Etter endringene skal oppfølgingsplan være utarbeidet senest etter fire uker fravær, mot seks uker etter dagens regler. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder når denne er utarbeidet. Også dialogmøter skal gjennomføres på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dialogmøte i regi av arbeidsgiver skal avholdes etter syv uker, mot 12 uker etter dagens ordning. Endringene omfatter videre nye rutiner for innsending av dokumentasjon til NAV. Arbeidsgiver skal sende inn kopi av oppfølgingsplanen og opplysninger som viser at reglene for dialogmøtet er overholdt. Opplysningene skal sendes inn etter ni ukers sykmelding. Aktiv sykmelding avvikles. Ordningen anses ikke å ha fungert hensiktsmessig i forhold til å tilbakeføre arbeidstakerne til ordinært arbeid.

NAV skal fortsatt avholde dialogmøte etter 26 uker, men arbeidsgiver, arbeidstaker, behandler eller NAV kan kreve at det gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Det åpnes også for å ha et tredje dialogmøte dersom noen av disse krever det.

Gebyr ved manglende oppfølging

Arbeidsgiver får plikt til å sende inn opplysninger til NAV etter ni uker. Det kan ilegges et gebyr på omlag 5000 kroner (seks rettsgebyr) dersom opplysninger om oppfølgingsplan og kopi av planen ikke er sendt inn. Et tilsvarende gebyr kan pålegges dersom opplysninger om dialogmøte ikke er gitt. NAV skal varsle arbeidsgiver med en frist på tre uker før gebyr pålegges. NAV er ansvarlig for å avholde dialogmøte 2. Arbeidsgiver skal sende inn oppdatert oppfølgingsplan senest én uke før dette møtet. Det foreligger også møteplikt. Etter nye regler kan NAV ilegge gebyr for overtredelse av hver av disse forpliktelsene på ca. 5000 kroner (seks rettsgebyr).

Tekst: Marit Ingvaldsen Risvaag sticos.no