Vår akademiske utdanning har i stor grad vært rettet mot rasjonell intelligens som konsentrerer seg om faktabasert informasjon, og vi blir opplært til å bruke logikken og analyser for å ta beslutninger.

I løpet av 1990 årene ble Emosjonell Intelligens (EQ) popularisert av Daniel Goleman. EQ er viktig for å forstå og styre våre egne følelser, men også forstå andre sine følelser.

I 2001 introduserte Danah Zohar og Ian Marshall begrepet Spirituell Intelligens (SQ)

Spirituell Intelligens er den intelligensen vi bruker til å sette våre liv og handlinger inn i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng – hvor vi opplever visjoner og ser de grunnleggende verdier i livet. SQ hjelper oss å forstå hvem vi er, hva ting betyr for oss og gjør at vi kan forene det indre menneskelige med det mellommenneskelige. Det er den intelligensen vi bruker for å oppdage at en handlingsmåte eller livsvei er mer meningsfylt enn en annen. SQ er vår ultimate intelligens, og den nødvendige forutsetningen for at både IQ og EQ skal virke effektivt.

Umiddelbart vil mange tenke at det handler om religion. Imidlertid søker de fleste mennesker, bevisst eller ubevisst, etter en høyere mening med livet. Det er derfor ikke en nødvendig sammenheng mellom spirituell intelligens og formell religion.

Spirituell Intelligens (SQ) er viktig for: 

  • Å utvikle en stabil identitet som individ i et skiftende arbeidsmiljø
  • Å identifisere og justere personlige verdier med en tydelig hensikt
  • Arbeidsglede og motivasjon
  • Større grad av selverkjennelse og selvinnsikt
  • Bedre tilpasningsevne og kommunikasjon
  • Effektiv måloppnåelse og bedre økonomiske resultat

Stillhet og ro er helt sentrale forutsetninger for å komme i kontakt med vår Spirituelle Intelligens. Det er i stillhet vi får anledning til å lytte og reflektere innover i oss selv.  

For mange mennesker er det i seg selv vanskelig fordi vi kontinuerlig utsettes for mye støy i hverdagen-både på jobb og hjemme. Det kan oppleves som ubehagelig når det blir stille, og man prøver å dekke over denne ”tomheten” med uavbrutte aktiviteter som nødvendigvis ikke gir konstruktive løsninger og resultater.

En del nettsteder tilbyr til og med bakgrunnsstøy for de som ønsker å stenge stillheten ute. Vi haster rundt i en travel verden som ustoppelig krever vår oppmerksomhet, og vårt sinn blir bombardert med informasjon og påvirkninger. De fleste kjenner på presset, men er redd for å bli hengende etter. I en evig runddans blir alle krefter mobilisert for å opprettholde illusjonen av suksess og vellykkethet. Resultatet blir ofte at vi er for utslitte til å ta ut vårt egentlige potensiale.

Vi går glipp av noe vesentlig når vi ikke tar tid til stillhet og ro. Det er i stillhetens rom at vi kan oppleve å bli kjent med oss selv, og avdekke hvem vi er og hva som er de viktigste verdiene i livet vårt. Dette er sentrale faktorer som spiller inn både i forhold til å lede seg selv og andre.

De fleste av oss er opplært til å konsentrere oss om de ytre begivenhetene, og ikke det som skjer inni oss. Det er når vi er i kontakt med oss selv på et dypere nivå, at vi kan finne fram til hva som virkelig motiverer oss og gir oss arbeidsglede. Da er sjansen også stor for at vi vil yte maksimalt og bidra til et produktivt arbeidsmiljø.

Stillhet og ro er også avgjørende for indre balanse og likevekt. Vår sinnsstemning har en direkte sammenheng med hvordan vi utøver kommunikasjon med andre og hvordan vi tilpasser oss omgivelsene.     

Det er mange måter å oppnå stillhet på. For noen vil turer i skog og mark være det som gir ro i sinn og kropp, mens andre oppnår det gjennom mindfulness og meditasjon.

Å leve i takt med sin Spirituelle Intelligens (SQ) kan bidra til at man er rolig og fokusert i møte med endringer, og at man har en mer uselvisk og altruistisk holdning til andre.

Dette er faktorer som til syvende og sist har direkte innvirkning på bedriftens økonomiske resultat.

Turid Torbergsen er daglig leder ved TCI-The Coaching Institute som ble etablert i 2002. Hun har mangeårig erfaring som leder i Norge og USA, og er forfatter av boken Spirituell Intelligens (SQ).