– Ved å fokusere på styrkene til hver enkelt medarbeider og deg selv, forløser du et stort potensial til enestående prestasjoner. En balansert bruk av verdier og styrker i et team er nøkkelen til utvikling og produktivitet, sier Lisa Vivoll Straume som jobber med styrkebasert lederutvikling i selskapet MIND: et av Europas ledende innen anvendt styrkebasert lederutvikling.

Tilfredshet er ikke nok

Lisa Vivoll Straume har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU, og er opptatt av menneskelige styrker og ressurser, og hva som skal til for at mennesker kan fungere på sitt beste. 

Ifølge Straume kan lykkefølelsen øke prestasjonene i arbeidslivet, men gjør oppmerksom på at lykke deles i to dimensjoner målt i tilfredshet og engasjement. Hun påpeker at det ikke holder med tilfredse ansatte for å få produktive ansatte.

Mange bedrifter jobber mye med tilfredshetsundersøkelser og setter likhetstegn ved tilfredse ansatte og produktivitet. Forskning viser derimot at tilfredshet ikke er nok, det er engasjement og interesse som utløser lyst til innsats og utvikling, og disse følelsene tilhører et annet system i hjernen vår.

– En medarbeider kan være tilfreds med å gå på jobb, gjøre enkle oppgaver og glede seg til neste lunsjpause. Det bidrar ikke til økt produktivitet!

Ifølge Straume er tilfredshet på jobben bra for gode samtaler og samhold på arbeidsplassen. Det har en positiv effekt på helsen og kan redusere sykefraværet. Det har derimot liten eller ingen påvirkning på produktiviteten.

– Du som leder må i tillegg sørge for å skape et arbeidsmiljø hvor folk er motiverte for å ta utfordringer, handle på et mulighetsrom og gå utenfor komfortsonen.

Du må inspirere og engasjere

En av Straumes artikler, publisert i et av fagfeltets mest anerkjente tidsskrift, viste at inspirasjon hovedsakelig påvirkes av ytre omstendigheter. Hele 74 prosent av det som påvirker inspirasjonen hos medarbeidere kunne forklares av situasjonen og ikke personen.

– Dette tyder på at du har stor mulighet til å inspirere dine medarbeidere til å bli engasjert, og med det påvirke den lykkefølelsen som bidrar til produktivitet. Følelser regulerer adferd og uten lyst til å legge innsats og energi i oppgavene blir det vanskelig å gjennomføre. Som leder må du tilrettelegge konteksten på en måte som skaper mening, indre motivasjon og lyst til å nå målene.

Visjoner er viktig

– Det er lett å lage mål, det vanskelige er å få folk til å nå målene.

Et mål uten en visjon gir ifølge Straume ingen mening. Motivasjonen ligger i det bildet som males av verden slik den er etter oppnådd mål. Visjonen er den dypere årsaken til målene, og sånn sett er målene bare virkemiddel for å få til noe større.

– Når alle vet hvorfor det er viktig å nå et mål, vil motivasjonen for å lykkes øke.

Straume presiserer at mål og strategier er viktige virkemidler for en bedrift eller en organisasjon, men visjonen gir målet mening – den gir svaret på hva som vil skjer når selve målet er nådd.

Verdier er kjernen til utvikling

Verdier er ifølge Straume grunnleggende leveregler. De er stabile og fungerer som vårt innvendige kompass. Vi endrer meninger, holdninger, tanker og følelser - men verdiene består. Når du handler i tråd med egne verdier viser forskning at produktiviteten øker. Når du handler på tvers av verdiene dine tappes du for energi.

I Mind’s styrkebaserte ledelsesutvikling står verdiene sterkt. Styrker defineres som verdier uttrykt gjennom tanker, følelser og handling.

– Når ledere forstår hvordan balansert bruk av styrker henger sammen med gode prestasjoner, blir den styrkebaserte utviklingen et sterkt virkemiddel for ansatte og organisasjoner på sitt beste. Folk er stolt av verdiene sine, det gir dem følelsen av å være ekte og oppriktig.

Hun forteller at verdier kan være kvalitet, omsorg, ærlighet, rettferdighet, kreativitet, kontroll og omsorgsfull. En person har et sett med flere verdier, og på en arbeidsplass kan det være større variasjon internt i teamet enn du kanskje er klar over.

Fokus på styrker for bedre prestasjon

– Men husk at alle styrker kan overbrukes, og de kan utløse såkalte allergier hos deg selv eller andre, sier Straume og viser til styrken kvalitet som et eksempel.

– Har du kvalitet som en grunnleggende verdi, vil du legge innsats i arbeidet for å sikre kvalitet og vil reagere positivt over din egen kvalitetsbevisste innsats. På den andre siden vil du bli frustrert når du ikke får anledning til å utøve kvalitet, eller må samarbeide med mennesker som ikke legger kvalitet i arbeidet. Du vil kanskje oppfatte dem som slurvete og useriøs, men det er en lite reflektert holdning. Vi kaller dette allergier, og det er den følelsesmessige reaksjonen som oppstår når vi handler eller samhandler på tvers av verdiene.

Straume forklarer at det interessante med allergier er at problemet sitter på begge sider av bordet.

– Det er altså ikke bare den «slurvete» som blir et problem, men også du – i din snevre og følelsesladde tolkning. Bak slurv og useriøs atferd, ligger kanskje styrker som effektivitet og framdrift. Bak egoisme ligger kanskje selvstendighet. Det er først når vi forstår dette at vi kan utnytte potensialet som ligger i mangfoldet, fordi vi blir mer raus og tolerant ovenfor forskjellighet.

Hun påpeker at vi ikke må tro at styrker er noe vi alltid skal bruke mer av.

– Vi har sett de aller fleste styrker bli overbrukt. Tydelighet blir arroganse, den fokuserte får tunnelsyn, den ydmyke blir utydelig, den visjonære blir for svevende.

Å tilrettelegge for at ansatte får bruke styrkene sine i riktig kontekst og på en balansert måte, er ifølge Straume et stort uforløst potensial blant ledere i Norge AS. 

– Ved å utøve styrkebasert ledelse vil gjensidig respekt for andres styrker og verdier hindre konflikter. Med fokus på styrkene til hver enkelt og teamet samlet vil det gi økt produktivitet.

Styrkebasert ledelse

– Som leder er det viktig å kartlegge både egne og medarbeidernes styrker.

Hun påpeker at utdanning og erfaring alene ikke er godt nok til å sette sammen et godt team. Finn styrken til hver medarbeider og bruk disse bevisst i sammensetning av ulike team og prosjektgrupper er Straumes råd til ledere. 

– Du kan ha et komplementært tverrfaglig team basert på kompetanse, men hvis alle skårer høyt på kvalitet og ingen er drivere for effektivitet, går det ut over leveransen. Hvis alle er sterk på resultat og prestasjon, og ingen bidrar til kreativitet og gode ideer, blir heller ikke den leveransen optimal. 

Det er ifølge Straume en prisgitt lederferdighet å se forbi folks CV, og forstå hvilke ressurser folk egentlig sitter på.

–Styrkebasert ledelse er basert på styrkene som hver enkelt medarbeider har på bakgrunn av sitt personlige verdisett. Ved å fokusere på styrkene skapes engasjement og entusiasme, som bidrar til økt produktivitet.

Straume viser til en undersøkelse som viser at ved å jobbe bevisste med styrker og fremheve styrkene til hver enkelt medarbeider øker produktiviteten med 36 prosent. Til sammenligning ble produktiviteten redusert med 26 prosent der hvor fokuset var på svakheten. Undersøkelsen ble foretatt med et utvalg på 10 000 personer og viser viktigheten av styrkebasert ledelse.

– Ved å fokusere på styrker fjernes behovet for å forsvare svakheter. Dersom det er behov for å gi korreksjoner og rette opp feil som er gjort kan dette gjøres med fokus på hvilke styrker medarbeideren har overbrukt. For eksempel at kvalitet ble perfeksjonisme, og derfor ikke klarte å levere på tid. Da reduserer du sjansen for at vedkommende føler behov for å avvise, bortforklare, eller forsvare seg.

Hun påpeker at hensikten med en slik tilbakemelding er å få vedkommende til å lytte, forstå og lære. Klarer du å formidle med anerkjennelse og respekt skaper du lyst til endring og utvikling.

– Få fram hva du ønsker mer av. Ikke be om mindre av noe. Ledere som har et bevisst forhold til ønsket effekt, lykkes oftere.

Bedrifter i dagens marked må være parat til raske endringer. Da er det ifølge Straume viktig å ha endringsvillige ansatte. Styrkebasert ledelse har fokus på nettopp det som engasjerer og inspirerer medarbeidere til å gjøre en ekstra innsats.

Straume oppsummerer med at styrkebasert lederutvikling handler om å forstå egen og andres atferd. Når vi forstår hva som styrer våre valg, har vi også bedre forutsetning for å ta kloke valg i krevende situasjoner.

– Jobber du med de ansattes verdier vil du oppnå engasjement og produktivitet. Jobber du mot de ansattes verdier vil du oppleve motarbeidelse og trenering av oppgaver.

6 tips for å lykkes med styrkebasert ledelse

  1. Kartlegging og bevisstgjøring av lederens personlige verdier og stryker.
  2. Utforske når ansattes styrker overbrukes, underbrukes eller utløser allergier. Først da kan du utnytte det komplementære som ligger i stryker.
  3. Tren deg på å lytte til hva som ligger bak folks atferd og reaksjoner. Der er det ofte grunnleggende verdier som styrer.
  4. Sette sammen team med ulike styrker i tillegg til riktig kompetanse og erfaring.
  5. Definere mål og kommunisere en tydelig og inspirerende visjon.
  6. Motivere og inspirere de ansatte til å yte sitt beste ved å fokusere på styrker i stedet for svakheter.

Styrkebasert ledelse må jobbes med  både på ledelsesnivå, medarbeidernivå og i utviklingen av selve bedriften/organisasjonen.

Lykke kan deles inn i to dimensjoner:

  1. Lykke målt i tilfredshet (hedonia) 

Denne lykken gir deg velvære, det føles godt og den kan måles i livskvalitet. Det handler om å nå målene med minst mulig ubehag og du kan kjøpe deg lykken for penger. Lykke målt i tilfredshet kan være kortvarig.

  1. Lykke målt i engasjement (eudaimonia)
    Denne lykken handler om å fungere godt. Du er i en prosess som engasjerer. Du er villig til å stå imot motgang og streve for å oppnå resultat og selve prosessen gir deg lykkefølelse. Personlig vekst og lysten til å lære og utvikle deg er tilstede. Denne lykken kan du ikke kjøpe for penger og lykkefølelsen er mer varig.

Om Lisa Vivoll Straume, hun har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU. Hun har med sin faglige tyngde opparbeidet seg en unik kombinasjonskompetanse på forskning og praksis innen feltet. Straume har flere sentrale roller i forskningsmiljøet, og underviser i anvendt positiv psykologi og styrkebasert lederutvikling på flere internasjonale universitet. 

Av redaksjonen i LederNytt.