Må din bedrift levere årsoppgjør?

Alle norske, regnskapspliktige bedrifter er omfattet av regnskapsloven. Som minimum må man utarbeide et årsregnskap. Årsregnskapet viser de økonomiske aktivitetene bedriften har hatt i løpet av året.

Hva er det som skal leveres i årsoppgjøret?

Årsoppgjøret omfatter både regnskap og skatt. Når det kommer til regnskapet er det årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjon og revisjonsberetning som skal leveres.

Dette må årsregnskapet inneholde:

•   Resultatregnskap

•  Balanse

•  Noter

•  Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)

•  Revisjonsberetning (hvis bedriften er revisjonspliktig)

Mye å gjøre? Få en erfaren og effektiv regnskapsfører til å hjelpe deg med årsoppgjøret. Ta kontakt med Accountor, så finner vi en løsning som passer for din bedrift.

Årsregnskapet til selskapet er offentlig informasjon

I følge regnskapsloven skal årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen være offentlige. Det betyr at alle som ønsker det har rett til å lese innholdet, og slik få et innblikk i bedriftens samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Når skal årsoppgjøret leveres?

Det er viktig å overholde fristen, hvis ikke kan man få gebyrer. Årsregnskapet og årsberetningen må ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. De aller fleste bedrifter følger det alminnelige regnskapsåret som slutter 31. desember, og fristen for ferdigstillelse av årsregnskapet er derfor 30. juni.

På samme dato må også generalforsamlingen ha ferdigbehandlet årsregnskapet og årsberetningen. Alle aksjeeiere må få tilsendt årsregnskapet, samt årsberetning og revisjonsberetning der det er aktuelt, senest en uke før generalforsamlingen.

Årsregnskapet skal sendes inn til myndighetene senest én måned etter ferdigstillelse, altså 31. juli.

Før årsregnskap og årsberetning kan sendes inn må det underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder. Innsendinger foregår nå kun elektronisk, gjennom Altinn.

Unngå forsinkelsesgebyr

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt på virksomheter som er opplysningspliktige, og leverer disse opplysningene etter fristen. Om man leverer årsregnskapet etter fristen kan man få et gebyr på opptil kr. 52.450.

Små foretak slipper å levere årsberetning

Alle små foretak må levere årsregnskap, men har ikke krav til å utarbeide årsberetning som en del av årsregnskapet.

For å bli regnet i kategorien «små foretak» må man oppfylle disse vilkårene: 

•  Salgsinntekt under 70 millioner kroner

•  Balansesum under 35 millioner kroner

•  Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er under 50 årsverk

Allmennaksjeselskaper og øvrige børsnoterte selskaper regnes inn under kategorien store selskap, selv om de tilfredsstiller kravene i listen over.

Trenger du hjelp med regnskapet, eller annen økonomisk rådgivning? Ta kontakt med oss i Accountor for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift. 

Les flere artikler om økonomi og personal her