Vant til lavt sykefravær

Samuelsen forklarer at Nkom er en offentlig virksomhet på Sørlandet som har i underkant av 170 medarbeidere med høy kompetanse. Nkom er en moderne kunnskapsorganisasjon med høyt arbeidspress og krav til leveranser. Typiske utfordringer i bedriften kan være muskel og skjelettplager, stress og dårlig søvn.

– Nkom har alltid hatt lavt sykefravær. Så skjedde det en endring i første halvdel av 2018 der vi så at fraværet begynte å øke, og vi ble urolige for at ting gikk i feil retning. Vi har alltid hatt god sykefraværsoppfølging, med en kompetent HR-seksjon, god lederstøtte, god kontakt med NAV og bedriftshelsetjeneste, så vi gjorde mye riktig allerede. Vi kunne enten fortsette som tidligere, eller vi kunne se etter andre metoder.

– Det var viktig for oss å involvere de ansatte, så ledelsen diskuterte og forankret saken med arbeidsmiljøutvalget og fagforeningene. En økning i sykefraværet er en belastning for dem som er syke, men det er også en belastning for dem som er igjen på jobb og som får mer å gjøre som følge av at en kollega er syk.
- Vi tok kontakt med bedriftshelsetjenesten vår for å få profesjonelle råd og veiledning til et mulig opplegg, og vi kom sammen frem til «Overskudd med Stamina», et prosjekt som skulle gå over en seks-måneders periode. Livet består av mer enn tiden du tilbringer på jobb, og derfor ble det viktig for oss å tilby et opplegg der hele mennesket, i et 24-timers perspektiv, kom i fokus. Døgnet kan deles i tre hovedbolker: jobb, fritid og søvn. Hvis den totale belastningen blir for stor, kan det påvirke både jobbytelse og privatliv.

Forebygge og begrense

Samuelsen forklarer at målet med prosjektet først og fremst var å forebygge og begrense sykefraværet.

– Vi ønsket et opplegg som kunne tilbys både dem med lang sykefraværshistorikk, men også dem som kjente at de trengte verktøy for å styrke egen helse og unngå å bli sykemeldt på sikt. Det var viktig for oss at prosjektet gikk over lengre tid, og at det skulle gi langtidseffekter for deltakerne. «Overskudd med Stamina» innebar en del egeninnsats, og for å avklare motivasjon hos deltakerne, gjennomførte HR en samtale med den enkelte. Det ble også holdt et informasjonsmøte der bedriftshelsetjenesten fortalte om innholdet i prosjektet og hva deltakerne kunne ha i vente. Vi endte opp med 15 motiverte deltakere.

– Deretter foretok Stamina Helse individuelle kartleggingssamtaler, der de så på hvilke utfordringer de ansatte hadde på jobb og i fritiden. Hva trigget u-helse hos den enkelte, hjemme og på arbeidsplassen? Det var den enkeltes totalbelastning som var i fokus. På bakgrunn av funn i kartleggingssamtalen fikk hver deltaker en individuelt tilpasset timeplan med aktiviteter for de neste seks månedene. Denne ble evaluert og justert dersom det var behov underveis.

Marit Samuelsen og Mira Bøge.jpg

Foto: Fra venstre,Marit Samuelsen og til høyre, Mira Bøge.

Effekt og oppfølging

Samuelsen forklarer at hver enkelt deltaker i prosjektet fikk 18 individuelle oppfølgingstimer, cirka én hver uke, og det ble gjennomført seks gruppesamlinger, noe som kunne være alt fra samtaleterapi eller gå-samtaler, stressmestring, fysioterapi, yoga eller veiledning i kosthold eller trening.

– «Overskudd med Stamina» startet i desember 2018, og ble avsluttet i sommer.  Resultatene har så langt vært veldig gode, og nå ser vi på hvordan vi kan videreføre denne metodikken. Siden tidlig i vår har faktisk ingen av deltakerne i prosjektet vært sykemeldte. Det er vi svært glad for, men vi ser at det er viktig at vi fortsatt har fokus på dette arbeidet fremover. Vi ser for oss at det kan bli aktuelt å tilby tidligere deltakere noe oppfølging videre, og det kan også bli aktuelt å tilby andre ansatte noe tilsvarende som «Overskudd med Stamina» etter behov.

– Det ser ut til at prosjektet også har ført til et ekstra godt samhold blant deltakerne. Noen har funnet sammen på tvers av ulike avdelinger og motiverer hverandre til å for eksempel trene sammen. Flere av deltakerne har fremhevet at det har blitt enklere å komme på jobb når du har en «dårlig dag». Det er mer åpenhet rundt det å ha utfordringer.

Læring for andre

Samuelsen forteller at Nkom i det daglige jobber systematisk med sykefraværsarbeid og har kunnskap og gode rutiner på området.

– Vi ønsket likevel å knytte oss nærmere til vår bedriftshelsetjeneste som er en profesjonell rådgiver, og som kunne bidra med kompetanse på området og gi lederstøtte i krevende saker. Sykefravær er dyrt for en virksomhet, og for oss har det vært lønnsomt å investere i økt jobbhelse for å få ned sykefraværet. Når en virksomhet skal gjennomføre et så stort prosjekt som vårt, er det avgjørende med en engasjert toppledelse og god involvering blant de ansatte for å lykkes. Deltakerne i vårt prosjekt hadde mange oppfølgingstimer og aktiviteter, og dette foregikk i all hovedsak i arbeidstiden. Effektene av prosjektet har vist seg å være økt jobbnærvær, jobbmotivasjon og trivsel. Vi anbefaler alle ledere å begynne å se de ansatte i et 24-timersperspektiv, avslutter Samuelsen.

Aktiviteter i prosjekt «Overskudd med Stamina»

På bakgrunn av kartleggingssamtalene med bedriftshelsetjenesten ble det laget individuelle timeplaner med individuelle tiltak og gruppesamlinger.

 • Arbeidsplassvurdering (ergonomi)
 • Funksjonsvurdering
 • Mentaltrening
 • Mindfulness
 • Gå-samtaler
 • Veiledning i øvelser
 • Støttesamtaler
 • Kostholdsveiledning
 • Oppmerksomhetsyoga
 • Søvnveiledning
 • Smertehåndtering
 • Gruppesamlinger (ulike aktiviteter, foredrag osv.)

OM NKOM

Nkom er tilsyns- og kontrollorgan for elektronisk kommunikasjon og post i Norge. Nkom skal bidra til å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester). Nkom skal også sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og god kvalitet Virksomheten har et særskilt ansvar knyttet til sikkerhet og beredskap i ekomnett- og tjenester.

Tekst: Inger Lise Kontochristos