Vold tror hovedårsaken til at de har lyktes såpass godt er at de tidlig etablerte tre viktige prinsipper som fungerte som kompass gjennom hele den tidlige koronaperioden, og som gjelder fremdeles.

– Vi bestemte oss for å ta nødvendige grep på kort sikt, samtidig som vi skulle verne om våre interesser på lang sikt. Partnerne skulle bære den største relative byrden, og vi skulle, og skal, beskytte våre ansatte, deres CVer og levebrød – så langt det lar seg gjøre.

Null permitteringer

– Konkrete eksempler på dette innebærer at vi ikke tydde til permitteringer. Selv i tilfeller hvor det dreide seg om midlertidig ansatte, som vi i prinsippet kunne sagt opp på kort varsel, så valgte vi å strekke oss langt for å beskytte også disse. Faktisk er PwC det eneste av de store revisjons- og rådgivningsfirmaene som ikke har permittert noen ansatte. Det skaper stolthet hos oss internt, samtidig som vi er overbevist om at vi tjener på dette på lang sikt, både hva gjelder lojalitet hos våre ansatte og at vi har evnet å beholde dyktige medarbeidere som vil fortsette å bidra for PwC i framtiden.

Folk er forskjellige

Vold forteller at i PwC, som i de fleste andre selskaper, har de vært nødt til å snu seg rundt og endre måten de jobber på.

– Når man ikke treffes like ofte på kontoret som før, stilles det helt andre krav til hva som kommuniseres og hvordan vi kommuniserer. For mange handler det ikke bare om å dra på jobb, det dreier seg også om gruppetilhørighet og identitet. Av den grunn var det derfor vesentlig å legge til rette for at de ansatte kjente tilhørighet til tross for geografisk spredning.

– Bruken av videokommunikasjon har i den forbindelse vært svært viktig. Både kommunikasjon en til en og gruppekommunikasjon gjennom video har blitt tatt i bruk i stor grad. Dette gjelder både fra oss i ledergruppen, samt ute i de ulike avdelingene våre. Paradoksalt nok har vi erfart at denne formen for kommunikasjon i mange tilfeller kan føles mer personlig. Blant annet fordi man «kommer mer igjennom skjermen» enn via en mail, og fordi man gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk kan understreke viktige poenger og vise følelser på en helt annen måte enn i skriftlig kommunikasjon.

– Videre, som et ledd i gruppekommunikasjonen, har jeg blant annet hatt en ukentlig videohilsen til de ansatte, kalt «Petter på en tirsdag». Denne har blitt tatt veldig godt imot. Alt i alt er den viktigste lærdommen at folk har ulike behov. Noen responderer best på en til en-kommunikasjon, mens andre liker best gruppekommunikasjon. Men det er selvsagt viktig at informasjonen som gis, uansett kommunikasjonsform, er konsistent. Det er også viktig å være bevisst på at kommunikasjonen ikke trenger å være så formell. Til syvende og sist er vi alle mennesker og det er viktig å vise at avstanden mellom ledelsen og de ansatte ikke trenger å være så stor. Dette er vanskeligere når man ikke kan ta en uformell prat ved kaffemaskinen, men jeg mener bestemt at vi i PwC har løst dette på en god måte, noe tilbakemeldingene fra de ansatte også viser.

Var mange for raske med å permittere?

Vold mener at den generelle trenden åpenbart er at de aller fleste i langt større grad har tatt i bruk digitale verktøy, og sannsynligvis har mange av de verktøyene som på sett og vis ble «hasteimplementert» kommet for å bli i arbeidslivet.

– Likevel er vår oppfatning at man gjennom innføring av digitale verktøy kun har gjort halve jobben. Den andre halvdelen, den som er vanskeligst, er hvordan man tar verktøyene i bruk og sikrer at de ansatte fremdeles kjenner tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen sin, til tross for endrede forutsetninger. Vår vurdering er dog at mange bedrifter var for tidlig ute med permitteringer uten å ha gjort tilstrekkelige strategiske vurderinger. Selvsagt kan ikke vi gå inn å mene i detalj hva andre burde ha gjort, men vi opplever at PwC som selskap har kommet styrket ut av krisen gjennom de strategiske valgene vi tok.

Les også: God kommunikasjon på en arbeidsplass vil alltid være viktig. Men når krisen rammer, er det avgjørende å vite hvordan man skal kommunisere og håndtere det som skjer. Det handler om å skape trygghet i en sårbar situasjon – men hvordan gjør man det?

Om Petter Vold
Stilling: Viseadministrerende direktør PwC Norge og leder av PwC sin rådgivningsenhet, Advisory
Firma: PwC Norge
Utdanning/Bakgrunn: Utdannet siviløkonom fra NHH i 1997. Partner i PwC fra 2007, leder av PwC Advisory fra 2009 og Viseadministrerende direktør fra 1.7.2018

Tekst: Cecilie H. Hammernes      Foto: PwC Norge