Kjærsti Gangsø er daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, og har vært leder i en årrekke. Vibeke Arntzen Fredriksen er coach og lederutvikler og driver firmaet All or Nothing Coaching. Hun jobber daglig med ledere som ønsker å utvikle seg. De ser begge behovet for bevisst, strategisk utvikling, i takt med at samfunnet endrer seg og folk forandrer seg.

Ledermål Vibeke[1].jpg
Bilde: VIbeke Arntzen

 

Påfyll blir nedprioritert

– Det er meningsfylt, men også krevende å være leder.  En god leder er etter min mening tydelig, trygg og motiverende. Dette er egenskaper som krever at lederen ivaretar egen energi, utvikling og engasjement. Det handler om å passe på eget surstoff før du hjelper andre, forklarer Fredriksen.

– Min mening er at alle mennesker trenger utvikling og vekst. Det handler ikke alltid om å lære noe nytt, men om å lære mer om ting vi allerede kan. Som leder er du ofte på «toppen» og da handler det om å utvikle seg i bredde og dybde, og mange ganger mer som leder enn som fagperson.


– De fleste har hektisk dager hvor det kan være en prioriteringssak å bruke tid på egen utvikling. Påfyll og utvikling blir ofte prioritert bort i en travel hverdag. Flere som kommer til coaching og sparring hos meg er ofte umotivert, stresset og har lite energi, på grunn av at de ikke har tatt vare på egen energi og engasjement. Da blir de heller ikke gode ledere for andre mennesker. I coachingen settes mål og jeg har til gode oppleve at noen blir mindre motivert og engasjert av å sette mål som gir utvikling og vekst.

– Jeg tenker også at det er viktig som leder å være en rollemodell, vise de ansatte at det er riktig og viktig, selv i en travel hverdag, å sette av tid til egenutvikling og påfyll. En inspirerende, tydelig og fremoverlent leder er avgjørende for de ansattes trivsel, for arbeidsmiljø og bedriftens resultater.

ledermål 2.jpg
Bilde: Kjærst Gangsø

Hvor svikter det?

Gangsø fremhever at det ofte kan være utfordrende å prioritere systematikk og å sette av tid.

– Systematikk vil jeg tro blir nedprioritert hos mange, og de kan også ha vanskeligheter med å prioritere tid til utvikling. Det er lett å bli en gjører, som bruker all tid på å løse oppgavene selv istedenfor å veilede andre. Med systematikk mener jeg jevnlig oppdatering, kurs og/eller samtaler om egen lederoppgave, forklarer hun.

Fredriksen ser mye av samme problematikken i sitt arbeid, og legger til at det også finnes ledere som er såre fornøyd med egne ferdigheter.

– En leder kan lett glemme seg selv opp i alle oppgaver som skal gjøres i en hektisk arbeidshverdag. Mange ledere gir, og glemmer å fylle på. De er opptatt av resultater og leveranser, og prioriterer ikke å ivareta seg selv. Ledere som ikke passer på egen utvikling og eget energipåfyll, mister ofte motivasjon og blir dermed mindre engasjerte som ledere. Dette smitter over på team og medarbeidere. 

– Det er også viktig å påpeke at en leder som er mett og fornøyd, ikke blir en god leder. Denne lederen vil ikke ofte ikke være en endringsleder eller åpen for nye muligheter. Dette kan være krevende for de ansatte som har gode ideer om endring og utvikling av bedriften. Denne lederen vil heller ikke være en god rollemodell.

– Ledere som er opptatt av egen utvikling, er også mer opptatt av medarbeiderens utvikling og ofte med på lag med sine ansatte. En leder som mest er opptatt av sin egen fortreffelighet, vil ikke være så opptatt av å løfte frem egne medarbeidere, siden de da mister sin egen «glans og anerkjennelse» En slik leder oppleves ofte som lite raus og lite motiverende.

Konkrete måltiltak

Gangsø setter ydmykhet og bevissthet øverst i sin utvikling som leder, og har også konkrete tips til andre ledere som ønsker å utvikle seg.

– Jeg tenker at de jeg jobber med, er avhengige av min ledelse, og at min oppførsel og mine valg påvirker deres hverdag. Å være bevisst på det, og samtidig ha evnen til å lytte, være tydelig, skjære gjennom og ta beslutninger, er en evig balansegang.

– Det hjelper også å kunne litt om ledelsesteorier. Jeg har selv tatt kurs på NTNU og BI, og det gir litt ballast. Så tror jeg en mentor kan være fint, eller kolleger i samme situasjon. Noen å snakke med. Jeg er så heldig å ha en mann som fungerer både som mentor og samtalepartner. Det gir gode og ærlige tilbakemeldinger og trygghet i lederrollen.

– Jeg prøver å prioritere å ha overblikk, slik at jeg IKKE drukner i egne oppgaver og ikke har tid til å se hver enkelt. Men det er lett å si at det skal være slik, og mange ganger vanskelig å gjennomføre. Vi sitter vel alle i glasshus …

Statussjekk og jobbhjul

Fredriksen bruker et jobbhjul som en konkret teknikk for egenevaluering, slik at lederne vet hva de bør forbedre.

– En god måte å sette seg mål på, er å ta en statussjekk for hvordan ting er i dag og hva lederen ønsker annerledes eller en utvikling på. Jeg tenker at vi alle, både ledere og medarbeidere, har god nytte av en slik statussjekk to ganger i året. En egenevaluering av seg selv som leder og sine hovedoppgaver.

– Et av verktøyene jeg jobber med, et det vi kaller et jobbhjul. Her fyller du ut de viktigste områdene du har som leder. Et sånt hjul har områder som blant annet disse:

  • Endringsledelse
  • Administrativ ledelse
  • Personalhåndtering
  • Strategi
  • Medarbeiderutvikling
  • Teamledelse
  • Hverdagsledelse
  • Motivasjon
  • Egen kommunikasjon

– Etter at du har skrevet inn områdene, er neste steg å gi deg selv en score på en skala fra én til ti, ut fra hvor fornøyd du er med egen innsats på dette området. Når alle områder er fylt ut og skalert, velger du deg to fokusområder og setter opp tiltak og mål for forbedring til neste evaluering. Hva ønsker du som leder en positiv endring på? Hva er målet? Hvordan skal du få til denne endringen? Hva er planen? Tidsfrist? Hvorfor er dette viktig? Hva vil det gi deg? Hvordan vil denne endringen påvirke andre?

 – Det du bør prioritere, er der du scorer lavest, eller det som er viktigst for deg som leder som både påvirker din prestasjon og følelse av mestring, men som også påvirker dine medarbeidere positivt. Som leder er det viktig å være tydelig både i kommunikasjon, men også i strategi og mål. Ingen trives med utydelighet, det skaper ofte usikkerhet som igjen kan skape til uro og misnøye i organisasjonen. Det er også viktig i dagens samfunn å være god på endringsledelse. Det å være foran i skoen, åpen for det nye. Lytte og involvere sine ansatte, men være beslutningsdyktig.


En god leder er opptatt av utvikling, mål, og vekst for seg selv og sine ansatte.
En god leder spiller på lag, men tør å vise vei. Tydelig, Trygg og Tøff, avslutter Fredriksen

Tekst: Inger Lise Kontochristos