1. Faktakonflikt

Når ansatte synes det er vanskelig å gi slipp på sitt virkelighetsbilde, havner de lett i en kamp om hva som er rett og galt. Det handler om ulike tolkninger av samme hendelse. Konflikten kan for eksempel dreie seg om hvordan en oppgave skal utføres, hvilken metode som skal brukes eller hva som er rett og galt i en saklig diskusjon. Du som leder må i slike situasjoner fokusere på mål og resultater i stedet for metode, for å signalisere at det kan være flere veier til målet. Hvis dette ikke er mulig, avklar hvilke regler, retningslinjer eller metoder som gjelder.

2. Rollekonflikt

Oppstår når det er uklart hvem som gjør hva, når grenser og arbeidsdeling er uklar, og det er uklart hva som inngår i ulike roller. Det kan for eksempel være at Lise blir sint på Trond fordi han ikke sjekker inn hos kunder hver uke, noe Lise tror er jobben hans. Men Trond venter på at personen han tror er kundeansvarlig, skal gjøre det. En rollekonflikt fører til generell frustrasjon og redusert effektivitet fordi oppgaver ikke blir gjort, eller at de blir gjort to ganger av flere ansatte. Her må du som leder bestemme og klargjøre hver persons plikter og ansvar.

3. Interessekonflikt

Hvis de ansattes interesser eller mål er uforenlige, fører det ofte til prestisjekamp. Dette kan være rangeringskonflikter som omhandler meritter, alder og så videre. Vanlige årsaker til interessekonflikt er omorganiseringer og nedbemanninger. Det kan være at noen blir forfremmet, eller det blir konkurranse om stillingene. I slike situasjoner bør du begrunne hvorfor avgjørelsen ble tatt. Det er lettere å akseptere en beslutning basert på fakta og objektivitet. I tillegg bør du få på plass støttetiltak og andre alternativer for de involverte.

4. Verdikonflikt

Siden verdier er noe som er dypt forankret i oss, er dette ofte den vanskeligste typen konflikt å håndtere. Det kan handle om folks synspunkter, moral, ideologi eller tro. I disse tilfellene bør du prøve å få partene til å respektere hverandre til tross for deres forskjellige verdier.

5. Atferdskonflikt

Dette er konflikter der en ansatt oppfører seg på en måte som andre finner forstyrrende. Ofte er oppførselen ikke knyttet til en bestemt situasjon, men vil uansett føre til konflikt med de som er rundt. Det kan handle om negative og bedrevitende holdninger, aggressivitet eller trakassering. For å løse slike situasjoner, kan du snakke med den det gjelder for å finne ut hva som ligger bak. Det kan være mangel på bekreftelse eller private problemer. Ha også samtaler med hele teamet for å bli enige om spillereglene og hvilken atferd som aksepteres.

6. Humbug-konflikt

Oppstår når gruppen har behov for å uttrykke generell misnøye, sinne og frustrasjon. Små ting blir gjerne store. Hvis ansatte antar at alle har samme utgangspunkt, kan det bli langvarige diskusjoner. Iblant kan konfliktene løses av seg selv bare ved at noen spør: "Hva mener du egentlig?" I de fleste tilfellene kan du stort sett overse små uenigheter. Samtidig kan det bak oppstyret ligge noe mye mer alvorlig. Hvis du mistenker det, må du finne roten til den faktiske årsaken.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se