsøkonomi og sunn fornuft. Det handler altså ikke om kjønn, men om det som jeg kaller for SHEconomy, og at kvinner betyr business. Fremtiden krever det aller beste av oss alle, og ingen har råd til å kaste bort alt det talentet som kvinner representerer. Særlig fra et internasjonalt perspektiv ser vi at kvinnetematikken er brennhet. Jeg har selv vært på foredragsturné ute i verden, senest i Australia, og det er ikke tvil om at dette er et globalt tema - hvor faktisk mange ser til Norge og Norden for å finne svar. Vi blir nærmest oppfattet som litt eksotiske i vårt kultursett, og i vår kunnskap og tilnærming til hverandre.

Hvilke svar mener du vi har her i Norge, som kan være relevant for andre land å vite om? 

­-­- Jeg tror ikke vi skal ta på oss å sitte med alle svarene, men snarere bidra til en annen type dialog og samtale rundt tematikken. Vi må sammen rett og slett innovere samtalen, og endatil enkelte steder renovere den. Dette var et av de viktigste grepene med Female Future, nemlig retorikken. Ord, og den relaterte handlingen, signaliserte at det var snakk om å være fremtidsrettet, og at det å gripe muligheter var viktig. Det tror jeg fortsatt på. Med tanke på den voksende utbredelsen av sosiale media og nye sosiale arenaer, og med det faktum at så mange flere kvinner sitter med stor kompetanse, gir dette oss nå helt nye rammebetingelser. Kvinner vil ta lederskap, på andre premisser, og med langt større styrke  ­- i egne ferdigheter og egen livsbalanse  ­- enn tidligere. Dette mangfoldet av talenter og stemmer kan møtes med kun et tastetrykk. Vi ser denne bevegelsen vokse i hele verden, og behovet for en global tilnærming med lokale forankringer er nå endelig mulig å realisere, ved bruk av teknologi og internett.   

Kan du utdype litt mer - hvordan forholder prosjektet ditt seg til dette?  

­-­- Det er jo ikke tvil om at utviklingen av internett og sosiale medier har muliggjort en helt annen samtaleform. Nettet har sørget for en synliggjøring og påvirkningsmulighet for folk flest, helt uavhengig av formell posisjon, og etablerte nettverk og maktfora. Det er ikke minst med utgangspunkt i datateknologi, og selvutviklede og eksisterende tjenester, at vi nå skaper et univers, (eller huset vårt som vi kaller det internt) som er som et økosystem i økosystemet. Vi ser at et kraftigere, tillitsbasert nettverk - med mangfoldets kraft - må til for å kickstarte nye samarbeid, og økt utveksling av innsikt og kunnskap. I et tillitsbasert nettverk kan vi løfte hverandre frem og bygge sosiale relasjoner, lokalt og globalt. The House of Women Sp3akers er ment å være dette rammeverket, der kvinner finner akkurat det verktøyet og de menneskene de trenger for å reise seg i sin fulle høyde og bruke sin autentiske stemme - det være seg som foredragsholder, ekspertkommentator, i media, som leder eller i styrerommet. 

Benja Stig Fagerland_750x1008_cropped_250x694.jpgBetyr det at dere lager et nettsamfunn, eller helt konkret hva går Women Sp3akers ut på?

­-­- Women Sp3akers bygger et virtuelt hus, som har til hensikt å fremme kvinners stemmer på de mange arenaer hvor fremtiden utvikles og bygges. Vår visjon er å bli en ledende internasjonal aktør på feltet.  Formålet vårt er å fremme kvinners lederskap, kompetanse og stemmer, gjennom å etablere ulike plattformer og arenaer der kvinner (og menn) kan møtes. Vi er i planleggingsstadiet, der ulike virkemidler utvikles i en innovativ prosess, og hvor vi inviterer inn vårt kompetansenettverk for å bidra. Det vil etableres sosiale kompetansearenaer, både online og fysiske. Som jeg nevnte innledningsvis, er ikke dette noe vi kan løse eller tenke ut alene, nøkkelen er i et VI, i kraften av innspillene og kompetansen fra de mange. Spør meg gjerne igjen om et år, og vi kan vise frem hvor langt i byggeprosessen huset har kommet, basert på hva Women Sp3akers kompetansenettverk sammen har bidratt til å forme. 

            Kanaler som Twitter, LinkedIn, Facebook, G+ med flere, vil være aktive dialogveier, i sømløs integrasjon med WomenSp3akers online. Et annet tiltak er å etablere tenketanker. Disse har i oppgave å utvikle nye ideer og tanker, som skal ligge helt i forkant av utviklingen på konkrete fagområder. Tenketankene vil operere lokalt, nordisk og internasjonalt, og vil bli gitt aktuelle problemstillinger, for ny tilnærming på gamle eller nye problemer. De beste hodene innenfor sine fagfelt er allerede på plass, og vi er utrolig ydmyke og imponert over å få tilgang til hjernekraft på sitt beste.  

            Det første umiddelbare behovet vi griper fatt i helt konkret, er et agentbyrå som har til hensikt å formidle kvinnelige talspersoner, eksperter og foredragsholdere til virksomheter, medier, marked og samfunn. Det er et akutt behov i markedet for å til enhver tid finne og få tak i de best egnede foredragsholdere eller eksperter innenfor ulike felt og industrier. WomenSp3akers' agentbyrå vil levere umiddelbar tilgjengelighet, og vil til enhver tid sørge for at oppdragsgivere får de beste hodene, med solid kompetanse, høy profesjonalitet og riktig stemme for oppdraget. Med vår åpne nettverkstankegang vil i praksis alle kvinner som har en eller annen form for kunnskap, evne og talent, få en mulighet til å bli formidlet gjennom Women Sp3akers. Vi fokuserer sterkt på å ivareta hver enkelts interesse, kapasitet og personvern på en dynamisk måte. Women Sp3akers byrå har satt seg høye kvalitets- og presisjonskrav for både oppdragsgiver og kvinnene som tilknyttes, og vår målsetning er å være ”the Go-To-Girls” ­- vi skal levere, og det setter krav til oss. Kraften i et #SoWE perspektiv gjør oss samlet svært leveransedyktige. 

Vi ønsker å representere en motkultur ved å snu ordet 180 grader, snu ordet Me på hodet, bokstavelig talt, og skape et SoWe. Det betyr at vi bygger en struktur og en kultur som fremmer mangfoldet av kvinners stemmer, og flere kvinnelige talspersoner. Sammen vil vi søke å motivere kvinner til å heve stemmen, om temaer hvor de har relevant ekspertise og erfaring.

Du bruker hyppig begrepet SoWe, et begrep som også har begynt å spre seg på  sosiale medier. Hva legger du i dette begrepet?

            ­- Vi har jo noen begrep som er viktige for oss i Women Sp3akers, og det aller viktigste er kanskje ”SoWE”.  Det begynte først som en reaksjon på begrepet SoMe, som på en måte er en beskrivelse av en mer uheldig side ved sosiale medier; et enormt fokus på "jeg, meg og mitt", altså individet og individets interesser.  Vi ønsker å representere en motkultur ved å snu ordet 180 grader, snu ordet Me på hodet, bokstavelig talt, og skape et SoWe. Det betyr at vi bygger en struktur og en kultur som fremmer mangfoldet av kvinners stemmer, og flere kvinnelige talspersoner. Sammen vil vi søke å motivere kvinner til å heve stemmen, om temaer hvor de har relevant ekspertise og erfaring.

Kanaler som Twitter, LinkedIn, Facebook, G+ med flere, vil være aktive dialogveier, i sømløs integrasjon med WomenSp3akers online.

            "Huset" er i startfasen av å bli bygget, og vi inkluderer og inviterer alle som ønsker å bidra. I dag er vi i samtaler med ulike nøkkelpartnere innen forskjellig teknologi, vi snakker med industriledere, investorer og andre kompetansepartnere som er viktige for et dønn solid fundament for grunnmuren. Grunnmuren til dette huset som vil gi flere kvinner muligheter, styrke og trening til å bidra med hver sin autentiske stemme.

Hva tenker du om kvinnelige ledere i forhold til Women Sp3akers?

­ - Samtidig som nivået på kvinners utdannelse, profesjonelle erfaring og ekspertise har nådd store høyder i de siste tiår, finner vi fortsatt en markant ubalanse i kvinners deltakelse og representasjon på en rekke områder hvor beslutninger blir tatt, og hvor makten utøves i fohold til å skape vår felles fremtid.  Selv når kvinnelige stemmer får plass på nye arenaer, er det en tendens til at det er de samme stemmene som går igjen. Vi ønsker å mobilisere et bredere spekter av kvinnelige ledere og talspersoner, dvs den mangfoldige kvinnestemme. Verken kvinner eller andre er tjent med en stereotyp forestilling av hvem og hva kvinner er og står for. Det må bli slutt på at noen få prominente kvinnelige stemmer blir gjort til representanter for ”alle kvinner” generelt, eller at det brukes fraser som ”vi kvinner” om en gruppe som faktisk representerer halvparten av klodens befolkning.

Dette høres ambisiøst ut, hvordan skal dere egentlig få dette til?

­-­- Vi tror ikke at vi sitter på alle svarene, men vi har satt en klar agenda. Vi inviterer til dans i form av å invitere inn både kvinner, og de som etterspør kvinners stemmer, inn i samtalen.  Dermed kan vi sammen utvikle og bygge de arenaer, rom og verktøy som vil løfte oss videre ­-til større balanse og flere kvinnestemmer på alle arenaer. Grunnen er kjøpt, fundamentet støpes og snart skal vi ta fatt på grunnmuren. Stay tuned!

Tekst: Mette Oskarsen

Foto: Ingar Næss, studiof2.no