Karaktertrekk og kvaliteter som kjennetegner fremragende dyktige ledere er ofte de samme kvaliteter som speiles i forholdene rundt lederen. I følge Jim Rohn er noe av hemmeligheten til fremragende ledelse å representere de samme kvalitetene selv og være åpen for forbedring.

Petter Stordalen mener at noe av det viktigste for Choice sin suksess er at han ser etter folk som er bedre enn seg selv. Kanskje er nettopp Stordalen en fremragende leder med alle sine kvaliteter? Stordalen er både dyktig på kommunikasjon, inkluderende og raus, viktige lederegenskaper. Det betyr ikke nødvendigvis at han alltid ansetter folk som er bedre enn seg selv, men å lete etter dem viser en klok og ydmyk holdning. Hotellbransjen er et utpreget serviceyrke. Man kan ikke trives i den bransjen uten de sosiale kvalitetene han selv besitter.

Kanskje er det slik at det ikke bør være for stort gap mellom lederens kvaliteter og dem han eller hun jobber sammen med? Det er her kultur, verdier, fag og tilhørighet kommer inn- at man representerer noe av det samme fundamentet for en god «match». Hvis det blir for stort sprik mellom det medarbeiderne eller partnere står for, og det en leder representerer, kan det lettere oppstå uenigheter og misforståelser. Man taler ikke samme språk eller tenker samme tanker. Når gruppen deler et sett felles verdier og tankesett, går veien mot målet i et mye raskere tempo enn hva som ellers er mulig. Mangfold er bra, men for stort sprik i verdier og motivasjonsfaktorer kan skape sprik. Det kan selvfølgelig skape utvikling, men det krever god kommunikasjon. Derfor er det viktig å sette verdier og kultur på agendaen og drøfte sammen hvor man står, og ikke bare hvor man vil.

Ydmyke toppledere lønner seg!

Hva står man for? Hvilket arbeidsmiljø vil man ha? Hvordan vil man bli mottatt, hørt, sett osv.? Hva betyr ulike ting i hverdagen for at vi kan holde høy arbeidsmotivasjon? Hva motiverer oss og engasjerer oss? Hva skaper tilhørighet og samhold?

«Leadership is the ability to attract someone to the gifts, skills and opportunities you offer as an owner, as a manager, as a parent. Jim Rohn calls leadership the great challenge of life” (success.com)

Noe av det som kjennetegner dyktige ledere er evnen til å justere og utvikle fremragende lederkvaliteter, å be om og håndtere tilbakemeldinger og kontinuerlig vurdere hvilken innflytelse og påvirkning man utøver på omgivelsene. Hvordan blir jeg oppfattet av omgivelsene og hvordan påvirker dette meg? Denne gjensidige, om enn usynlige, vekselvirkningen handler nettopp om ledelse. Jo mer bevisst en leder er på sin innflytelse, på godt og vondt, desto sterkere stiller han eller hun i å mestre jobben som en fremragende og effektiv leder.

Kvalitetskommunikasjon hva er det?

Arven fra Jim Rohn gir oss en pekepinn på hvilke karaktertrekk fremragende ledere har fokus på stadig å forbedre og fremdyrke i eget lederskap:

  1. Lær deg å vise styrke, men ikke vær uhøflig. Det vil alltid være noen mennesker som forveksler styrke med uhøflighet, men likevel er det en leders oppgave å lære seg kunsten å vise styrke og samtidig unngå å være uhøflig mot noen.
  2. Lær deg å være snill, men ikke svak. Vi må lære å skille mellom snillhet og svakhet eller feighet. Å kunne være snill er en sterk lederegenskap. En fremragende lederegenskap. Det kan ligge mye omsorg bak tilbakemeldinger, derfor er også en fremragende leder snill nok til å kunne være ærlig i sine tilbakemeldinger og lære seg kunsten å gi tilbakemeldinger uten å være uhøflig. Å lære seg å formidle konstruktiv kritikk er et kjennetegn ved fremragende ledelse. Fremragende ledere unngår desillusjonering og hemmelighold, og forteller åpent om det som trenger å bli bedre på en måte som blir akseptert og respektert.
  3. Lær deg å være dristig, men ikke en bølle. Det krever dristighet å vinne frem. For å bygge din innflytelse, må du våge å gå foran som et godt eksempel. Du må være villig til å ta det første skrittet, oppdage problemer, løse problemer, gjennomføre og vise hvordan jobben gjøres. Akkurat som en bonde må bearbeide jorda for å vinne en god innhøsting, er det viktig å gjøre jobben med å plante frøene i rett tid, tilberede og forplante det som skaper store resultater. Du må vise hvordan man griper mulighetene når de er der.
  4. Lær deg å være ydmyk, men ikke sjenert. Du kan ikke vinne store resultater med sjenanse. Sjenanse koster. Noen mennesker forveksler sjenanse med ydmykhet, men det er ikke det samme. Ydmykhet og åpenhet for det ukjente, undring og nysgjerrighet, er en styrke, men sjenanse er en svakhet som må overvinnes hvis du skal utvise fremragende ledelse.
  5. Lær deg å være stolt, men ikke arrogant. Det krever stolthet å ha ambisjoner om å bygge noe stort, å bygge et samfunn, en organisasjon, et prosjekt med suksess. Nøkkelen er å kjenne på storheten og seieren i stolthet og dyktighet uten å vise arroganse. Den største formen for arroganse er neglisjering og likegyldighet. Vis deg raus og åpen, det er middelet mot arroganse. Skap fremragende resultater som andre kan være stolte av å være en del av.
  6. Lær deg å utvikle humor uten å være tåpelig. I lederskapet er det viktig å vise humor og varme, men også å unngå å være overfladisk og overdrive behovet for morsomheter. La det være balanse mellom glede og alvor.
  7. Lær deg å utvikle alvor og seriøsitet overfor fakta i situasjoner. Lær deg å håndtere sannheten og utvikle respekt for den.  Spar deg for illusjoner og se sannheten i hvitøyet. Aksepter begrensninger, samtidig som du ser hvor unikt alt er. Det som virker for èn person, virker kanskje ikke for en annen. Se alt som det unike det er og utvikle genuint fremragende lederskap ut fra kontakt med essensen av alt som er.   

Lederen skal være en hjelper!

Tekst: Anne Marie Monsen - Inspirert av Jim Rohn