Inkassoprosessen kan være tung og vanskelig, og mange kvier seg for å sette i gang. Det er en strengt regulert prosedyre som må gjennomføres på korrekt vis. Man må opptre profesjonelt, ha orden i papirene og på samme tid sørge for at kunden behandles på en god måte.

For å unngå inkasso er det viktig å ha klare kontrakter og gode rutiner. I tillegg kan det være lurt å kredittsjekke kundene før man inngår en avtale.

Å bruke et profesjonelt inkassobyrå

Med inkasso menes å kreve inn kunders penger ved forfalte pengekrav. Bedrifter kan velge å gjøre dette selv, eller overlate innkrevingsprosessen til et inkassoselskap. For å drive denne slags virksomhet må selskapet følge strenge regler, blant annet gjennom inkassoloven, i tillegg til å ha tillatelse fra Finanstilsynet.

Det er mange grunner til å velge InkassoPartner. Noen av disse kan være at du vil få inn flere utestående beløp raskere, da folk ofte forstår at det er alvor når de får en henvendelse fra oss. Kundeforholdet kan bedres da vi vet hvordan vi skal kommunisere med folk som skylder penger. Dette er også noe du vil spare mye tid og energi på, da vi tar oss av jobben med å ringe, sende purringer og inkassovarsler. I tillegg er vi underlagt lov om god inkassoskikk, personvern, osv, og oppdatert på lover og regler.

Inkassoprosessen

Hovedmålet med  inkassosaker er å få løst saken fortest mulig, på best mulig måte for alle parter. Det prioriteres først og fremst å få igang en nedbetalingsplan eller utsatt betalingsfrist.

For at et inkassoselskap skal kunne iverksette inkassotiltak, skal skyldner etter kravets forfall ha fått skriftlig varsel om tiltaket. Det skal også ha blitt sendt en betalingsfrist på minst 14 dager som har forfalt uten at innbetaling har funnet sted.

Betalingsoppfordring

Når et krav har gått til inkasso, vil det sendes en betalingsoppfordring så fort fristen på minst 14 dager er utløpt. Denne oppfordringen skal igjen ha minimum 14 dagers betalingsfrist. Dette er siste frist før det igangsettes rettslig inndriving.

Krav som betalingsoppfordringen skal inneholde:

 • den skal være skriftlig
 • opplysninger om å betale eller eventuelt komme med innsigelser innen 14 dager
 • navnet på fordringshaver
 • opplysninger om hva kravet gjelder
 • kravets størrelse, spesifikasjon av hovedkrav og tilleggskrav
 • forsinkelsesrentens størrelse og beregningstidspunkt
 • opplysninger om konsekvenser ved å ikke betale: ytterligere kostnader og rettslig inndriving
 • opplysninger om retten til å kreve nemndsbehandling

Er du lei av kunder som ikke betaler? La InkassoPartner ta saken din i dag!

 

Når kunden har innsigelser til kravet

Et krav kan ikke sendes til inkasso dersom det foreligger en tvist mellom kunde og leverandør. Det kan heller ikke sendes inkassovarsel. Inkasso må stoppes umiddelbart om kunden kommer med en klage på tjenesten.

Ofte kan innsigelsen dreie seg om uenighet om leveransen eller at for eksempel kunden mener å ha blitt feilfakturert eller ikke har mottatt faktura. I begge tilfeller er det uansett viktig å ha en god kontrakt med klare vilkår.

Dersom man ikke kommer til enighet og finner en løsning, må saken tas til Forliksrådet. Det samme gjelder hvis innsigelsen kommer etter at du har startet inkasso.

Ved en tvist er det viktig at du har en skriftlig kommunikasjon og tar vare på all dokumentasjon hvis saken skulle gå videre.

Når det kommer til rettslig inkasso er det svært viktig å kjenne til og være godt oppdatert på lovverket. I mange tilfeller løses de fleste inkassosaker gjennom brev, telefon eller en eventuell avtale om nedbetaling. Dersom kravet fremdeles ikke betales frivillig, blir det vurdert å løse saken gjennom rettslige tiltak.

Når det kommer til rettslig inkasso er det svært viktig å kjenne til og være godt oppdatert på lovverket. I mange tilfeller løses de fleste inkassosaker gjennom brev, telefon eller en eventuell avtale om nedbetaling. Dersom kravet fremdeles ikke betales frivillig, blir det vurdert å løse saken gjennom rettslige tiltak.

Prosessen rundt rettslig inkasso foregår slik:

 • innsending av forliksklage til Forliksrådet for å oppklare uenigheter.
 • innsending av utleggsbegjæring til Namsmannen dersom det er mulighet for trekk i lønn, eller pant i eiendom og løsøre. Hvis kunden fortsatt ikke betaler, er neste steg å sende en begjæring om tvangssalg.
 • hvis det dreier seg om en bedrift, er det mulig å få inn kravet gjennom konkurspågang. Dette er en tredelt prosess som består av konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs

God inkassoskikk

Inkassoselskap plikter å opptre i samsvar med god inkassoskikk. Dette betyr at de ikke får bruke metoder som utsetter andre for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Dersom denne skikken brytes, kan kosekvensene bli at hele eller deler av omkostningene ved inndrivingen kan falle bort. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder omkostningene ved inndrivingen, ikke selve kravet.

Brudd på god inkassoskikk kan ifølge Forbrukerrådet være:

 • feilaktige opplysninger om konsekvensene av å ikke betale
 • opplysninger om at saken vil gjøres kjent for venner eller familie
 • oppførsel som er krenkende, ved at du for eksempel blir oppsøkt på jobben
 • telefoninkasso sent på kvelden, om natten, eller på helligdager
 • inndriving av krav som er grunnløse eller omtvistede ved ordinær inkasso
 • registrering av betalingsanmerkning når kravet er omtviset
 • tilbud om lån for å dekke fordringen

Gjennom web kan du enkelt registrere dine egne saker – registrer deg her!