Å sparke nedover og skylde på andre er en kjent strategi i skolegården, men burde være fremmed for ledere i arbeidslivet. Når ledere betales 2.5 millioner kroner i året, er det for at de skal styre med vettet, holde kontroll på aktivitetene, ta det ansvaret de er blitt tildelt, og fjerne årsakene til at det ble som det ble.

Den nyansatte har ikke ansatt seg selv, det er det Akva Group som har gjort, med administrerende direktør Nesse som øverste ansvarlige noen ledd høyere opp i hierarkiet. Hvis nyansatte viser seg å mangle kompetanse, er det rekrutterende leder som har gjort en feilvurdering og for dårlig jobb, og det er denne lederens feilvurdering som har gjort det mulig at den nyansattes feilvurdering førte til feil i regnskapene. Dette handler dels om dårlig utvelgelse og dels om dårlig onboarding.

Når nyansatte ikke følges opp- og inn i sine nye arbeidsoppgaver og organisasjon, mister arbeidsgiver muligheten til å oppdage- og korrigere for manglende kompetanse. Det er denne prosessen som skal sikre at utvelgelsen blir riktig og at den nyansatte presterer som forutsatt. Uten god onboarding har man ingen kvalitetskontroll av hverken ansettelsen eller den nyansatte, og feil kan altså ende med feilvurderinger på 70 millioner kroner. Her har inkompetent rekruttering blitt fulgt av dårlig innfasing eller «onboarding».

Kjeden av feil handler derfor først og fremst om feil ved arbeidsgiver: Arbeidsgiver velger å ansette en medarbeider som mangler kompetanse på et kjerneområde for stillingen. Arbeidsgiver unnlater å lære opp- og følge opp den nyansatte. Den nyansatte gjør en feilvurdering og feilpostering. Feilen oppdages, og den nyansatte fjernes.

Kjernen i problemet er imidlertid at arbeidsgiver er inkompetent på så sentrale sider ved lederrollen som utvelgelse, innfasing og personaloppfølging. Det er denne ledelsestomme tenkningen som er Akva Group sitt store problem, og som styret snarest burde forsøke å forklare sin toppleder, og sørge for at det bygges intern ansettelseskompetanse for å unngå at en lignende situasjon oppstår på ny. Styre og investorer bør være bekymret for en direktør som ikke klarer bygge organisasjonen på en profesjonell måte, og som heller ikke er sitt ansvar bevisst for å bygge sin organisasjon.

TEKST: Førsteamanuensis, forsker og forfatter Frode Hübertz Haaland