hest 2

Ved Villa Solsiden i Vestfold får ledere og gründere en annerledes ledertrening – garantert fri for foredrag og powerpoint.

I det vi trer inn på tunet på Villa Solsiden en solrik vårdag, er roen det første som slår oss. Åtte hester har sitt hjem her, og studerer de nyankomne bedagelig, men interessert. Villa Solsiden så dagens lys for åtte år siden, da bergensdamen Line Heggelund og familien fikk nok av årets mange regndager i vestlandshovedstaden og fant paradiset for seg og hestene sine her på Revetal i Vestfold.

Line Heggelund er en gründer med store visjoner og brennende engasjement for det hun driver med. Hun har 25 års erfaring innen HVPU, rusomsorg og barnevernsarbeid, og hennes primære fokus har siden oppstarten av Villa Solsiden vært å hjelpe ungdommer som sliter i livet. Familien har også hatt fire fosterbarn og flere engasjement som besøkshjem.

Line er sertifisert som EGE (Equine Guided Education Coach), og oppdaget gjennom arbeidet sitt at hestene ikke bare var gull verdt for ungdom med utfordringer, men også for ledere og gründere. Gjennom ulike opplegg på Villa Solsiden har Heggelund oppnådd svært gode resultater med blant annet stressede ledere i næringslivet og desillusjonerte gründere – takket være sine firbente «coacher».

Erfaringsbasert senter

–  Villa Solsiden er et privat senter for erfaringsbasert læring med hester, og vi har ambisjoner om å gi mennesker solide mestringsverktøy. Vår erfaring er at mestringsopplevelsene er overførbare til andre arenaer i livet, slik at folk kan lykkes med det de går i gang med. Hestene våre er harmoniske fordi vi behandler dem med gjensidig tillit og respekt, de går fritt sammen i flokk på et stort areal og velger selv om de vil være inne eller ute. Filosofien vår er at vi behandler mennesker og dyr på like premisser, der vi utelukker makt, tvang og dominans. Vår erfaring er derfor at hestene forbinder det å være sammen med mennesker som noe positivt.

– Samhandling med en hest kan raskt avsløre en persons mistilpassede tanker og atferdsmønstre, og vi kan skape metaforer mellom menneskets relasjon til hesten og mønstrene i egne liv. Hester er store, kraftige dyr som lett kan fremkalle følelsen av utilstrekkelighet eller mangel på kontroll. I stedet for å gi etter for sine vanlige reaksjonsmønstre – å flykte eller bli defensiv – lærer deltakerne å forstå og regulere følelsene sine og deretter overføre disse erfaringene til andre områder i livet. I et trygt miljø lærer de å møte frykt og bygge tillit til sin evne til å overvinne utfordringer, og lærer hvordan de kan overføre disse erfaringene til andre deler av livet. 

hest 3_350x388

Hvorfor hest?

I Norge er det gjort lite forskning rundt temaet hest og mental helse, mens det lenge har vært fokus på dette internasjonalt. Flere amerikanske studier viser blant annet at samspill med hest styrker verdifulle livsferdigheter som blant annet empati, selvtillit, omsorgsevne og selvfølelse.

Hesteassistert terapi (equine-assisted therapy, EAT) omfatter en lang rekke behandlinger som inkluderer aktiviteter med hest, og som fremmer fysisk, emosjonell og yrkesmessig utvikling. Forskning viser til redusert stress, frykt, angst og depresjon, samt bedre evne til å identifisere og håndtere følelser man ikke er bevisst på. I tillegg virker det positivt på kommunikasjonsevnen, fordi ting som gjerne ligger underbevisst, kommer opp i dagen. Grensesetting og tillit er andre områder som kontakt med hester bidrar til å utvikle i positiv retning.

Samspillet med dyr og gårdsliv har også fått nasjonal oppmerksomhet gjennom regjeringens nasjonale handlingsplan for «Inn på tunet» (2013-2017). Inn på tunet gir mange muligheter i skjæringspunktet mellom velferdstjenester og næringsutvikling, og legger vekt på at tjenestene skal gi gode opplevelser, økt mestring, utvikling og trivsel for brukerne. Som landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum påpeker i en omtale av handlingsplanen: «Gården er en unik arena der fysisk aktivitet, meningsfulle oppgaver, kontakt med dyr og natur, måltider og fellesskap gir økt livskvalitet og gode tjenester til brukerne».

Heggelunds oppfordring er klar:

– Vi ønsker at erfaringsbasert læring med hester og hesteassistert terapi skal få innpass hos det helsefaglige miljøet og politikere i helsevesenet, slik at dette blir et reellt alternativ til psykofarmaka og et effektivt verktøy for relevant fagpersonell.

Vi har en fremtidsrettet tilnærming og vår erfaring er at unge mennesker med et negativt selvbilde, manglende selvtillit og som sliter med relasjonshåndtering får økt selvbevissthet, bedre selvfølelse og selvtillit, bedrer kommunikasjonsferdighetene og blir mer selvdrevne. Flere har sluttet med selvskading og antidepressiva etter en tid på Villa Solsiden. For bedrifter som er opptatt av samfunnsengasjementet, er det jo en positiv bonus at det å delta på lederutviklingsopplegg på Villa Solsiden bidrar til å hjelpe disse ungdommene. Utilstrekkelige støtteordninger gjør nemlig at vi i stor grad må dekke kostnadene til vårt ungdomsarbeid selv, påpeker Heggelund.

Hest og kroppsspråk

At hesten er en «annerledes» ledercoach, er det ingen tvil om. Én av årsakene til at den firbente veilederen er så effektiv, ligger i kroppsspråk.

– Hester er supersensitive og gjennom 50 millioner års evolusjon har de utviklet en unik evne til å lese kroppsspråk (energi), som de føler og reagerer spontant på. Hvis noen er sinte eller aggressive, kan hesten bli lite samarbeidsvillig. Om personen er engstelig, kan hesten bli nervøs. Men når du er åpen, rolig og fokusert, vil hesten mest sannsynlig svare på samme måte. Opplevelsen av hestens respons fremmer selvbevissthet og kan hjelpe mennesker til å se seg selv og sin måte å være på i et mer realistisk lys. Bevisste og ubevisste mønstre av samspill med andre mennesker blir veldig synlig i samhandling med hester. Hester snakker ikke, men de er enestående formidlere, du får en 100 prosent ærlig tilbakemelding der og da. Ved å oppleve og forstå hestens atferd kan mennesker lære hvordan de selv og andre fungerer i verden og at deres egen atferd påvirker andre, forklarer Heggelund.

En studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Biology Letters viser at hester kan lese ulike følelser i menneskets ansikt. Hesten ble vist bilder av for dem ukjente personer. De med glade ansiktsuttrykk utløste ingen respons hos hesten, mens de med sinte ansiktsuttrykk umiddelbart ga høyere puls hos hesten. Dyret snudde også på hodet for å se på bildet med det venstre øyet, noe som innebærer økt fokus og prosessering av informasjon i høyre hjernehalvdel. Studien pekte på at det mest interessante funnet er at hestens ansiktsstruktur og -uttrykk er så forskjellig fra menneskets, og at dette viser at hesten kan lese ansiktsuttrykk på tvers av artsgrenser. Hesten har lenge vært kjent som en sosialt avansert art, mens dette er første gang deres evne til å skille mellom positive og negative ansiktsuttrykk hos mennesket er dokumentert i en studie.

Og kroppsspråk fikk vi tydelig se i praksis under intervjuet på Villa Solsiden. Journalistens to år gamle sønn var med, og løp som vanlig rundt i turbofart. Men da han kom bort til Villa Solsidens grand old man, 17 år gamle Willhelm, ble det bråstopp. I over én time satt poden helt stille og bare så på Willhelm, uten å si et ord, og uten å ta øynene fra ham. Mon tro hva de «snakket om»?

Naturlig lederskap og selvledelse

Hester er sosiale flokkdyr som er avhengig av flokken for å overleve og ønsker å samarbeide med oss (inkludere oss i flokken), og Heggelund mener vi mennesker har veldig mye å lære av den. Hun bruker derfor hestens egenskaper og evner bevisst i sine opplegg for ledere og gründere.                                                

– Hesten søker en autentisk leder. Vi skal oppnå en gjensidig tillit og respekt i samspillet med hesten. Når du skal lede deg selv, må du ha tillit til at du klarer det. Selvbevisstheten øker når man er i samvær med hesten, fordi hesten speiler interne prosesser. De indre prosessene (det underbevisste) blir synlig ved å observere hestens reaksjonsmønster. I denne dynamikken arbeider vi sammen om en større forståelse av oss selv. Det gir mening og balanse i eget liv.

– Mennesker og hester er sosiale flokkdyr og avhengige av hverandre for sikkerhet og overlevelse. Samhandling med hester gir en mulighet til å jobbe med dynamikk knyttet til relasjoner, isolasjon, om det å be om hjelp og til å finne sin plass i den menneskelige flokken. I områder som omfatter grensesetting, selvsikkerhet, respekt, tillit, maktesløshet og frustrasjonstoleranse er hester uvurderlige samarbeidspartnere.

– Til tross for sin imponerende størrelse og rå muskelkraft er hester beroligende, milde dyr som er enkle i sin samhandling uten å lyve, manipulere, dømme eller klandre. Når mennesker åpner seg opp, vokser deres evne til å bygge relasjoner og til å be om hjelp når det trengs. Når man har selvtillit, tror man på seg selv og kan løse egne problemer. Det skal en sunn selvfølelse til for å utvikle selvtillit, avslutter Heggelund.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS BILDE: PRIVAT OG ISTOCK.COM