Kiwa er et globalt sertifiseringsorgan med lang historie i Norge. Vi satte oss ned med to av selskapets ansatte for å diskutere sertifisering, og hvordan moderne ledelsessystemer hjelper bedrifter verden over med å nå sine mål. 

Det finnes en ISO-standard for ethvert behov. ISO 9001, standarden for kvalitetsledelse, er selve flaggskipet. Den er anerkjent i hele verden, og bare i Norge er det mer enn 2000 sertifiserte bedrifter. I takt med den teknologiske utviklingen har behovet for nye, mer spissede standarder vokst frem, og i dag foreligger det sertifiseringer for en lang rekke områder som er relevante for at en bedrift skal nå sine mål.

– Det har vært en stor utvikling i standardene og hvordan bedrifter bruker dem. Da vi startet opp med sertifisering på 80-tallet, var det ikke uvanlig at kvalitetssystemet var et sett med permer som bare ble åpnet når bedriften ventet besøk fra revisor. I dag har standardene endret rolle til å bli viktige ledelsesverktøy. Ledelsessystemet er skreddersydd for å bidra til at den sertifiserte bedriften når sine økonomiske mål og realiserer sin strategi, forteller Harald Schjølberg, revisjonsleder i Kiwa. 

– Vi ser en klar trend blant våre største kunder at de velger å sertifisere seg for stadig flere standarder. Bedriftsledere møter økende krav og forventninger fra sine kunder. De må kunne dokumentere at bedriften har gode rutiner for produksjon og HMS, at de ivaretar miljøet og at de har gode rutiner for å sikre sensitive og forretningskritiske kundedata. I global konkurranse kan det dukke opp spørsmål om hvordan bedriften jobber med anti-korrupsjon, forklarer Schjølberg videre.

Integrerte ledelsessystemer

For ikke lenge siden valgte den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, å bygge om alle standardene slik at de fikk en felles oppbygging. Dette gjør det enklere å bruke standardene om hverandre, og det er primært særkravene som gjelder for hver enkelt standard som skiller dem fra hverandre.

– At standardene nå har en felles oppbygging gjør det enklere å bevege seg mellom de ulike fagområdene og integrere nye standarder i ledelsessystemet til bedriften. Det snakkes mye om integrerte ledelsessystemer. Dette er et begrep som har dukket opp for å forklare hvordan ulike standarder spiller sammen for at en bedrift skal nå sine mål. I stedet for en silo-tankegang, der kvalitetssjefen jobber med kvalitet, miljøsjefen med miljø og HR-direktøren jobber med HMS, koordineres innsatsen på tvers av fagfeltene for å nå ett felles mål; nemlig å forbedre hele organisasjonen, sier Jørn Are Granerud, direktør for sertifisering i Kiwa.

Harald Schjølberg vil også fremheve de to nyeste standardene, ISO 45001 for arbeidsmiljø, og ISO 37001 for antikorrupsjon, som svært viktige skritt, som han mener vil sørge for en bedre hverdag for arbeidstakere.

– ISO 37001 vil være viktig for å hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til å ta styring og forhindre korrupsjon. Det skjer ved å informere, jobbe med ansatte i utsatte posisjoner, og sørge for at ledelsen tar en aktiv rolle for å forhindre uheldige episoder, forteller Schjølberg.

– ISO 45001 er på sin side et viktig steg videre for å få fokus på interne verdier og arbeidsmiljø. Vi har hatt god lovgivning på dette i Norge, men nå har vi en standard som er lik for hele verden. Det er viktig når man konkurrerer med bedrifter internasjonalt, som kanskje ikke har fulgt de samme kravene tidligere. Nå er det enkelt å sammenligne og vite at alle skal levere på samme krav, fremhever han.

Granerud og Schjølberg trekker også frem ISO 27001 som en annen høyaktuell standard for bedrifter i dag. For bedrifter er det helt essensielt å ha gode systemer og rutiner for å håndtere informasjonssikkerhet, noe denne standarden er med på å sikre. Standarden har flere likhetstrekk med GDPR, og kan bidra til å systematisere arbeidet med å møte kravene i den nye personvernsforordningen. Samtidig beskriver ISO 27001 beste praksis for å beskytte selskapets data.

Sertifisering gir besparelser

De to kollegene påpeker at det er åpenbare økonomiske fordeler med sertifisering. Både fordi man får markedstilgang, og fordi det gjerne innebærer vesentlige besparelser. Et godt eksempel er Kristiansand kommune, som i 2016 ble den første kommunen i Norge til å ISO-sertifisere seg innen energiledelse. De siste ti årene har kommunen gjennomført en rekke ENØK-tiltak i sine bygg, noe som har ført til 90 millioner sparte kroner de siste ti årene.

Andre sertifiseringer fører også til besparelser. Miljøsertifisering gir for eksempel god kontroll på avfallet, trafikksikkerhet-sertifisering gir en stor samfunnsmessig og økonomisk gevinst, samtidig som fornuftig kjøring sparer drivstoffkostnader. Antikorrupsjon-sertifisering betyr mindre sjanse for tapt omdømme og dermed tapt inntjening.

– For å si det enkelt: Sertifisering gir deg markedstilgang som bedriften kanskje ikke ville hatt ellers, og på lengre sikt vil du jobbe smartere, bedre og spare penger, sier Granerud.

Kompetanse – en nødvendighet for å lykkes

Revisorene fra Kiwa er begge enige om at kompetanse om ISO-standardene, og forståelse for hvordan de kan brukes, er kritisk for at en bedrift skal lykkes med ledelsessystemet. 

- Ledelsen må forstå nytteverdien av sertifiseringen. Uten forpliktelse fra toppledelsen vil heller ikke ledelsessystemet bidra til å skape merverdi for selskapet. Mange ledere får en «aha-opplevelse» når de ser hvordan ledelsessystemet kan integreres med selskapets mål og strategier. Samtidig trenger nøkkelpersoner som jobber med ledelsessystemet kompetanse om standardene, men enda viktigere; de må forstå hvordan ledelsessystemet må skreddersys for å at bedriften skal nå sine mål, sier Granerud. 

- De ansatte må også trenes i å gjennomføre interne revisjoner og arbeide med kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet. Enkelte standarder krever også fagspesifikk kompetanse, f.eks. inne miljøfag og energiledelse, avslutter Granerud. 

Les også: Hva er bærekraftsrapportering, og hvordan kommer du i gang? - ledernytt.no