Styreleders ledelsesoppgaver har nesten ikke fått noen oppmerksomhet. En grunn til denne manglende oppmerksomheten er at styredebatten og forskningen om styrer og corporate governance i for stor grad er blitt påvirket av finansmiljøer og ikke av de som arbeider med bedriftsutvikling og ledelse.

I løpet av det siste året har jeg ledet et forskningsprosjekt der vi blant annet har foretatt dybdeintervjuer med nesten femti styremedlemmer i store norske bedrifter.  Deres vurderinger og synspunkter har vært mye likere enn det jeg hadde regnet med. Det store flertallet understreker betydningen av styreleder og styreledelse. Det har nesten vært en fellesnevner at ingenting påvirker styrearbeidet mer enn styrelederen. Her er noen av uttalelsene:

  • ”Styreleder er kjempeviktig, og der finnes jo virkelig avskygninger… i den typisk store ASA som ikke er eid av noen spesiell gruppering, så er styrelederens rolle utrolig viktig når det gjelder å holde perspektiv og fremdrift” (C.R., mann)
  • ”Styreleders rolle er utrolig viktig: Både det å takle en sterk konsernledelse – at de får nødvendig coaching, og at du får dette teamet, styremedlemmene, til å jobbe godt sammen” (E.G., kvinne)
  • ”Jeg tror noe av det viktigste er evnen til å skape et klima i styret som er åpent nok til at folk trer fram og bruker kompetansen sin. Og er uredde med hensyn til å gi et innlegg og til å gi sitt syn. Altså, det å kunne mobilisere og trekke folk inn, det synes jeg er utrolig viktig. For det er derfor denne kompetansen er blitt brakt inn i styret, tross alt. For at vi skal bruke den” (S.R., mann)
  • ”Integritet, respekt – evnen til å få alle rundt styrebordet med. Den der balansen mellom å være støttespiller og bidra til at alle blir bedre og samtidig sette lyset der…” (M.B., kvinne)
  • ”Styrelederen har et mye større ansvar enn det som normalt forstås i Norge, fordi styrelederen på en måte driver møtene, og så må han blant annet ha veldig stor autoritet overfor administrasjon og konsernsjef. …. Styreleder må være faglig god, og så god at han på styremøtene får det beste ut av sine styremedlemmer” (T.H., mann)
  • ”Men en god styreleder får det beste ut av den enkelte. Styreleders rolle er veldig, veldig, veldig viktig” (H.J.A., kvinne)
  • ”Det er minst dobbelt så krevende å være styreleder som vanlig styremedlem” (C.T., mann)

Disse utsagnene er i tråd med funnene i en vitenskapelig artikkel jeg nylig har publisert med noen kollegaer. I artikkelen har vi sett på styreledelse i små bedrifter.

Styreledelse og strategi i små bedrifter

Styrets strategiengasjement er generelt sett på som et tegn på effektivt styrearbeid. I denne artikkelen ser vi på betydningen av styreledelse for styrets strategiengasjement i små bedrifter. Data ble hentet fra 140 små norske bedrifter, og resultatene ble vurdert over tid. Effekten av styreledelsen har tidligere nesten ikke vært studert systematisk. Studiet viser at lederatferd og prosesser i styrearbeidet er mye viktigere enn strukturelle egenskaper som antall styremedlemmer, uavhengige styremedlemmer og om daglig leder også er styreleder.

I undersøkelsen ble styreleders arbeid vurdert ut fra dennes dyktighet til å motivere og bruke styremedlemmenes kompetanse, dennes dyktighet i å formulere beslutningsforslag og summere konklusjoner etter styreforhandlingene, og styreleders dyktighet til å lede styremøtene uten å fremme sin egen agenda. De undersøkte bedriftene hadde mellom fem og femti ansatt – aritmetisk gjennomsnitt var 22 ansatte. Antall styremedlemmer var mellom tre og ti – aritmetisk gjennomsnitt var 4,4. Studiet er gjennomført med støtte fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Revidering av corporate governance anbefalinger

Studiet gir empirisk støtte for å anvende en teamproduksjonstilnærming for å studere styrer og corporate governance. Studiet hjelper eiere og ledere i små bedrifter til å forbedre styrearbeidet. Det har videre implikasjoner for innholdet i anbefalinger for god corporate governance i små bedrifter. Det viser helt spesifikt hvor viktig det er med styreutviklingsinitiativ og styreevalueringer.

Små bedrifter kjennetegnes ofte ved konsentrert eierskap, og tradisjonelle styre- og corporate governance modeller kan være tvilsomme for slike bedrifter. Teamproduksjonsteori har sin bakgrunn i mikroøkonomisk teori, og den søker å forklare samarbeidende atferd mellom enkeltpersoner som settes sammen i et team. Teorien viser betydningen av at det investeres i å få teamet til å arbeide sammen. Sett i forhold til en bedrift vil dette teamet være styret, og studiet viser hvor viktig det er å ha godt fungerende styreledere og at initiativ tas for å utvikle styrearbeidet gjennom tilpasset ledelsesverktøy. 

Skribent: Morten Huse, President, European Academy of Management og Professor i Organisasjon og Ledelse, Handelshøyskolen BI