Mobilitet og samarbeid

Økt tilgjengelighet og mobilitet gjennom mobile enheter og skytjenester vil legge til rette for bedre samarbeid og deling av informasjon og dokumenter i virtuelle arbeidsrom. Mange virksomheter har teknologien tilgjengelig, for eksempel i form av Microsoft Sharepoint-løsninger. Disse virksomhetene vurderer nå hvordan teknologien og mulighetene kan utnyttes bedre. Videre setter dette også krav til hvordan bruken integreres av mobile enheter i arbeidsprosesser, uavhengig av hvor ansatte befinner seg.

Vurdere IT-miljøet

Mange virksomheter har de siste årene investert mye tid og ressurser på informasjonsteknologi, og ønsker nå å kartlegge og vurdere hvorvidt IT-miljøet støtter opp under virksomhetens behov og måloppnåelse. Tidligere fokus på reduserte kostnader ved bruk av ny teknologi førte til store, og kanskje noen ganger for store, investeringer i infrastruktur og systemer. Fremover vil fokuset være å skalere IT-miljøet riktig, og kanskje noe ned, for å sikre løsninger som håndterer prosesser og informasjon på en kostnadseffektiv måte.

Utnytte tilgjengelig informasjon

Virksomheter har i økende grad behov for å systematisere og analysere tilgjengelig informasjon for sin forretningsdrift. Mange benytter i dag ulike datavarehus, rapporteringsløsninger eller komplekse forretningssystemer, og tiden er inne for å evaluere hvor godt informasjonen og mulighetene i systemene utnyttes. Er data oppdaterte og relevante - til hvilken kostnad og med hvilken fleksibilitet. Markedet modnes stadig mer for fleksible og kostnadseffektive løsninger levert via skytjenester, som også tas med i disse vurderingene.

Økt styring og kontroll

Som alle andre funksjoner og avdelinger i en virksomhet, må man sikre at også IT-funksjonen ansvarliggjøres og opererer transparent. Virksomheter går nå i større grad gjennom strategien for styring og kontroll med IT (IT Governance) for å etablere og kontinuerlig opprettholde en IT-funksjon som understøtter virksomhetens behov, bidrar til å sikre virksomhetens verdier, og etter prosesser som samsvarer med øvrig styring av virksomheten. Virksomhetens størrelse, kompleksitet, bruk av teknologi og regulatoriske krav vil være førende for omfanget av arbeidet.

Ytterligere automatisere

For å ytterligere effektivisere drift vil virksomhetene iverksette «seek and automate»-strategier for å identifisere ineffektive prosesser og rutiner, forbedre dem og så automatisere. Automatiseringen gjøres ved å ta i bruk allerede eksisterende funksjonalitet i IT-systemene, men som ikke er utnyttet. Slik økt effektivitet slår direkte ut på bunnlinjen. I tillegg vil slik automatisering kunne bidra til forbedret internkontroll og dataflyt, samt effektivisere compliance-arbeid og etterlevelse av regulatoriske krav.

Utkontraktering og Shared Service Center

For utkontraktering av IT- og økonomitjenester har hovedmotivet tidligere vært kostnadsreduksjoner. Fremtidige strategier for utkontraktering av hele eller deler av virksomhetens prosesser vil legge større vekt på fleksibilitet, kvalitet, redusert sårbarhet og tilgjengelig kompetanse. For mange virksomheter inkluderer slike strategier også bruken av såkalte Shared Service Centers, hvor man kan utnytte stordriftsfordeler for enkelte administrative og økonomiske funksjoner på en effektiv måte gjennom å integrere teknologi i felles kontrollmiljø og arbeidsprosesser.

bilde_cropped_728x478.jpg

Kent M. E. Kvalvik er partner og leder av tjenesteområdet Risk & Advisory Services i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS – et av Norges fremste revisjons- og rådgivningsselskap. Kent er også gjesteforeleser innen risikostyring, internkontroll og informasjonsteknologi på flere Master-programmer hos Handelshøyskolen BI.