Ledere har stått overfor en lang rekke utfordringer på kort tid. Mange som tidligere ledet fysisk på arbeidsplassen, har vært nødt til å lede sine medarbeidere helt eller delvis eksternt. Pandemien satte fart på digitaliseringen og endret dermed vilkårene for lederskap fundamentalt. Det gjelder også vår måte til å innhente tilbakemeldinger på, samt analyseringen av dataene vi mottar og hvordan vi iverksetter tiltak. Med velutviklede verktøy for 360 graders feedback undersøkelser, får vi uvurderlig innsikt og samtidig frigjør tid til å virkelig gjennomføre utvikling og forbedringer.

Få hjelp til å prioritere

Med en 360 graders feedback evaluering for ledere, kan organisasjoner få en skikkelig oversikt over lederskapet. Dette bidrar ikke bare til å fremheve og styrke ledernes sterke sider, men også til å identifisere utviklingsområder. De gir hver enkelt leder et klart bilde av sitt eget lederskap og kan deretter prioritere de områdene og ferdighetene som må utvikles.

Datadrevet arbeid

Ved å benytte en godt utarbeidet 360 feedback software kan du enkelt innhente tilbakemeldinger fra kollegene dine, nærmeste leder, underordnede leder, samt gjennomføre en egenvurdering. Målet er å få et helhetsbilde og på den måten en bedre forståelse av eget lederskap. Hvilke områder eller kompetanser som må utvikles vil også bli svært tydelig.

Kompetansekartlegging

De fleste større organisasjoner bruker 360-graders feedback-evalueringer i sitt overordnede lederutviklingsprogram. Det skaper et miljø som oppmuntrer og støtter medarbeideres behov for kompetanse- og karriereutvikling i tillegg til den personlige. Du får også kartlagt hvilke kompetansebehov du vil trenge fremover, og hvordan du kan tette et kompetansegap om det finnes. Det å motta feedback fra medarbeidere på ulike nivåer vil også kunne redusere eventuell diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet osv.

Utarbeide en handlingsplan

Handlingsplanene må være gjennomtenkte og smarte for å oppnå ønskede resultater. Lederen bør få tid til å ta til seg og fordøye den feedback som er gitt. Vær spesifikk og vis detaljert hvem som skal gjøre hva. I tillegg bør du påse at tiltaket er innenfor den enkeltes kapasitet og handlingsrom, samt sette gjennomførbare tidsrammer for de ulike tiltakene. Definer også hvordan du ønsker resultatene skal se ut etterpå. Og til slutt, ikke glem å gi støttende oppfølging.

Slik fungerer en 360-graders evaluering

Med 360 graders feedback evalueres lederens atferd fra flere ulike perspektiver – fra nærmeste leder, fra kolleger, underordnede og i en egenvurdering. I evalueringen bør du være innom disse fem emnene:

  1. Lederegenskaper: Være hjelpsom, tilgjengelig, planlegging, prioritering, rettferdig fordeling av oppgaver, rollemodell, verdsetting av prestasjoner, forebygging av stress, kunnskapsdeling og beslutningstaking.
  2. Sosiale ferdigheter: Være åpen for feedback, behandle andre med respekt, empati, være ærlig, skape en positiv atmosfære, konflikthåndtering.
  3. Kommunikasjon: formidle forventninger, tidsrammer, målsettinger, visjoner og inspirasjon.
  4. Utvikling av medarbeiderne: Kunne motivere, gi konstruktive tilbakemeldinger, utfordre, oppmuntre medarbeiderne til å dele idéer, involvere, ha en karriereplan for de ansatte, ha tillit til dem, gi ansvar, forstå medarbeidernes styrker og utviklingsområder.
  5. Egenledelse: Kunne utføre oppgaver med lidenskap og være effektiv, ta ansvar for beslutninger, håndtere motgang profesjonelt, tilpasse seg endringer enkelt, bevare roen i stressende situasjoner.

360 evaluering.png 

En 360 graders tilbakemelding gir dermed et helhetlig bilde av lederens styrker og svakheter. Å motta tilbakemeldinger fra flere vil gjøre de mer ansvarlige siden de kan komme med innspill i hverandres feedback. Dette er en prosess som i tillegg vil forbedre både kommunikasjon og teamutvikling. Analysen gjør det lettere å prioritere og planlegge ledernes lederutvikling.

Ønsker du å komme i kontakt med Netigate for å lære mer om hvordan du kan bruke 360-graders feedback i din organisasjon?  KLIKK HER!